Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR CI/2020 (34/2018) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 6. februára 2018, sp. zn. 4Nds /1/2018)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 4/2018, s. 18 - 20.

Výzva krajského súdu adresovaná žalovanému na vyjadrenie sa k žalobe a na pripojenie administratívneho spisu spolu s poučením o procesných právach účastníkov konania a aj výzva žalobcovi na zaplatenie súdneho poplatku za žalobu sú procesné úkony správneho súdu, ktorými nemôže dôjsť k zmene zákonom stanovenej miestnej príslušnosti správneho súdu.


1. Žalobca sa žalobou zo dňa 11.07.2016, doručenou Krajskému súdu v B. dňa 25.07.2016 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 12. mája 2016, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Oddelenia cudzineckej polície PZ Dunajská Streda zo dňa 18. decembra 2015, ktorým bola žalobcovi zamietnutá žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 12 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.

2. Krajský súd v B. uznesením č. k. 2S 157/16-24 zo dňa 3. mája 2017, právoplatným dňa 14. júna 2017, podľa § 18 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“ alebo „Správny súdny poriadok“) postúpil vec na ďalšie konanie Krajskému súdu v T. s odôvodnením, že Krajský súd v B. nie je miestne príslušným na konanie v predmetnej veci, pretože v prvom stupni rozhodovalo Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda (§ 13 ods. 1 SSP).

3. Krajský súd v T. ako správny súd, ktorému bola vec postúpená, p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).