Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP XXXIV/2020 (48/2016)

Zo súdnej praxe, č. 5/2016, s. 224 – 226.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Obdo V 4/2014, týkajúce sa
§ 92 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku


Skutkový stav:

Krajský súd v B. uznesením z 17. apríla 2012, č. k. 7 Cbs 84/2005-538 pripustil, aby z konania vystúpil žalobca M. K., a na jeho miesto do konania vstúpil D., spol. s r. o. K.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca podaním z 2. marca 2011 navrhol súdu, aby do konania vedeného na Krajskom súde v B., pod sp. zn. 7 Cbs 84/2005 na miesto doterajšieho žalobcu vstúpila obchodná spoločnosť D., spol. s r. o., K. Návrh odôvodnil tým, že žalobca uzatvoril zmluvu o postúpení pohľadávky medzi žalobcom ako postupcom a spoločnosťou D., spol. s r. o., K., ako postupníkom, Predmetom Dodatku č. 2 z 10. januára 2011 k zmluve o postúpení pohľadávky uzatvorenej 30. augusta 2005 bolo aj postúpenie všetkých práv a nárokov, ktoré sú prerokovávané aj na Krajskom súde v B., pod sp. zn. 7 Cbs 84/2005. Súd prvého stupňa z predložených listín žalobcom mal za preukázané, že zmluvou o postúpení pohľadávky uzavretej 30. augusta 2005 nadobudla spoločnosť D., spol. s r. o., K., pohľadávku v sume 1 815 758 Sk s prísl., ktorú, podľa tvrdenia žalobcu, mal doterajší žalobca voči dlžníkovi Slovenská republika - MF SR, titulom náhrady škody podľa zákona č. 58/1969 Zb. a je prerokovávaná Okresným súdom B. I pod sp. zn. 21 C 57/04. Dodatkom č. 2 z 10. januára 2011 k zmluve o postúpení pohľadávky z 30. augusta 2005 postúpil postupca postupníkovi aj všetky práva a nároky vyvolané a súvisiace s uplatňovaním už uvedenej pohľadávky a ktoré sú prerokovávané na Krajskom súde v B. pod sp. zn. 7 Cbs 84/2005. Podaním z 2. marca 2011 obchodná spoločnosť D., spol. s r. o., K., so zámenou účastníkov vyjadrila súhlas.

Najvyšší súd SR na odvolanie žalovaného a vedľajšieho účastníka na strane žalovaného uznesenie Krajského súdu v B. zmenil tak, že návrh na pripustenie, aby z konania vystúpil navrhovateľ M. K., a na jeho miesto do konania vstúpila spoločnosť D., spol. s. r. o., K., zamietol.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že základnou otázkou pre posúdenie správnosti napadnutého rozhodnutia je, či konajúci súd posudzoval splnenie podmienky zakotvenej v § 92 ods. 2 OSP správne, teda či dospel k správnemu záveru, že nastala právna skutočnosť, s ktorou citované ustanovenie spája prevod práv alebo povinností, o ktorých sa koná a boli tieto práva prevedené, alebo prešli na spoločnosť D., s. r. o., K., ktorá má na základe návrhu navrhovateľa do konania na miesto doterajšieho navrhovateľa vstúpiť. Z predmetu zmluvy o postúpení (čl. II.) je zrejmé, že postupca postupuje pohľadávku vo výške 1 815 758 Sk s prísl., ktorá vznikla postupcovi voči dlžníkovi Slovenská republika, zast. MF SR, titulom náhrady škody

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).