Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Základná nepostihnuteľná suma pri vymáhaní výživného pre maloleté dieťa zrážkami zo mzdy

Príspevok sa zaoberá analýzou právnej úpravy určujúcej výpočet základnej sumy, ktorá sa povinnému nemôže zraziť z mesačnej mzdy pri vymáhaní výživného pre maloleté dieťa zrážkami zo mzdy. Príspevok analyzuje ustanovenie § 70 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, a komparuje aktuálnu právnu úpravu výpočtu základnej sumy upravenej v nariadení vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia s úpravou účinnou do 31. 12.
2015.

SEDLIAK, V.: Základná nepostihnuteľná suma pri vymáhaní výživného pre maloleté dieťa zrážkami zo mzdy; Justičná revue, 73, 2021, č. 4, s. 523 - 529.
The submitted paper deals with analysis of the legal regulation determining the calculation of the basic amount, which cannot be deducted from the monthly wage in case of execution of maintenance for minor child by wage deduction. The paper analyses the provision of § 70 of the Act no. 233/1995 Coll. on Bailiffs and Execution Activities (Execution Rules) and on amendments to other acts and compares the current legal regulation of the calculation of the basic amount regulated in Government Regulation no. 268/2006 Coll. on the extent of wage deductions in the execution with regulation valid until 31.12.2015.
1 Úvod
V teórii
1)
nie sú jednotné názory na to, akým spôsobom sa má určiť základná nepostihnuteľná suma pri vymáhaní výživného pre maloleté dieta podľa ustanovenia § 70 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len "EP"). Názory sa líšia najmä pri otázke, ako treba aplikovať nariadenie vlády č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy (ďalej "nariadenie č. 268/2006"). Jedna strana
2)
tvrdí, že základná suma podľa § 70 ods. 2 EP sa rovná 70 % zo 60 % životného minima na plnoletú fyzickú
3)
osobu, a druhá strana
4)
tvrdí, že táto základná suma sa rovná 70 % zo 100 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Ide pritom o vysoko praktickú otázku, ktorá má reálny dosah na životy občanov a majetkové práva tak oprávneného, ako aj povinného. Je predsa frapantný rozdiel, či aktuálne povinnému ostane suma 150,38 € alebo 90,22 €. Preto sme si stanovili hypotézu, ktorú sa budeme snažiť verifikovať. Tá hypotéza znie:
"Pri zrážkach zo mzdy na vymáhanie výživného pre maloleté dieta je základná nepostihnuteľná suma na povinného 70 % zo 60 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu."
2 V čom spočíva jadro problému?
V tomto prípade, ako sme už naznačili, nejde o banálnu otázku, ale o problém, ktorý sa týka mnohých dlžníkov v Slovenskej republike.Je zaujímavé, že k takejto praktickej otázke, ktorá sa týka presného výpočtu, sú dva diametrálne odlišné názory. Na začiatok si preto musíme položiť otázku, čím to je spôsobené? Podľa nášho názoru, najväčším problémom je diferentný obsah pojmu "základná suma", používaný v ustanoveniach § 70 ods. 1 EP, § 70 ods. 2 EP, § 1 nariadenia č. 268/2006 a § 2 nariadenia č. 268/2006. V každom z týchto ustanovení je obsah pojmu "základná suma" menej či viac diferentný.
Najväčší problém, podľa nášho názoru, spočíva v interpretácii ustanovenia § 2 nariadenia č. 268/2006 v platnom znení:
"Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma podľa osobitného predpisu,
5)
z ktorej sa vypočíta základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 60 % zo živo tného minima na plnoletú fyzickú osobu
6)
platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak je povinným osoba podľa § 2a."
Formulácia:
"[...]základná suma podľa osobitného predpisu, z ktorej sa vypočíta základná suma [...]'
sa môže zdať ako nezrozumiteľná a nelogická.
3 Metodika riešenia problému
Problém spočíva v totožnosti pojmov a rozdielnosti ich obsahu, čo môže viesť k jazykovej nezrozumiteľnosti. Preto sme sa rozhodli pomôcť si "jazykom" logiky, a to tak, že pojmy "základná suma" nahradíme premennými, ktoré budú zastupovať odlišný obsah pojmu.
P. Molnár v komentári
7)
k exekučnému poriadku uvádza k ustanoveniu § 70 ods. 2 EP toto:
"Znenie § 2 nariadenia účinné do 31. decembra 2015 bolo v porovnaní s § 70 ods. 2 EP "len" duplicitné. Znenie § 2 zmenené nariadením vlády č. 292/2015 Z.z. však od 1. januára 2016 určuje nižšiu základnú sumu (60 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu) ako norma vyššej právnej sily (70 % základnej sumy, normovaných v § 70 ods. 2 EP) a navyše, znenie tohto ustanovenia je nelogické (základná suma, z ktorej sa vypočíta základná suma)."
Molnár teda uvádza dva hlavné argumenty, prečo nemožno uplatniť § 2 nariadenia č. 268/2006. Prvým argumentom je, že ide o rozpor medzi normou vyššej právnej sily a nižšej právnej sily. S týmto argumentom nesúhlasíme, a to z dôvodu, že ustanovenie § 70 EP priamo odkazuje na výpočet podľa nariadenia vlády, teda ide o blanketovú normu, ktorá nie je v kontrapozícii s ustanovením § 70 EP. Druhým argumentom je, že znenie ustanovenia je nelogické, my sme ho skôr označili ako jazykovo ťažšie zrozumiteľné. Keďže nariadenie č. 268/2006 bolo vyhlásené v Zbierke zákonov SR, ide o platný, účinný a záväzný právny predpis, preto vyskúšame, či je možné ustanovenie § 70 EP spolu s ustanovením § 2 nariadenia č. 268/2006 interpretovať tak, aby vnútorne nestáli proti sebe, neboli v rozpore. K tomu použijeme už skôr zmienené premenné.
Začneme ustanovením § 70 ods. 1 EP, do ktorého dosadíme premennú "X" a zápis vyjadríme takto:
"Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov
základná suma (X)
; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky."
Premenná X zastupuje sumu vyplývajúcu z nariadenia vlády (X = základná suma podľa § 70 ods. 1 EP = suma vyplývajúca z nariadenia vlády).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).