Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Subsidiarita trestného práva ako priestor pre restoratívnu mediáciu

KUTLÍK, F.: Subsidiarita trestného práva ako priestor pre restoratívnu mediáciu; Justičná revue, 73, 2021, č. 1, s. 79 - 88.
ÚVOD
Mediácia v trestnom práve je spojená predovšetkým so zákonom č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o probačných a mediačných úradníkoch") a predstavuje výrazný posun od retributívnej k restoratívnej justícii postavenej na pilieroch depenalizácie a dekriminalizácie. Mediácia je v kontexte citovaného zákona chápaná ako humanizujúci proces, ktorý uľahčuje riešenie určitej trestnej veci mimo štandardného trestného konania a súčasne posilňuje zodpovednosť obete trestného činu aj obvineného pri hľadanítohto riešenia. Zmyslom trestu je vyváženie spoločenského poriadku narušeného trestným činom a súčasne vytvorenie efektívnych nástrojov riešenia trestných činov, ktoré budú adekvátne reagovať na záujmy obetí, spoločnosti, trestným činom zasiahnutej komunity a potreby páchateľa.
1)
Proces by mal zároveň slúžiť ku zníženiu zaťaženosti súdov, prokuratúry, orgánov činných v trestnom konaní i zariadení na výkon trestov. Restoratívna justícia (v praxi sa používa aj pojem restoratívne prístupy) zdôrazňuje restoráciu poškodeného (obete trestného činu) a pomáha vnímaťtrestný čin ako sociálnu udalosť, ktorá nie je len vychýlenímz "normálneho" spôsobu života, ale je vnímaná aj ako narušenie vzťahov medzi páchateľom, obeťou, poškodeným a spoločenstvom v ktorom žijú
2)
.
Aplikačné portfólio mediácie v trestnom práve je z pochopiteľných dôvodovvymedzené najmä zákonom o probačných a mediačných úradníkoch, trestným poriadkom ("TP") a trestným zákonom ("TZ"). Marc Groenhuijsen (2000), podľa spôsobu využitia mediácie v trestnom konaní, hovorí o troch pozíciách:
-
mediácia ako súčasť tradičného trestného procesu,
-
mediácia ako alternatíva k trestnému konaniu,
-
mediácia po rozhodnutí súdu o vine a treste ako forma riešenia sporu medzi poškodeným a obvineným.
3)
SKUTOK SA SÍCE NESTAL, ALE...
Čo však v prípadoch, ak:
a)
orgány činné v trestnom konaní v prípravnom konaní
aa)
rozhodnú, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania (§ 197 TP)
4)
,
ab)
výsledky vyšetrovania preukážu, že nejde o trestný čin a vec postúpia iným orgánom (§ 214 TP),
ac)
trestné stíhanie zastavia (§ 215 TP);
b)
v rámci súdneho konania, ak v zmysle § 285 TP súd oslobodí obžalovaného spod obžaloby;
c)
v rámci súdneho konania, ak v zmysle § 40 TZ súd upustí od potrestania páchateľa.
Medzi dotknutými subjektmi (v týchto prípadoch už medzi bývalým podozrivým /obvineným/ obžalovaným na jednej strane a údajným poškodeným na druhej strane) sa len zriedkavo ich vzťah minimalizuje, marginalizuje, resp. úplne preruší. Napriek rozhodnutiam orgánov činných v trestnom konaní, resp. príslušného súdu v zmysle už citovaných paragrafov TP, rodinné, pracovné či susedské vzťahy v mnohých prípadoch trvajú naďalej. Exmanželia aj po zanedbaní povinnej výživy (§ 207 TZ) zostanú rodičmi ich spoločných detí, susedia aj po ublížení na zdraví (§ 155 TZ) budú zdieľať spoločné hranice svojich pozemkov a kolegovia aj po ohováraní (§ 373 TZ) zostanú spolupracovníkmi. Pri angažovaní sa v podobných situáciách s trestno-právnym kontextom, prichádza jedna z významných spoločenských objednávok pre segment civilnej mediácie s prívlastkom
restoratívna
, ktorá sa výrazne inšpiruje princípmi restoratívnej justície, predovšetkým jej etickými výzvami v podobe pokory a rešpektu k ľudskej dôstojnosti (Douglas E. Noll.2012)
5)
. Restoratívna mediácia je proces, v rámci ktorého by mali byťnaplnené predovšetkým tri momenty:
1.
účastníci uznávajú existenciu sporu a sú pripraveníakceptovaťvýsledky mediačného procesu,
2.
strany súhlasia s tým, že ich primárnou úlohou bude hľadať riešenia sporu tak, aby sa dopracovali k spravodlivému a korektnému riešeniu,
3.
strany budú podporovať a spolupracovať s mediátorom, ktorého úlohou bude o. i.:
3.1.
nastaviť vhodné mediačné inštrumentárium (modely, formy, nástroje a techniky),
3.2.
garantovať "modus vivendi" očistený od nánosov minulosti,
3.3.
pokúsiť sa o reparáciu problémových vzťahov,
3.4.
nastaviť reštart nových vzájomných väzieb,
3.5.
pracovať na ich udržateľnosti.
V zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o mediácii") a v zmysle mediačnej praxe možno v kontexte tohto článku hovoriť o úlohe restoratívnej mediácie v štyroch okruhoch:
a)
riešenie konfliktov
(conflict solution)
- odstrániť, resp. minimalizovať konflikty, ktorých primárnym spúšťacím mechanizmom je väčšinou vzťahová, pozičná, resp. komunikačná asymetria, a ideálnym výsledkom obnovenie pôvodnej rovnováhy;
b)
riadenie konfliktov
(conflict management)
- udržiavanie intenzity konfliktov na prijateľnej úrovni tak, aby sa nezvýšilo riziko spáchania trestného činu;
c)
transformácia konfliktov
(conflict transformation)
- zmapovať štruktúru konfliktov a následne sa pokúsiť ich transformovať na akési "dobré/užitočné, tvorivé" konflikty, ktoré sú už zbavené toxicity a mediátor je schopný ich ustrážiť v príslušných mantineloch;
d)
prevencia
(prevention)
- predchádzanie konfliktným situáciám, ktoré sú schopné eskalovať až do trestnej činnosti. Prevencia spočíva predovšetkým v zabránení tomu, aby konflikt prerástol do fázy deštrukcie, pri ktorej strany odmietajú komunikovať a prvoradým cieľom je boj a pomsta v podobe nielen verbálnych, ale väčšinou aj fyzických útokov.
Pri restoratívnej mediácii, ktorú vo zvýšenej miere sprevádzajú emócie ako strach, nenávisť či túžba po pomste, je často nevyhnutné, aby účastníci procesu zostali oddelení a neprišli do vzájomného fyzického kontaktu. Túto potrebu môže saturovať jej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).