Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP XXXIII/2020 (47/2016)

Zo súdnej praxe, č. 5/2016, s. 222 – 224.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 M Oboer 1/2014, týkajúce sa
§ 93 Občianskeho súdneho poriadku


Skutkový stav:

Okresný súd B. uznesením z 23. júla 2012, č. k. 4 Er 248/2010-25 pripustil, aby na miesto oprávneného C. F. H., a. s., H. n. 12, K., vstúpila do exekučného konania spoločnosť E. K. S., a. s., B. Mal preukázané, že zmluvou o postúpení pohľadávok z 10. marca 2011 došlo k postúpeniu pohľadávky voči povinnému z pôvodného oprávneného na spoločnosť E. K. S., s. r. o. Zároveň nepripustil vstup Združenia na ochranu spotrebiteľa H. ako vedľajšieho účastníka na strane povinného, čo odôvodnil absolútnou neprípustnosťou vedľajšieho účastníctva v exekučnom konaní. Vedľajšie účastníctvo je inštitútom patriacom výlučne do sporového konania, ktoré je zo svojej podstaty v exekučnom konaní pojmovo vylúčené.

Exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju z dôvodu, že sa vymáha plnenie zo spotrebiteľskej formulárovej zmluvy a rozhodcovská doložka, na základe ktorej bol vydaný exekučný titul - rozhodcovský rozsudok, predstavuje neprijateľnú zmluvnú podmienku. Záver o neprijateľnej, a teda neplatnej rozhodcovskej doložke založil na hrubej nerovnováhe v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Zmluvná podmienka v štandardnej formulárovej zmluve alebo vo všeobecných obchodných podmienkach inkorporovaných do takejto zmluvy, ktorá nebola spotrebiteľom individuálne dojednaná a ktorá vyžaduje od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučnej v rozhodcovskom konaní, bráni tomu, aby na základe nej vydaný rozhodcovský rozsudok na návrh dodávateľa mohol byť exekučným titulom na udelenie poverenia pre súdneho exekútora. Zároveň vyslovil, že o trovách exekúcie rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia o zastavení exekúcie.

Krajský súd v P. na odvolanie Združenia na ochranu občana spotrebiteľa H. a oprávneného uznesením z 19. júna 2013, č. k. 3 CoE 51/2013-49 napadnuté uznesenie zmenil tak, že vstup vedľajšieho účastníka Združenia na ochranu občana spotrebiteľa H., do exekučného konania pripustil. Vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a jej zastavení uznesenie potvrdil.

V súvislosti s otázkou vedľajšieho účastníctva odvolací súd poukázal na § 93 ods. 2, 3 a 4 OSP a mal za to, že prvostupňový súd nebol dôsledný pri rozhodovaní o vstupe vedľajšieho účastníka do konania. Zákon totiž umožňuje rozhodovať o pripustení výlučne len na návrh (resp. námietku niektorého účast

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).