Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Spísanie závetu počas trvania manželstva

Príspevok analyzuje náležitosti závetu spísaného počas trvania manželstva v súlade so zásadami zachovania hodnôt, univerzálnej sukcesie, nadobudnutia dedičstva okamihom smrti poručiteľa, testamentárnej voľnosti, rodinnej dedičskej postupnosti a prirastania uvoľnených dedičských podielov podľa slovenskej a európskej právnej úpravy.


The paper analyses terms of a testament drawn up during the marriage in accordance with principles of a value maintenance, universal succession, the acquisition of the fortune by the death of the trustee, the testament freedom, the family inheritance succession, and the accretion of free inheritance fortune under the Slovak and European regulation.

PETRÁŠOVÁ, V.: Spísanie závetu počas trvania manželstva; Justičná revue, 73, 2021, č. 8-9, s. 972 - 985.
ÚVOD
Odborný článok má za cieľ predstaviť potenciálne aspekty, ktoré je potrebné zobrať do úvahy pri príprave podstatných náležitostí závetu a to najmä medzi manželmi v nadväznosti na tzv. majetok, ktorý v čase spísania závetu nebol vo vlastníctve poručiteľa alebo sa nenachádza na území Slovenskej republiky, a tiež za predpokladu, o ktorom sa vie, že v čase smrti sa značným spôsobom zmenia osobné pomery poručiteľa v rozsahu tzv. neopomenuteľných dedičov a tzv. závetom povolaných osôb.
1)
K spísaniu závetu počas života poručiteľa je daných viacero dôvodov, zvyčajne ide o záujem uprednostniť niektorých členov rodiny, alebo prípadne neopomenuteľných dedičov, ktorých podľa funkcií dedičského práva môže poručiteľ úplne vylúčiť z nadobudnutia majetku poručiteľa. Akým spôsobom môže riešiť závetom poručiteľ, ktorý je manželom/manželkou, bývalým manželom/manželkou a možno budúcim ďalším manželom/manželkou usporiadanie majetkových pomerov mimo bežných dôvodov vydedenia
2)
, ktoré mu umožňuje náš právny poriadok? Závet v tomto prípade znamená vyrovnanie sa poručiteľa kvôli neexistencii právnych postupov napr. s prípadmi, keď chce poručiteľ riešiť majetok získaný pred manželstvom alebo majetok, ktorý nemôže pripadnúť osobe, s ktorou prežije svoj život, ale táto je z dedenia vylúčená (partnerstvo mimo manželstva).
3)
Závet je jedným z osobitných právnych inštitútov, ktorý sa spomína už v samotnej teórii práva ako výslovne jednostranný právny úkon, ku ktorému na rozdiel od darovacej zmluvy nie je potrebný súhlas tých, ktorí by mali takto nadobudnúť vlastnícke právo k hnuteľným a nehnuteľným veciam. Osoby oprávnené zo závetu môžu vyjadriť svoj súhlas so závetom neskôr v dedičskom konaní. V prípade spísania závetu (podmienkou je tzv. dobrý zdravotný stav) je pomerne ťažké predpokladať, ako sa bude vyvíjať dĺžka života poručiteľa, zdravotný stav poručiteľa a to najmä preto, aby poručiteľ vedel presne rozpoznať následky uvedené v závete v čase zriadenia závetu.
Príspevok uvádza a analyzuje jednotlivé ustanovenia potrebné pre spísanie závetu k veciam nachádzajúcim sa v Európskej únii alebo inej krajine okrem Slovenskej republiky. Takýto závet musí byť ťažko napadnuteľný na súde a popri tomto aj dodržať všeobecné náležitosti závetu s osobitnou pozornosťou pre neplatnosť závetu a jeho výlučnú pôsobnosť, neplatnosť z dôvodu nemožnosti plnenia a najmä čo do súhlasu manžela/manželky so spísaním závetu, prípadne ďalších blízkych osôb, s ktorými poručiteľ nemá formálne uzatvorený žiadny právny vzťah tak, aby tieto osoby alebo osoby závetom nepovolané v dedičskom konaní závet nenapadli.
TESTAMENTÁRNA VOĽNOSŤ
Osobitosťou slovenského právneho poriadku v prípade pred uzavretím manželstva je, že nepozná inštitút tzv. predmanželskej zmluvy. Náš právny poriadok pozná len inštitút zúženia bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva, nie však pred jeho uzatvorením. V zmysle § 143 Občianskeho zákonníka, obsahom bezpodielového spoluvlastníctva je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo bolo nadobudnuté počas jeho trvania, svýnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Jedinou možnosťou ako upraviť budúcu dispozíciu majetku po smrti poručiteľa, pre majetok ktorý je vylúčený z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je spísanie závetu počas trvania manželstva. V ňom by závetný poručiteľ určil podiel na majetku vylúčeného z bezpodielového spoluvlastníctva, ktorý by mohli zdediť jeho potomkovia a prípadne manžel/manželka alebo iné blízke osoby a/alebo úplne iné osoby, ku ktorým mal iný citový alebo ekonomický vzťah.
