Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Veľký senát a (ne)možnosť vrátenia veci postupujúcemu senátu

Autorka sa v článku zaoberá možnosťami veľkého senátu kolégií Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vrátiť postúpenú vec postupujúcemu trojčlennému senátu bez meritórneho posúdenia veci v prípade, ak zistí, že neboli splnené zákonné podmienky na postup veci veľkému senátu. Osobitne sa venuje právnej úprave a praxi veľkého senátu v civilnom konaní a osobitne v konaní správnom.

MATEJOVÁ, J.: Veľký senát a (ne)možnosť vrátenia veci postupujúcemu senátu; Justičná revue, 73, 2021, č. 5, s. 617 - 621.
The author deals in her article with the possibilities of the Grand Panel of the Supreme Court of the Slovak Republic to return the case to the three-member panel without deciding on the merits if it finds out that the legal conditions have not been met. Special attention is paid to the legislation and practice of the Grand Panel in civil proceedings and in administrative proceedings.
Úvod
Veľké senáty na Najvyššom súde Slovenskej republiky (a od 1. januára 2021 aj na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky) boli zriadené na účely zjednocovania rozhodovacej činnosti
1)
.
Trojčlenný senát má vec postúpiť na konanie a rozhodovanie veľkému senátu v prípade, že dospeje k právnemu názoru, ktorý je odlišný od právneho názoru, ktorý už bol vyjadrený v inom rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len "NS SR"). Rovnako má postupovať, ak sa chce odchýliť od právneho názoru vyjadreného v rozhodnutí veľkého senátu. Pôsobnosť veľkého senátu v správnych veciach je ešte širšia - v rámci správneho súdnictva totiž veľký senát pôsobí navyše aj v prospech zjednocovania rozhodovacej činnosti správnych súdov a orgánov verejnej správy. Trojčlenný senát tak má vec postúpiť veľkému senátu aj vtedy, ak dospel opätovne k právnemu názoru, ktorý je odlišný od právneho názoru orgánu verejnej správy o tej istej právnej otázke.
2)
V praxi však môžu nastať situácie, keď veľkému senátu nemala byť vec postúpená z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok na postúpenie veci.
Vrátenie veci postupujúcemu senátu
Veľké senáty sú upravené v § 48 Civilného sporového poriadku (ďalej len "CSP") a v § 22 a § 466 Správneho súdneho poriadku (ďalej len "SSP"), pričom ich úprava je veľmi podobná.
V § 466 ods. 7 SSP je ustanovené, že veľký senát uznesením vráti vec senátu, ktorý mu ju postúpil, ak neboli splnené podmienky na postúpenie veci. Ustanovenie je celkom jasné a v praxi by nemalo spôsobovať problémy. V uznesení, ktorým vec vracia postupujúcemu senátu na ďalšie konanie a rozhodnutie, by mal veľký senát aspoň stručne odôvodniť, prečo podmienky na jeho rozhodovanie nie sú dané.
Nejasné to bolo v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach, kde CSP takúto možnosť pre veľký senát neustanovuje. Prečo v SPP takéto ustanovenie je a v CSP chýba, to nie je objasnené ani v dôvodových správach k týmto predpisom.
V praxi sa tak musel s neľahkou otázkou, ako postupovať v takýchto prípadoch, vysporiadať veľký senát občianskoprávneho kolégia už v roku 2017 - konkrétne vo veci sp. zn. 1 VCdo 4/2017
3)
zo dňa 18. decembra 2017. V tomto konaní sa veľký senát nestotožnil s názorom postupujúceho senátu o existencii judikatórneho rozporu
4)
a po zistení nedostatku podmienok vymedzených v § 48 ods. 1 CSP
5)
sa musel vysporiadať s otázkou ďalšieho postupu - t.j. či je oprávnený rozhodnúť o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).