Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. júna do 15. júla 2022 - Grosam proti Českej republike

rozsudok z 23. júna 2022 k sťažnosti č. 19750/13 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte uloženia pokuty najvyšším správnym súdom v rámci disciplinárneho konania proti súdnemu exekútorovi

Sťažovateľ je český štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1963 a žije v Prahe. V relevantnom čase pracoval ako súdny exekútor poverený, okrem iného, vykonávaním právoplatných rozsudkov vyhlásených súdmi v občianskom súdnom konanía arbitrážnych rozsudkov v prospech štátu.
V roku 2010 minister spravodlivosti podal proti sťažovateľovi žalobu disciplinárnemu senátu najvyššieho správneho súdu kvôli rôznym pochybeniam. Minister spravodlivosti navrhoval uloženie pokuty sťažovateľovi. Sťažovateľ namietal, že jeho vina mala byť preukázaná v súlade s trestným poriadkom, ktorý sa mal v jeho prípade aplikovať, ale v tomto smere nebol predložený žiaden dôkaz.Súd ho uznal vinným a uložil mu pokutu 350 000 CZK (asi 12 650 EUR).
Sťažovateľ podal sťažnosť ústavnému súdu.Namietal, že nebol dodržaný Trestný poriadok, najmä zásada prezumpcie neviny, povinnosť súdu zhromaždiť dôkazy a právo na odvolanie. Ďalej tvrdil, že bol obvinený z trestného činu a disciplinárny súd nebol "najvyšším súdom" v zmysle Dohovoru a jeho Protokolu č. 7.
V septembri 2012 bola sťažnosť zamietnutá.Ústavný súd vyhlásil, že neposudzuje súlad so všeobecnými zákonmi, ale len s ústavnými zákonmi a ústavou, a rozhodol, že disciplinárny súd uviedol presvedčivé a logické dôvody pre svoje rozhodnutie. Podľa ústavného súdu "...ná mietky sťažovateľa neviedli k záveru,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).