Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vplyv rekodifikácie občianskeho práva na právo obchodných spoločností

Príspevok objasňuje metodologický prístup k tvorbe nového práva obchodných spoločností v rámci prác na rekodifikácii súkromného práva. Na konkrétnych príkladoch ilustruje mieru prepojenia budúcej právnej úpravy Občianskeho zákonníka ako všeobecného právneho predpisu a zákona o obchodných spoločnostiach ako osobitného predpisu.


The paper clarifies the methodology for the creation of new corporate law within the work on the recodification of private law. It uses particular examples to illustrate the extent to which the future Civil Code, as a general legislation, and the Act on Corporations, as a specific legislation, are interconnected.

ŽITŇANSKÁ, L.: Vplyv rekodifikácie občianskeho práva na právo obchodných spoločností; Justičná revue, 73, 2021, č. 11, s. 1327 - 1332.
 
Úvod
Vláda Slovenskej republiky 19. mája 2021 schválila Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Nová právna úprava obchodných spoločností a družstva, ako
lex specialis
vo vzťahu k rekodifikovanému Občianskemu zákonníku (ďalej len "OZ"), bude obsiahnutá v samostatnom Zákone o obchodných spoločnostiach a družstve (ďalej len "ZOS").
1)
Návrhy paragrafového znenia právnej úpravy obchodných spoločností budú zverejnené na diskusiu v ich pracovných verziách postupne, v nadväznosti na zverejnenie pracovnej verzie všeobecnej časti OZ.
2)
Príprava rekodifikácie občianskeho práva zásadne ovplyvňuje spôsob rozmýšľania nad novou právnou úpravou obchodných spoločností a legislatívny prístup k prácam na ZOS. Bezprostredný vzťah k právnej úprave obchodných spoločností bude mať, prirodzene, všeobecná právna úprava právnických osôb. Všeobecnou právnou úpravou právnických osôb sa však vplyv navrhovanej právnej úpravy OZ na právo obchodných spoločností nevyčerpáva.
Tento text má preto za cieľ na úvod diskusií o nových právnych úpravách súkromného práva poukázať na metodologické otázky tvorby legislatívy práva obchodných spoločností v rámci rekodifikácie súkromného práva. Súčasne na príkladoch, vychádzajúcich z už publikovaných pracovných verzií parciálnych častí návrhu OZ, ilustratívne ukážeme na podstatne väčšiu mieru vplyvu všeobecnej právnej úpravy OZ na právo obchodných spoločností, než sme zvyknutí v súčasnosti. Oba tieto aspekty ovplyvňujúce tvorbu novej právnej úpravy obchodných spoločností považujeme za dôležité predoslať ešte pred prezentovaním prvých návrhov.
1 Metodolog ické východisko tvorby ZOS v rámci rekodifikácie OZ
Vyjadrenie subsidiarity OZako
všeobecného a základného predpisu súkromného práva
3)
vo vzťahu k ZOS je chápané ako vyjadrenie interpretačného pravidla. Ako interpretačné pravidlo platí pre právnu úpravu obchodných spoločností aj
de lege lata
(§ 1 ods. 2 Obchodného zákonníka).
Princíp subsidiarity OZako všeobecného predpisu súkromného práva by mal byť aj metodologickým východiskom legislatívnej tvorby predpisov súkromného práva. To v súčasnosti nie vždy platí a najkrikľavejším príkladom je práve extrémne stručná občianskoprávna úprava právnických osôb aj so svojimi dôsledkami.
4)
Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností je už implicitne postavený práve na predpoklade, že subsidiarita rekodifikovaného OZvo vzťahu kZOS ako
lex specialis
je (bude) metodologickým východiskom legislatívnej tvorby oboch právnych úprav.
Pre tvorbu OZ ako subsidiárne pôsobiaceho právneho predpisu to znamená, že by mal obsahovať komplexne všeobecnú právnu úpravu súkromnoprávnych inštitútov, ktorá sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby. V praxi legislatívnej tvorby to vo vzťahu k právnickým osobám vyžaduje paralelné rozmýšľanie o všeobecnej právnej úprave právnických osôb a o jednotlivých právnych formách právnických osôb, aby bolo možné extrahovať do právnej úpravy OZ všetko, čoje pre právnické osoby spoločné a malo tak byť aj spoločne normované. Následne možno tvoriť osobitnú právnu úpravu jednotlivých právnych foriem právnických osôb, v našom prípade právnu úpravu obchodných spoločností. Súčasne to pre legislatívny proces znamená, že každú zmenu všeobecnej právnej úpravy OZje potrebné posúdiť z pohľadu osobitnej právnej úpravy ZOS a v prípade potreby reflektovať na ňu osobitnou úpravou.
Plnohodnotné uplatnenie princípu subsidiarity noriem OZ, aj vo vzťahu k obchodným spoločnostiam ako právnickým osobám, súčasne vyžaduje i nevyhnutnú mieru abstrakcie noriem OZ. Z dlhodobého hľadiska je to však jediná cesta k zvýšeniu stability súkromného práva.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).