Slovenský právny poriadok je v tomto rozsahu veľmi obmedzený. Ako uvádza komentár: "
Stalo sa to v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré nastali v našom právnom poriadku po r. 1950 a ktoré popri vecných právach najviac negatívnezasiahli do dedičského práva. Dovtedy bolo možné nadobudnúť dedičstvo po poručiteľovi nielen na základe zákona a závetu, ale aj na základe dedičskej zmluvy, darovania pre prípad smrti alebo odkazu (legatum). Okrem práva zriadiť závet (§ 476 a nasl. OZ) alebo listinu o vydedení (§ 469a OZ) Občiansky zákonník zakazuje poručiteľovi iný spôsob nakladania so svojím majetkom pre prípad smrti. Ideo výrazný zásah do zásady privátnej autonómie subjektov súkromného práva. Za súčasného právneho stavu je vylúčené napr. dedenie na základe dedičskej dohody (pozri § 1582 a nasl. COZ), vzájomného závetu viacerých osôb (§ 1592 a § 1593 COZ), spoločného závetu manželov (porovnaj § 476 ods. 3 OZ) alebo na základe darovania pre prípad smrti (porovnaj § 628 ods. 3 OZ); zákon takisto neumožňuje zanechať niektoré veci či práva na základe odkazu (porovnaj § 1594 a nasl. COZ). Občiansky zákonník zásadným spôsobom obmedzil aj možnosť, aby poručiteľ mohol závet viazať na podmienky (porovnaj § 1561 COZ) dávať svojim dedičom príkazy (porovnaj § 1569 a nasl. COZ) alebo zriadiť zverenecké náhradníctvo (§ 1512 až § 1524 COZ), ako je to obvyklé v celom civilizovanom svete. Občiansky zákonník takisto nepripúšťa dohodu medzi poručiteľom a budúcim dedičom o vzdaní sa budúceho dedičstva (porovnaj § 1484 COZ) alebo vzdaní sa dedičstva v prospech iného dediča (§ 1490 COZ) ani jeho scudzenie (pozri § 1714 až § 1720 COZ)."
4)
Významný krok na uľahčenie cezhraničného dedenia predstavuje prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (ďalej nariadenie)
5)
, ktorým sa zavádza európske osvedčenie o dedičstve - European Certificate of Succession (ďalej len "ECS"). Tento dokument, ktorý vydáva úrad konajúci vo veci dedičstva, môžu používať dediči, odkazovníci, vykonávatelia závetov a správcovia dedičstva na preukázanie svojho postavenia a uplatňovanie svojich práv alebo právomocí v iných členských štátoch. Nariadenie sa vzťahuje na dedičstvo po osobách, ktoré zomrú po 17. auguste 2015 a spĺňajú "
z hmotnoprávneho a formálneho hľadiska
" náležitosti stanovené nariadením. Vydaním nariadenia by európske osvedčenie o dedičstve mali uznávať vo všetkých členských štátoch bez potreby osobitného konania, najmä úhrady poplatkov za usporiadanie dedičstva.
Majetkové vzťahy medzi manželmi sú v rámci vnútroštátneho poriadku priamo upravené ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Sporným by v tomto prípade bolo určenie tzv. právomoci a rozhodného práva v prípade značného majetku (napr. reštitúciami, darom) nachádzajúceho sa pravdepodobne v inom členskom štáte Európskej únie alebo v takom prípade, aksa manželia napríklad kvôli dôchodkovému veku a priaznivému podnebiu rozhodnú žiť v inom členskom štáte bez toho, aby v tom pôvodnom predali svoj majetok.
Nariadenie o európskom osvedčení o dedičstve
6)
odkazuje aj na tzv. dedičskú zmluvu, ktorú v bode 49 odôvodnenia nariadenia upravuje takto:
"Dedičská zmluva je druhom právneho úkonu nakladania s majetkom pre prípad smrti, ktorých prípustnosť a uznávanie sa v členských štátoch líšia. S cieľom uľahčiť nadobúdanie dedičských práv na základe dedičskej zmluvy, ktorá sa má uznať v členských štátoch, bysa v tomto nariadení malo rozhodnúť, ktorým právnym poriadkom by sa mala spravovať prípustnosť takýchto zmlúv, ich hmotnoprávna platnosť a ich záväzné účinky medzi stranami vrátane podmienok ich zrušenia.
