Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Splátkový kalendár ako nástroj oddlženia fyzickej osoby

Inštitút oddlženia fyzickej osoby bol v roku 2017 zásadným spôsobom novelizovaný, pričom predmetná novela úplne transformovala tento inštitút insolvenčného práva. Článok sa zaoberá problematikou oddlženia fyzickej osoby splátkovým kalendárom, ako jedným zo zákonom stanovených spôsobov oddlženia, pričom analyzuje obsah samotného procesu od návrhu na určenie splátkového kalendára až po samotné oddlženie a plnenie splátkového kalendára dlžníkom. Zároveň článok poukazuje aj na doterajšiu judikatúru konkurzných súdov v Slovenskej republike vo vzťahu k predmetnej problematike.

The institute of debt elimination of natural person was fundamentally amended in 2017 and the amendment in question completely transformed this institute of insolvency law. The article deals with the issue of debt relief of natural person by repayment schedule, as one of the statutory methods of debt relief, while analysing the content of the process itself from the proposal to determine the payment schedule to the debt relief itself and the fulfilment of the repayment schedule by debtors.At the same time, the article also points to the existing case law of bankruptcy courts in the Slovak Republic about the subject in question.


Kľúčové slová: insolvenčné právo, oddlženie fyzickej osoby, splátkový kalendár, Centrum právnej pomoci, pohľadávky.

Key words: insolvency law, debt elimination of natural person, repayment schedule, the Center for Legal Aid, receivables.

Právne predpisy/legislation: Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DZIMKO, J. – BILAS ŠEVČIKOVÁ, A.: Splátkový kalendár ako nástroj oddlženia fyzickej osoby; Justičná revue, 74, 2022, č. 1, s. 32 – 48.


