Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku v súdnej praxi

Článok sa zaoberá ukladaním trestu zverejnenia odsudzujúceho rozsudku právnickým osobám, poukazuje na konkrétne súdne rozhodnutia, ktoré nie sú podľa názoru autora súladné so zákonom, na anonymizovanie a zverejňovanie súdnych rozhodnutí, a zvýrazňuje potrebu kontroly plnenia uloženej povinnosti zverejniť rozhodnutie v Obchodnom vestníku.

ROSINSKÝ, K.: Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku v súdnej praxi; Justičná revue, 73, 2021, č. 4, s. 502 - 509.
The article deals with an imposition of a punishment of an exposure of a convicting judgement to legal entities, points out the specific judicial decisions which are not in compliance with the law according to the author's opinion, an anonymization and disclosure of judicial decisions and highlights the need for control of enforcement of the imposed obligation to publish the decision in Commercial journal.
Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v platnom znení (ďalej len "zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb" alebo "zákon") už uplynuli viac ako štyri roky. Doteraz sa však nepodarilo zabezpečiť jednotný a správny postup súdov a prokuratúr pri aplikácii zákona.
Zákon podľa § 10 ods. 1 umožňuje uložiť právnickým osobám za spáchanie trestných činov, ktorých sa môže právnická osoba dopustiť, nasledujúce tresty: a) trest zrušenia právnickej osoby, b) trest prepadnutia majetku, c) trest prepadnutia veci, d) peňažný trest, e) trest zákazu činnosti, f) trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, g) trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, h) trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, i) trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.
Prax súdov pri ukladaní trestu zverejnenia odsudzujúceho rozsudku nie je jednotná a vo viacerých prípadoch je zjavne nesprávna a rozporná so zákonom. Pokúsime sa poukázať na viaceré pochybenia súdov a prokurátorov, ku ktorým podľa našej mienky dochádza.
Vychádzame z informáciío právoplatných súdnych rozhodnutiach zverejnených na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "MS SR") a údajov v Obchodnom vestníku (ďalej len "OV").
1 Nerešpektovanie ustanovenia zákona, podľa ktorého ide o vedľajší trest
Podľa § 11 ods. 4 zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb: Tresty uvedené v § 10 možno uložiť samostatne alebo možno uložiť viac týchto trestov popri sebe. Popri sebe nemožno uložiť trest zrušenia právnickej osoby a trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia majetku a peňažný trest, a trest prepadnutia majetku a trest prepadnutia veci. Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku možno uložiť
iba popri niektorom z trestov
uvedených v § 10 písm. a) až h).
Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku je teda v zákone zakotvený ako vedľajší trest, ktorý sa
nikdy nemôže uložiť samostatne
, ale vždy iba popri niektorom inom treste.
Napriek uvedenému sa možno v praxi stretnúť so súdnymi rozhodnutiami, ktorými bol právoplatne uložený trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku ako trest samostatný. Uvedené rozhodnutia Okresného súdu Spišská Nová Ves (ďalej len "OS") teda akceptovali ako správne a zákonné aj prokurátori a nepodali opravné prostriedky, resp. prokurátor sám uzavrel dohodu o vine a treste a súd dohodu schválil.
a)
OS Spišská Nová Ves trestným rozkazom spisovej značky 4 T/88/2020 z 1. októbra 2020 uznal obchodnú spoločnosť EVK interier studio, s. r. o., Odorín, vinnou zo spáchania prečinov neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1 Trestného zákona a nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 ods. 1 Trestného zákona. Právnickej osobe uložil samostatný trest zverejnenia trestného rozkazu v OV v lehote jedného mesiaca od právoplatnosti trestného rozkazu. Pozri: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/a67a87ef-7b37-48b5-b79f-34b3dab78031%3A479eb46a-e868-4528-bf07-ca8b64a36ee2
Na webovej stránke ministerstva spravodlivosti, na ktorej sa zverejňujú údaje OV, sa predmetný trestný rozkaz zatiaľ nenachádza. Pri hľadaní treba zadať: Kapitola - rozsudky súdov, typ podania - trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.
b)
OS Spišská Nová Ves rozsudkom sp. zn. 5 T/25/2020 z 9. júna 2020 uznal obchodnú spoločnosť AVEX-STAV, s.r.o., Spišská Nová Ves, vinnou zo spáchania prečinov neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1 Trestného zákona a nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 ods. 1 Trestného zákona. Právnickej osobe uložil samostatný trest zverejnenia rozsudku v OV v lehote jedného mesiaca od právoplatnosti rozsudku. Súd schválil dohodu o vine a treste predloženú prokurátorom Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves a následne vyniesol dohodnutý rozsudok. Pozri: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/5c3676d5-d5dd-4670-9640-15423c9c56c5%3A5cfeb317-0e32-459f-b087-0902a504258b
Rozsudok bol v OV zverejnený 14. júla 2020 v čísle 134/2020. Pozr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).