Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súdne precedensy - Limity reorganizácie súdov z pohľadu právneho štátu

V dôsledku súdnej reformy na Ukrajine došlo zákonnou cestou k premenovaniu ukrajinského najvyššieho súdu. Preto sa sudcovia pôvodného súdu, ak chceli ďalej súdiť, museli zúčastniť výberového konania. Úlohou ESĽP v popisovanom prípade bolo rozhodnúť o uplatniteľnosti článku 6 ods. 1 Dohovoru na verejnoprávny spor medzi sudcami a štátom, ktorého predmetom je legislatívna úprava.Komentovaný prípad tak rieši otázku vnútroštátnych možností sudcov, ako sa chrániť pred prijímaním zákonov zasahujúcich do ich sudcovskej nezávislosti.


As a result of the reform of the judiciary in Ukraine, the Ukrainian Supreme Court has been renamed.As a result, the judges of the former court had to participate in the selection procedure if they wanted to continue to judge.The role of the ECtHR in the present case was to decide on the applicability of Article 6(1) of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on public law dispute between judges and the State, the subject of which is the legislation. The commented case thus addresses the question of national judges’ ability to protect themselves from adopting laws that interfere with their judicial independence.

SVÁK, J.: Limity reorganizácie súdov z pohľadu právneho štátu; Justičná revue, 73, 2021, č.11, s. 1367 - 1373.
 
Druhá dekáda 21. storočia je v našom stredoeurópskom priestore v oblasti justície poznamenaná radikálnym zásahom politických subjektov do súdnej moci. Rok 2021
1)
priniesol reakciu Európskeho súdu pre ľudské práva ("ESĽP") na tieto zásahy, ktoré majú spoločného menovateľa v podobe právneho štátu a z neho vychádzajúcej požiadavky zabezpečenia sudcovskej nezávislosti ako určujúceho kritéria hodnotenia týchto zásahov z pohľadu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ("Dohovor"). Predmetné zásahy je však potrebné zásadne odlíšiť v závislosti od cieľa, ktorý sledujú, aj keď rétoricky sú všetky vedené vo verejnom záujme zvýšenia dôvery (je otázka, že zo strany koho - či verejnosti alebo politikov) v nezávislosť súdnictva, vrátane eliminácie sudcov najmä z dôvodu, že túto nezávislosť svojou činnosťou spochybňujú. Na jednej strane sú tak politické zásahy, ktoré ESĽP (ale aj orgány Európskej únie, vrátane Súdneho dvora Európskej únie) vyhodnotil ako rozporné s princípmi právneho štátu (v prípade, že ide o členský štát Európskej únie, tak z jeho chápania ako základnej hodnoty Európskej únie v zmysle čl. 2 Zmluvy o Európskej únii), čo je prípad Maďarska a Poľska.
2)
Na druhej strane sú to štáty, pri ktorých v zásade ESĽP legitimizuje ciele súdnej reformy
3)
a k nim v rozhodnutí
Gumenyuk a ostatní proti Ukrajine (z 22. júla 2021, č. 11423/19)
pribudla Ukrajina, ktorá vykonala súdnu reformu v roku 2016 a táto bola súčasťou rozsiahleho zavádzania reforiem v sociálnej a politickej sfére, spojených s požiadavkami Európskej únie pri snahe Ukrajiny dosiahnuť bezvízový režim
4)
so štátmi Európskej únie. Spoločným znakom pre posudzovanie vplyvov súdnych reforiem tak v štátoch, kde je ich cieľom politické ovládnutie súdov (Maďarsko, Poľsko), ako aj štátov s legitimizovanými cieľmi (väčšinou hlavným cieľom je boj proti korupcii
5)
) je, že kľúčovým kritériom pre posudzovanie ich relevantnosti z pohľadu Dohovoru je dodržiavanie princípov právneho štátu a najmä deľby moci s osobitným akcentom na zachovanie sudcovskej nezávislosti.
Tradičným miestom počiatku spoločensko-politických zmien na Ukrajine je kyjevský Majdan. Koncom novembra 2013 sa tu začali veľké protivládne demonštrácie, ktoré sa potom rozšírili do ďalších miest na Ukrajine a toto vyústilo do odchodu bývalého prezidenta, došlo k rezignácii premiéra A. Jaceňuka a vytvoreniu vlády V. Hrojsmana. Demonštrácie na viacerých miestach prerástli do vážnych stretov medzi demonštrantmi a políciou, ktoré si vyžiadali aj obete na životoch.
6)
Do potlačenia demonštrácií sa aktívne zapojili aj niektorí sudcovia na prvostupňových súdoch, ktorí vydali svojvoľné rozhodnutia o zadržaní demonštrantov. Podľa novej vlády sa súdnictvo na konci týchto udalostí zmenilo na najmenej dôveryhodnú verejnú inštitúciu a súdna reforma sa tak stala jednou z najočakávanejších udalostí v ukrajinskej spoločnosti a napokon aj jednou z mála reálne uskutočnených.
Prezident v roku 2015 inicioval prácu na stratégii súdnej reformy, ktorá si vyžadovala novelu ústavy zákonom č. 1401 s nadobudnutím účinnosti 30.9.2016, ako aj prijatie nových zákonných úprav a najmä prijatie zákona č. 1402 o súdnictve a postavení sudcov.
7)
Z dôvodových správ k nim vyplýva, že tieto zmeny boli zamerané "
na optimalizáciu súdneho systému a zavedenie vhodných mechanizmov na obnovu justičného personálu s cieľom naplniť spoločenský dopyt po spravodlivom súdnictve na Ukrajine".
Zrušila sa Najvyššia rada justície, ktorej zloženie bolo kritizované aj v precedentných rozhodnutiach ESĽP
8)
a vytvorila sa Najvyššia sudcovská rada ("HCJ").
9)
Zrušili sa špecializované súdy a zaviedla sa trojstupňová súdna sústava na vrchole s Najvyšším súdom ("SC"), ktorému boli prinavrátené kasačné právomoci. Zrušený bol tak štvorstupňový tzv.
Kyvalov-Partonov systém
na vrchole s Najvyšším súdom Ukrajiny ("SCU"). Došlo aj k rozsiahlym zásahom do radov sudcov, ktorých počet bol znížený zo 7 000 na 1 800 pri zvýšení ich platov a podstatnom zúžení ich imunity. Všetci sudcovia musia prejsť hodnotením, zložiť skúšku a prejsť majetkovými previerkami. K tomu bola zriadená osobitná Najvyššia kvalifikačná komisia ("HOCJ").
V Záverečných a prechodných ustanoveniach zákona o súdnictve a postavení sudcov z roku 2016 bol zrušený SCU a nahradený SC. Sudcovia SCU stratia (po prechodnom období) svoje funkcie, avšak majú právo zúčastniť sa výberových konaní na sudcov nového SC. Plénum SCU 3. októbra 2016 spochybnilo ústavnosť týchto ustanovení zákona a ako oprávnený subjekt podalo podnet na ukrajinský ústavný súd o preskúmanie jeho ústavnosti z dôvodu, že ukončením činnosti SCU bolo zabránené jeho sudcom vykonávať súdnictvo. Dňa 7. novembra 2016 HCOJ vyh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).