Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Tóth proti Slovenskej republike (zrušenie právoplatného rozsudku na základe mimoriadneho dovolania)

V prípade Tóth proti Slovenskej republike,
Európsky súd pre ľudské práva (tretia sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:
Dmitry Dedov,
predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
sudcovia,
a Olga Chernishova,
zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy:
sťažnosť (č. 35361/17) proti Slovenskej republike, ktorú 9. mája 2017 predložil Súdu podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") slovenský štátny občan, pán František Tóth (ďalej len "sťažovateľ");
rozhodnutie notifikovať sťažnosť vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda");
stanoviská strán;
rozhodnutie odmietnuť námietku vlády proti preskúmaniu sťažnosti výborom;
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 22. septembra 2020,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v tento deň:
ÚVOD
1.
Sťažovateľ sa najmä sťažoval, že zrušenie právoplatného a vykonateľného rozsudku v jeho prospech, na základe mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom, bolo v rozpore s jeho právami podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru. Vzniesol tiež námietku podľa článku 1 Protokolu č. 1.
SKUTKOVÝ STAV
2.
Sťažovateľ sa narodil v roku 1956 a žije v Žiline. Zastupovala ho pani T. Polková, advokátka pôsobiaca v Žiline.
3.
Vládu zastupovala jej spoluzástupkyňa, pani M. Bálintová.
4.
Skutkové okolnosti prípadu tak, ako ich uviedli strany, možno zhrnúť takto.
I. OKOLNOSTI PRÍPADU
A. Sťažovateľova žaloba o náhradu škody a následné konanie
5.
Dňa 21. októbra 2005 sťažovateľ žaloval Slovenskú republiku zastúpenú ministerstvom spravodlivosti (ďalej len "štát") podľa zákona o zodpovednosti štátu za škodu (zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom). Žiadal náhradu škody a ušlého zisku, ktoré utrpel v dôsledku trestného stíhania vedeného proti nemu v období od roku 1994 do roku 2004, v priebehu ktorého boli údajne porušené niektoré jeho základné práva a slobody (a časť ktorého strávil vo väzbe). Domáhal sa najmä náhrady za: (1) trovy jeho obhajoby vzniknuté v priebehu trestného konania; (2) ušlý zisk, ktorý utrpel ako podnikateľ a (3) ako spoločníkv obchodnej spoločnosti; (4) ušlý zisk vyplývajúci z nezrealizovaného predaja nehnuteľnosti a (5) nemajetkovú ujmu. Štát, okrem iných argumentov, vzniesol námietku premlčania.
6.
V roku 2008 súdy na dvoch stupňoch konania uznali námietku štátu a zamietli väčšinu nárokov sťažovateľa [body (1) - (4)]. Aplikovali § 23 zákona o zodpovednosti štátu za škodu konštatujúc, že jednoročná premlčacia lehota na podanie žaloby o náhradu škody v dôsledku nezákonnej väzby uplynula, a preto je nárok premlčaný.
7.
Nálezom vydaným 25. novembra 2008 na základe ústavnej sťažnosti sťažovateľa ústavný súd zistil porušenie jeho základného práva na majetok a na spravodlivé súdne konanie a zrušil rozsudok odvolacieho súdu (sp. zn. III. ÚS 339/08). Konštatoval, že sťažovateľ nežiadal o náhradu škody z titulu nezákonného rozhodnutia o väzbe
,
ale skôr z titulu nezákonného uznesenia o vzneseníobvinenia; v takom prípade mali súdy aplikovať § 22 zákona o zodpovednosti štátu za škodu, podľa ktorého bola použiteľná trojročná premlčacia lehota, ktorú sťažovateľ dodržal. Prípad bol napokon vrátený prvostupňovému súdu. Štát nepredložil dodatočné vyjadrenie.
8.
Dňa 11. februára 2010 okresný súd Banská Bystrica (ďalej len "okresný súd") čiastočne vyhovel sťažovateľovej pôvodnej žalobe a prikázal štátu zaplatiť mu 985,03 EUR, pokiaľ ide o trovy jeho obhajoby a 947 705,84 EUR, čo sa týka ušlého zisku. Odvolávajúc sa na závery ústavného súdu konštatoval, že sťažovateľ žiadal náhradu škody z titulu nezákonného uznesenia o vznesení obvinenia, pre ktorú bola zákonná lehota troch rokov dodržaná [bod (1)]. Pokiaľ ide o rozsah sťažovateľovho nároku na ušlý zisk, okresný súd rozhodol,
inter alia,
že sťažovateľ má nárok na náhradu škody za dobu od vznesenia obvinenia do zániku jeho živnostenského oprávnenia [bod (2)]; za celú dobu trvania trestného konania, pokiaľ ide o ušlý zisk obchodnej spoločnosti [bod (3)]; za nezrealizovaný predaj nehnuteľnosti, pretože objektívne nemohol vykonať zmluvný prevod tejto nehnuteľnosti, kým bol vo väzbe a kým bola samotná nehnuteľnosť dočasne zaistená štátnymi orgánmi (príčinnou súvislosťou bolo to, že od obvinenia bolo napokon upustené a trestné stíhanie bolo zastavené).
9.
Štát podal odvolanie, namietajúc časti rozsudku týkajúce sa ušlého zisku a trov konania. Tvrdil, že nemožno vylúčiť potenciálny predaj nehnuteľnosti prípadne aj za vyššiu sumu, než požaduje sťažovateľ ako náhradu škody, a žiadna škoda ako taká nemohla vzniknúť.
10.
Dňa 20. mája 2010 Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len "krajský súd") potvrdil rozsudok okresného súdu, plne súhlasiac s jeho odôvodnením. Dodal, že hoci námietka štátu, ako bola vyjadrená v jeho odvolaní, bola relevantná, nemala by dosah na výsledok konania, pretože sťažovateľ utrpel ušlý zisk kvôli skutočnosti, že jeho legitímne očakávanie dosiahnutia finančného zisku sa počas príslušného obdobia nemohlo naplniť. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 15. júna 2010. V dôsledku toho, že štát nezabezpečil včasné zaplatenie príslušnej sumy, sťažovateľ ho žaloval pre úrok z omeškania (pozri ďalej odsek 22).
B. Prvé preskúmanie najvyšším súdom na základe mimoriadneho dovolania
11.
Štát žiadal o nápravu prostredníctvom generálneho prokurátora, ktorý v jeho prospech podal mimoriadne dovolanie. Generálny prokurátor podľa § 243f ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb.) namietal, že nižšie súdy vec nesprávne právne posúdili. Tvrdil, že (i) časť nároku sťažovateľa bola premlčaná, keďže utrpená škoda bola priamo spojená s jeho väzbou; (ii) rozsudkom nižších súdov chýbalo adekvátne vysvetlenie príčinnej súvislosti medzi trestným stíhaním proti sťažovateľovi a hospodárskou stratou, ktorá vznikla obchodnej spoločnosti, v ktorej mal podiel a (iii) nižšie súdy nesprávne zistili škodu vzniknutú sťažovateľovi ako podnikateľovi, ako aj škodu utrpenú v dôsledku nezrealizovaného predaja nehnuteľnosti. Generálny prokurátor uviedol, že ochrana práv a záujmov štátu vyža
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).