"
7)
Ako právne záväzná definícia bola zavedená do právneho poriadku členských štátov článkom 3 ods. 1 písm. b) nariadenia ako
"zmluva vrátane zmluvy vyplývajúcej zo vzájomných závetov, ktorou sa protiplnením alebo bez protiplnenia vytvárajú, menia alebo rušia práva k budúcemu dedičstvu jednej alebo viacerých osôb, ktoré sú zmluvnými stranami
". Ako "
spoločný závet
" bol definovaný inštitút závetu v písmenách c) a d), ktorý spísali dve alebo viaceré osoby v jednej listine, a "
právny úkon nakladania s majetkom pre prípad smrti
" je závet, spoločný závet alebo dedičská zmluva.
Európska právna teória a prax v súčasnosti očakáva rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v právnej veci C-277/20
8)
) - posúdenia darovacej zmluvy pre prípad smrti medzi dvomi štátnymi občanmi Nemecka, z ktorých poručiteľ žil a zomrel v Nemecku, ale nehnuteľnosť sa nachádza v Rakúsku. Okrem hmotnoprávneho posúdenia takejto zmluvy sa nemecký súd pýta aj na časovú pôsobnosť tohto nariadenia podľa článku 83, teda ak by takáto zmluva bola dedičskou zmluvou podľa článku 3 ods. 1 písm. b) a bola by uzatvorená pred 17. augustom 2015 a spĺňa hmotnoprávne podmienky tohto nariadenia
9)
.
Pre právnu prax asi najpodstatnejším ustanovením sú kolízne normy, na ktoré odkazuje článok 20 nariadenia v nadväznosti na článok 21. V súlade s ustanovením článku 20 je daná dispozícia účastníkov dedičskej dohody alebo poručiteľa v prípade spísania závetu vybrať si konkrétny právny poriadok, podľa ktorého sa bude režim dedenia spravovať a s ohľadom na znenie nariadenia nemusí ísť jednoznačne o právny poriadok členského štátu Európskej únie. Ak nedôjde k voľbe práva podľa článku 22 nariadenia, môže byť stanovené rozhodné právo rozhodnutím súdneho orgánu, resp. notára, ktoré prejednáva dedičstvo po zosnulom. V takom prípade bude platiť všeobecné pravidlo, že "
rozhodným právom vo veci celého dedičstva je právny poriadok štátu, v ktorom mal zosnulý obvyklý pobyt v čase smrti
". V Západnej Európe je pomerne častým fenoménom
10)
) - že ak by právny poriadok v čase smrti odkazoval len na právny poriadok členského štátu, v ktorom nemal poručiteľ v čase smrti tzv. užšie väzby (napríklad žil by v tomto štáte len počas starobného dôchodku a zdravotnej starostlivosti kvôli vysokému veku), možno dedičské konanie podľa článku 21 ods. 2 nariadenia zastaviť a vec postúpiť príslušnému notárovi v mieste posledného bydliska, v ktorom poručiteľ vykonával ekonomickú činnosť a vlastnil majetok
11)
. Podľa tohto nariadenia je potrebné, aby sa poručiteľ rozhodol, či sa v dedičskom konaní budú uplatňovať právne predpisy krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom, a to bez ohľadu na to, či ide o krajinu EÚ alebo nie. V prípade, že je poručiteľ štátnym príslušníkom viacerých krajín, môže sa rozhodnúť pre právny poriadok ktorejkoľvek z nich. Závet je platný len vtedy, ak spĺňa náležitosti krajiny, kde mal poručiteľ posledný pobyt, inak poručiteľ musí určiť podľa ktorej krajiny sa bude pri dedení postupovať.
ZACHOVANIE HODNÔT
Vo vzťahu k majetkovým vzťahom medzi manželmi počas trvania manželstva môže závet predstavovať zásah do manželských majetkových práv v rámci takého právneho poriadku, v ktorom neexistuje inštitút predmanželskej zmluvy, ako je to aj v prípade Slovenskej republiky. Poručitelia sa v Slovenskej republike preto vyhýbajú spísaniu závetu a využívajú skôr usporiadanie správou majetku v prospech osoby ich záujmu v rámci obchodných spoločností.V prípade rozpadu manželstva sa môže takto lepšie usporiadať vopred ťažko oceniteľný majetok. Existuje viacero spôsobov správy majetku. V prípade, že ide o majetok poručiteľa, ktorý pozostáva z veľkého množstva cenných papierov, iných majetk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).