Úvod
Inštitút oddlženia fyzickej osoby bol v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky implementovaný v podobe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2006 (ďalej len "ZKR"). Koncepcia oddlženia bola pôvodne koncipovaná ako inštitút, ktorému obligatórne musí predchádzať konkurz na majetok dlžníka - fyzickej osoby, teda ako inštitút, ktorý môže, ale zároveň aj nemusí, nasledovať výhradne po zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
1)
Dňa 1. marca 2017 vstúpil do účinnosti zákon č. 377/2016 Z.z., ktorým sa inštitút oddlženia fyzickej osoby úplne transformoval a novelizoval. Cieľom zákonodarcu pri koncipovaní novely bolo vytvorenie právneho inštitútu, ktorý má predstavovať pre dlžníka možnosť zbaviť sa svojich dlhov a začať opätovne "fungovať" bez demotivujúcej vidiny ich celoživotného splácania. Oddlženie nemá mať pre dlžníka len primárne ekonomický význam, ale zároveň má mať aj sociálny význam. Zákonná úprava oddlženia fyzickej osoby je pre dlžníka miernejšia, keďže hlavný dôraz nie je kladený na maximálne možné uspokojenie pohľadávok veriteľov dlžníka, ale na samotné oddlženie dlžníka, za predpokladu splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok, t.j. zbavenie sa dlhov a opätovné začlenenie dlžníka do ekonomického a sociálneho života bez dlhov.
2)
Platná právna úprava pripúšťa dva spôsoby oddlženia fyzickej osoby, ato konkurzom (podľa štvrtej časti ZKR) alebo splátkovým kalendárom. Voľba formy oddlženia je výlučne v dispozičnom oprávnení dlžníka, ktorý nepodáva všeobecný návrh na oddlženie, kde by vhodnú formu určil súd, príp. správca, ale voľbu spôsobu oddlženia vykoná dlžník podaním príslušného návrhu konkurznému súdu.
3)
Súd ani správca nie sú oprávnení zmeniť dlžníkom zvolenú formu oddlženia. Zároveň je potrebné uviesť, že oddlženie splátkovým kalendárom podľa štvrtej časti ZKR je určená ako fyzickej osobe - podnikateľovi, tak aj fyzickej osobe - nepodnikateľovi.
Oddlženie fyzickej osoby splátkovým kalendárom vychádza zo zahraničných právnych úprav, ktoré predpokladajú riešenie úpadku fyzických osôb prostredníctvom reštrukturalizácie záväzkov dlžníka podľa splátkového kalendára (koncepcia označovaná ako
"No Fresh Start"
). Predmetnú typovú alternatívu oddlženia možno považovať za vhodnú najmä pre dlžníkov, ktorí majú dostatok svojho majetku, dosahujú určité príjmy, pričom svoje záväzky nie sú schopní plniť včas alebo riadne. Riešenie oddlženia splátkovým kalendárom je teda vhodnou alternatívou pre dlžníkov, ktorí svoj úpadok zachytili ešte včas. Takýto spôsob oddlženia vytvára pre dlžníka možnosť zachovania jeho majetku, a to za predpokladu, že bude schopný aspoň čiastočne (v minimálnej výške stanovenej zákonom) uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov zo svojich príjmov podľa súdom určeného splátkového kalendára.
V rámci aplikačnej praxe ide o administratívne náročnejšie konanie v porovnaní s oddlžením formou konkurzu a zároveň je využívané aj v podstatne menšej miere, čo môže byť spôsobené práve predpokladom existencie majetku a stabilného príjmu dlžníka.
4)
Cieľom tohto článku je analyzovať súčasnú právnu úpravu inštitútu oddlženia fyzickej osoby splátkovým kalendárom, ato aj v kontexte existujúcej judikatúry konkurzných súdov v Slovenskej republike. Zároveň príspevok poukazuje na prípadné nedostatky súčasnej právnej úpravy, ako aj koncipuje návrhy úpravy
de lege ferenda
vo vzťahu k problematickým častiam právnej úpravy.
1 Návrh na určenie splátkového kalendára
Návrh na určenie splátkového kalendára podáva fyzická osoba - dlžník, ktorýje právne zastúpený advokátom ustanoveným Centrom právnej pomoci, pričom návrh musí byť podaný elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky konkurzného súdu prostredníctvom na to určeného formulára.
ZKR
5)
ako
lex specialis
(vo vzťahu k zákonu č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení) stanovuje osobitné obligatórne obsahové náležitosti návrhu na určenie splátkového kalendára vo forme príloh k návrhu na oddlženie formou splátkového kalendára. K návrhu musí dlžník priložiť životopis s opisom jeho aktuálnej životnej situácie, pričom tento životopis by mal ozrejmiť aj to, ako sa dlžník dostal do platobnej neschopnosti.
Svoju majetkovú situáciu musí dlžník preukázať zoznamom aktuálneho majetku väčšej hodnoty
6)
, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch, prehľadom doterajších príjmov a výdavkov za uplynulých päť rokov, prehľadom očakávaných príjmov v nasledujúcich piatich rokoch, daňovými priznaniami k dani z príjmov fyzickej osoby za posledných päť zdaňovacích období, ak boli podané, zoznamom záväzkov, vyhlásením dlžníka o platobnej neschopnosti a dokladom nie starším ako 30 dní, ktorý preukazuje, že proti dlžníkovi sa vedie exekučné alebo iné obdobné vykonávacie konanie. Zoznam záväzkov je nevyhnutným podkladom pre určenie okruhu veriteľov dlžníka, ktorých pohľadávky sa budú v splátkovom kalendári uspokojovať, ale aj pre určenie okruhu tých veriteľov, ktorých pohľadávky sú oddlžením nedotknuté. Ako vyplýva z judikatúry, pri zostavovaní návrhu na určenie splátkového kalendára je potrebné klásť dôraz na komplexné uvedenie všetkých relevantných údajov, keďže prílohy návrhu, ako sú dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie, prehľad doterajších príjmov a výdavkov dlžníka za uplynulých päť rokov, by mali súdu poskytnúť predstavu o tom, akým spôsobom sa dostal dlžník do dlhovej pasce, ktorú chce riešiť prostredníctvom návrhu na určenie splátkového kalendára.
