Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. júna do 15. júla 2022 - Kavala proti Turecku

rozsudok Veľkej komory Súdu z 11. júla 2022 k sťažnosti č. 28749/18 pre porušenie článku 46 Dohovoru (záväzný charakter a vykonateľnosť rozsudkov) v kontexte nevykonania rozsudku Súdu z 10. decembra 2019

Sťažovateľ je turecký občan, ktorý sa narodil v roku 1957 a žije v Istanbule. Je obchodník, ale aj obhajca ľudských práv v Turecku. Podieľal sa na zakladaníviacerých mimovládnych organizáciía občianskych hnutíaktívnych v oblasti ľudských práv, kultúry, sociálnych štúdií, historického zmierenia a ochrany životného prostredia.
Sťažovateľ bol nepretržite obmedzený na osobnej slobode od 18. októbra 2017 a najmenej do 2. februára 2022, kedy Výbor ministrov Rady Európy rozhodol o predloženíveci Súdu v súlade s článkom 46 ods. 4 Dohovoru. V ten deň trvala väzba sťažovateľa už 4 roky, 3 mesiace a 14 dní.
Sťažovateľ bol pôvodne podozrivý zo spáchania dvoch skutkov, po 1. - z pokusu o násilné zvrhnutie vlády v súvislosti s udalosťami v parku Gezi, a po 2.- z pokusu o zvrhnutie ústavného poriadku v súvislosti s pokusom o štátny prevrat 15. júla 2016.
Prvé obvinenie podľa článku 312 Trestného zákona sa týkalo udalostív parku Gezi, ktoré sa odohrali od mája do septembra 2013 a boli poznačené sériou demonštrácií vyvolaných projektom rozvoja mesta, ktorý zahŕňal výstavbu nákupného centra na mieste parku Gezi. Protestné hnutie eskalovalo v júni a júli 2013 a rozšírilo sa do niekoľkých miest a obcí v Turecku. Malo formu mítingov a demonštrácií,ktoré niekedy viedli k násilným stretom. Boli pri nich zabití štyria civilisti a dvaja policajti a tisícky ľudí bolo zranených.
Druhé obvinenie podľa článku 309 Trestného zákona sa týkalo násilného pokusu o štátny prevrat 15. júla 2016, ktorý viedol k vyhláseniu núdzového stavu v Turecku od 20. júla 2016 do 18. júla 2018.
Dňa 18. februára 2020 bol sťažovateľ oslobodený spod obžaloby v časti týkajúcej sa udalostí v parku Gezi. Avšak rozhodnutie prepustiť ho na kauciu, vydané v ten istý deň, neviedlo k jeho skutočnému prepusteniu. Sťažovateľ bol zaistený políciou a nasledujúci deň bol vzatý do väzby v súvislosti s pokusom o štátny prevrat.Jeho prepustenie bolo nariadené 20. marca 2020.
Medzičasom, 9. marca 2020 bol sťažovateľ vzatý do väzby za vojenskú a politickú špionáž, t.j. trestný čin podľa článku 328 Trestného poriadku. Keď Výbor ministrov predložil vec Súdu, sťažovateľ bol vo väzbe práve na základe tohto obvinenia.
Dňa 4. marca 2022 prokuratúra podala obžalobu na 13. Porotný súd v Istanbule, v ktorej žiadala, aby bol sťažovateľ uznaný vinným z pokusu o násilné zvrhnutie vlády primárne v kontexte udalostí v parku Gezi. Dňa 25. apríla 2022 uznal súd sťažovateľa vinným zo skutku podľa článku 312 Trestného zákona a odsúdil ho na doživotie. Okrem toho nariadil, aby bol naďalej vo väzbe pre tento skutok. Zároveň rozhodol o oslobodení spod obžaloby za vojenskú a poli tickú špionáž (článok 328 Trestného zákona) a nariadil jeho prepustenie za tento konkrétny skutok. Trestné konanie pred vnútroštátnymi súdmi stále trvá. Sťažovateľ je v súčasnosti vo väzbe.
Výbor ministrov sa obrátil na Súd s otázkou, či Turecká republika splnila svoj záväzok podľa článku 46 od. 1 Dohovoru, v zmysle ktorého je rozsudok Súdu vo veci
Kavala proti Turecku
z 10. decembra 2019 záväzný.
Rozhodnutie Súdu
Namietané nesplnenie záväzku podľa článku 46 ods. 1 Dohovoru
Predbežným rozhodnutím z 2. februára 2022 (CM/ResDH(2022)21) Výbor ministrov v súlade s článkom 46 ods. 4 Dohovoru predložil vec na rozhodnutie Súdu s otázkou, či Turecko splnilo svoj záväzok podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).