Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdneho dvora - Euro Box Promotion a i. v kontexte aktuálnej diskusie o prednosti práva EÚ pred národnými ústavami

Tento príspevok obsahuje informáciu o rozsudku Európskeho súdneho dvora v spojených veciach C-357/19 a C-547/19 Euro Box Promotion a i., a to so zameraním sa na posúdenie otázky prednosti práva EÚ pred národnými ústavnými normami. Keďže táto otázka bola počas roku 2021 aktuálna v EÚ, analýze rozsudku predchádza prehľad vývoja v EÚ, s dôrazom na situáciu v Nemecku a Poľsku.

This Article provides information on the judgment of the European Court of Justice in Joined Cases C-357/19 and C-547/19 Euro Box Promotion and others, focusing on the assessment of the question of the primacy of EU law over national constitutional norms. As this issue was relevant in the EU during 2021, the analysis of the judgment is preceded by an overview of developments in the EU, with an emphasis on the situation in Germany and Poland.

BUCHTA, T.: Vybrané rozhodnutia Európskeho súdneho dvora – Euro Box Promotion a i. v kontexte aktuálnej diskusie o prednosti práva EÚ pred národnými ústavami; Justičná revue, 74, 2022, č. 2, s. 236 – 241.

Kľúčové slová: Prednosť práva EÚ, národné ústavy, Nemecko, Poľsko, Rumunsko.
Key words: Primacy of EU law, national constitutions, Germany, Poland, Romania.
Právne predpisy/legislation: ÚV EÚ C 202 Zmluva o Európskej únii, ÚV EÚ C 202 Zmluva o fungovaní Európskej únie.

Úvod
Rok 2021 sa niesol v znamení pomerne intenzívnej diskusie o prednosti práva EÚ pred národnými ústavami.
1)
Podnetmi boli najmä rozhodnutia niektorých národných ústavných súdov, vyzdvihujúce národné právne poriadky pred právom EÚ. Tieto spôsobili reakciu Európskej komisie, ktorá má v zmysle základných zmlúv EÚ spolu s Európskym súdnym dvorom právomoc dohliadať nad jednotným a správnym uplatňovaním práva EÚ. Cieľom tohto článku bude priblížiť kľúčové podnety do diskusie o prednosti práva EÚ zo strany národných ústavných súdov na jednej strane, a Európskej komisie a Európskeho súdneho dvora (ďalej aj "ESD" alebo "Súdny dvor") na druhej strane. Osobitný dôraz bude nami kladený na rozsudok v spojených veciach
C-357/19 a C-547/19 Euro Box Promotion a i.
,
2)
ktorý sa týkal vzťahov medzi rumunským ústavným súdom a všeobecnými súdmi pri uplatňovaní práva EÚ. Príspevok zároveň v určitom rozsahu nadviaže na štúdiu vydanú v Justičnej revue v decembri 2021, ktorá vyčerpávajúcim spôsobom analyzovala rozsudok nemeckého ústavného súdu vo veci
Weiss
a jeho dosah na uplatňovanie práva EÚ.
3)
Ako už bolo spomenuté, kľúčovým momentom v diskusii o prednosti práva EÚ pred národnými ústavami bol rozsudok ESD z 21. decembra 2021 v spojených veciach C-357/19 a C-547/19, ktorý potvrdil tézu o prednosti práva EÚ pred národnými právnymi poriadkami, vrátane ústavných predpisov. Napriek tomuto rozhodnutiu nemožno považovať diskusiu o tzv. Kompetenz Kompetenz, t.j. kto má konečnú právomoc rozhodnúť o prednostnom uplatnení svojho právneho poriadku, za uzavretú. Práve naopak, počas roku 2022 možno očakávať jej intenzívne pokračovanie v nadväznosti na viaceré impulzy vychádzajúce z roku 2021. Cieľom tejto informácie však nebude rozvíjať argumenty v prospech ani proti prednosti práva EÚ pred národnými ústavami, ale predstaviť vývoj v právnom priestore EÚ v roku 2021 a najmä rozsudok v spojených veciach C-357/19 a C-547/19, ako výrazný podnet do tejto pokračujúcej diskusie.
Vývoj počas roku 2021 vo vzťahu k Nemecku
Prvým významným momentom v diskusii o prednosti práva EÚ pred národnými ústavami počas roku 2021 bolo rozhodnutie Európskej komisie z júna tohto roku, kedy táto inštitúcia EÚ začala konanie o porušení právnych predpisov proti Nemecku ohľadne rozsudku nemeckého ústavného súdu vo veci
Weiss
.
4)
Predmetným rozsudkom z mája 2020 vyhlásil nemecký ústavný súd nákup národných dlhopisov zo strany Európskej centrálnej banky, ako aj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).