7)
Požiadavka na určitú kvalitatívnu a výpovednú hodnotu návrhu na určenie splátkového kalendára a jeho príloh vyplýva aj zo skutočnosti, že dlžník je pri podávaní návrhu na určenie splátkového kalendára zastúpený advokátom určeným Centrom právnej pomoci.
8)
Ako už bolo uvedené, dlžník pri podaní návrhu musí byť zastúpený advokátom, ktorého určí Centrum právnej pomoci, pričom určiť možno aj advokáta, ktorého navrhne dlžník. Preddavok na paušálnu odmenu správcu a paušálnu náhradu nevyhnutných výdavkov konania sa pri podávaní návrhu na určenie splátkového kalendára neplatí. Advokátovi určenému Centrom právnej pomoci patrí tarifná odmena podľa osobitného predpisu.
9)
Odmenu advokáta uhrádza v konaní o oddlžení splátkovým kalendárom dlžník.
2 Poskytnutie ochrany pred veriteľmi
Konanie o oddlžení splátkovým kalendárom sa začína doručením návrhu na súd, pričom toto konanie je dvojstupňovým konaním, keďže konkurzný súd najprv rozhoduje o poskytnutí ochrany pred veriteľmi a až následne, aksú splnené stanovené materiálne podmienky, rozhoduje o určení splátkového kalendára a o samotnom oddlžení.
Základným formálnym predpokladom pre rozhodnutie súdu o poskytnutí ochrany pred veriteľmi je návrh na určenie splátkového kalendára, ktorý spĺňa všetky formálne a obsahové náležitosti vrátane stanovených príloh.
10)
Platobnú neschopnosť dlžníka konkurzný súd neskúma a vychádza výlučne z vyhlásenia dlžníka, ktoré dlžník pripája k návrhu na určenie splátkového kalendára, s výnimkou prípadov, keď existujú dôvodné pochybnosti o pravdivosti tohto vyhlásenia. Dlžník je oprávnený opakovane sa domáhať oddlženia najskôr po uplynutí 10-tich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára. Súd je povinný skúmať, či nie je porušená táto obmedzujúca lehota.
11)
Rovnako tak súd nemôže rozhodnúť o poskytnutí ochrany pred veriteľmi, ak také rozhodnutie už vydal na základe skôr podaného návrhu na určenie splátkového kalendára a od vydania prvého rozhodnutia neuplynuli 3 roky.
12)
Súd nevyzýva dlžníka na opravu alebo doplnenie návrhu na určenie splátkového kalendára. O doručenom návrhu je súd povinný rozhodnúť v lehote do 15 dní od doručenia návrhu. Návrh, ktorý nespĺňa stanovené náležitosti, súd odmietne. Vo vzťahu k návrhu na určenie splátkového kalendára možno konštatovať, že advokáti sa pri podávaní návrhov dopúšťajú mnohých chýb, ktoré spôsobujú nepreskúmateľnosť, resp. neurčitosť samotného návrhu. Uvedené možno konštatovať aj na základe skutočnosti, že až cca 58% podaných návrhov na určenie splátkového kalendára bolo zo strany konkurzných súdov odmietnutých.
13)
Za najčastejšie aplikačné problémy možno považovať neuvedenie všetkých potrebných údajov, a to napr.
- neuvedenie zoznamu majetku dlžníka v systematike požadovaných údajov, ktoré predpokladá § 4 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Vyhláška"),
- neuvedenie zoznamu záväzkov dlžníka v systematike požadovaných údajov, ktoré predpokladá § 5 Vyhlášky,
- nepredloženie posledných piatich daňových priznaní alebo ročných zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov závislej činnosti dlžníka, pokiaľ boli podané, pričom pokiaľ neboli podané, je dlžník povinný vo svojom návrhu preukázať skutočnosti, na podklade ktorých mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, resp. požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane
14)
,
- nepredloženie plnomocenstva udeleného dlžníkom advokátovi ako procesného úkonu v zmysle § 89 a nasl. Civilného sporového poriadku v podobe elektronického dokumentu vytvoreného prostredníctvom zaručenej konverzie s pripojenou osvedčovacou doložkou v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení
15)
,
- absencia vyznačenej doložky právoplatnosti na rozhodnutíCentra právnej pomoci o priznaní právnej pomoci a určení advokáta
16)
.
Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie, avšak dlžník má možnosť podať opakovaný návrh na určenie splátkového kalendára.
V prípade, že doručený návrh na určenie splátkového kalendára spĺňa stanovené formálne a obsahové náležitosti, súd je povinný skúmať miestnu príslušnosť, ako aj kauzálnu príslušnosť a zároveň v každom štádiu konania zisťuje, či dlžník má na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov
17)
.
V prípade, že sú splnené všetky formálne a materiálne podmienky, súd do 15 dní od doručenia návrhu na určenie splátkového kalendára rozhodne o tom, že dlžníkovi poskytuje ochranu pred veriteľmi, a zároveň ustanoví správcu náhodným výberom. Súčasne v tomto uznesení uloží dlžníkovi povinnosť zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania. Uznesenie sa zverejňuje v Obchodnom vestníku.
Pokiaľ dlžník nezloží stanovený preddavok ani do 7 dní od výzvy správcu, správca oznámi túto skutočnosť v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku sa konanie
ex lege
končí.<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).