Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súdne precedensy - VYBRANÉ - KUC proti Slovenskej republike

rozsudok z 2. septembra 2021 k sťažnosti č. 17101/19 pre porušenie článku 5 ods. 3 Dohovoru (nedostatočné dôvody na predlžovanie väzby)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc ako výbor v zložení:
Péter Paczolay,
predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
sudcovia,
a Liv Tigerstedt,
zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy:
sťažnosť (č. 17101/19) proti Slovenskej republike, podanú na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 22. marca 2019 slovenským štátnym občanom, pánom Ladislavom Kucom (ďalej len "sťažovateľ");
rozsudok vyhlásený Súdom v sťažovateľovom predchádzajúcom prípade Kuc proti Slovenskej republike (č. 37498/14, 25. júl 2017);
rozhodnutie oznámiť námietku týkajúcu sa údajnej nezákonnosti a dĺžky väzby sťažovateľa slovenskej vláde (ďalej len "vláda");
stanoviská strán;
po neverejnom prerokovaní 6. júla 2021,
vyhlasuje nasledujúci rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:
ÚVOD
1.
Posudzovaný prípad sa týka namietaného zlyhania vnútroštátnych súdov pri poskytnutí relevantných a dostatočných dôvodov na sťažovateľovu pretrvávajúcu väzbu počas trestného procesu.
SKUTKOVÝ STAV
2.
Sťažovateľ sa narodil v roku 1979. V čase podania sťažnosti bol vo výkone trestu vo väznici v Banskej Bystrici. Pred Súdom ho zastupovala pani T. Vorobelová, advokátka vykonávajúca prax v Košiciach.
3.
Vládu zastupovala jej spoluzástupkyňa, pani M. Bálintová, z ministerstva spravodlivosti.
4.
Skutkové okolnosti predchádzajúce tým, ktoré boli základom posudzovanej sťažnosti, boli zhrnuté v rozsudku Súdu v prípade
Kuc proti Slovenskej republike
(č. 37498/14, ods. 7 - 32, 25. júl 2017). Je z nich zrejmé, že sťažovateľ bol zadržaný 1. januára 2012 a že bol vo väzbe počas prípravného konania aj počas konania pred súdom v jeho trestnej veci.
5.
Skutkové okolnosti posudzovaného prípadu, ako ich predložili strany, možno zhrnúť takto.
6.
Dňa 14. apríla 2016 najvyšší súd, na základe dovolania podaného sťažovateľom, zrušil rozhodnutia nižších súdov, ktorými bol sťažovateľ uznaný za vinného z pokračujúceho zločinu terorizmu a bol mu uložený,
inter alia
, trest odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov. Najvyšší súd, ktorý dospel k záveru, že bol porušený zákon v neprospech sťažovateľa, poskytol podrobný výklad ohľadom trestného činu terorizmu a dospel k záveru, že právne posúdenie veci nižšími súdmi bolo nesprávne, keďže sťažovateľov motív neobsahoval prvky tohto zločinu.
7.
Vec bola vrátená Okresnému súdu Košice I na nové prejednanie a strany následne navrhli doplnenie dokazovania.
8.
V ten istý deň najvyšší súd vzal sťažovateľa, ktorý bol v tom čase vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol predtým uložený (pozri ďalej odsek 28), do väzby z dôvodu existencie hrozby, že ujde alebo bude pokračovať v trestnej činnosti. Najvyšší súd uviedol, že existuje odôvodnená obava, že sťažovateľ, ktorý je recidivistom, by mohol v prípade prepustenia na slobodu pokračovať vo svojej trestnej činnosti. Čo sa týka hrozby úteku, najvyšší súd poukázal na štruktúru sťažovateľovej osobnosti a na skutočnosť, že nemá pevné rodinné, sociálne a pracovné väzby.
9.
Dňa 8. júna 2016 ústavný súd odmietol sťažovateľovu ústavnú sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu ako zjavne neopodstatnenú. Poukázal na konkrétne dôvody uvedené najvyšším súdom a usúdil, že sťažovateľove argumenty predstavujú len jeho subjektívne posúdenie relevantných okolností.
10.
Pojednávanie nariadené okresným súdom na 30. júna 2016 bolo odročené na 22. júl 2016 z dôvodu neúčasti znalca z odvetvia pyrotechniky, ktorý bol predvolaný na pojednávanie na návrh prokurátora.
11.
Na pojednávaní 22. júla a 16. septembra 2016 okresný súd vypočul uvedeného znalca z odvetvia pyrotechniky, znalkyňu z odvetvia psychiatrie, ktorá predtým vypracovala znalecký posudok ohľadom duševného stavu sťažovateľa, a sťažovateľovho predchádzajúceho psychiatra; tiež vykonal dokazovanie správami, ktoré boli vyžiadané z ústavu na výkon väzby. Podľa správy vypracovanej väzenskou psychiatričkou 19. júla 2016 mal sťažovateľ predpísané lieky a jeho stav bol nestabilný; riaditeľ väznice vo svojej správe z 26. septembra 2016 uviedol, že sťažovateľ nemal žiadne disciplinárne problémy a dodržiava príslušné predpisy.
12.
Rozsudkom z 29. septembra 2016 okresný súd uznal sťažovateľa vinným,
inter alia
, z viacerých obzvlášť závažných zločinov a prečinov vrátane všeobecného ohrozenia, nebezpečného vyhrážania a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a odsúdil ho na trest odňatia slobody v trvaní dvadsaťtri rokov a šesť mesiacov. Zároveň mu nariadil ochranný dohľad v trvaní tridsaťšesť mesiacov.
13.
Sťažovateľ aj prokurátor sa odvolali a 22. novembra 2016 bol spis predložený Krajskému súdu v Košiciach.
14.
V období od decembra 2016 do februára 2017 krajský súd a najvyšší súd konali o námietke zaujatosti podanej sťažovateľom a o jeho návrhu na prikázanie veci inému odvolaciemu súdu.
15.
Dňa 20. apríla 2017 krajský súd zrušil rozsudok z 29. septembra 2016 a vrátil vec okresnému súdu na nové prejednanie. Podľa vlády bol rozsudok zrušený z dôvodu, že okresný súd pochybil najmä pri právnej kvalifikácii niektorých skutkov, ktorých sa sťažovateľ dopustil.
16.
Sťažovateľova následná námietka zaujatosti proti predsedovi senátu okresného súdu bola zamietnutá na súdoch dvoch stupňov.
17.
Dňa 11. septembra 2017 sťažovateľ požiadal o prepustenie. Tvrdil, že jeho pobyt vo väzení eliminoval akékoľvek riziko jeho recidívy a mal negatívny vplyv na jeho zdravie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).