Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR CIV/2020 (37/2018) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 21. februára 2018, sp. zn. 6Nds/13/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 4/2018, s. 32 – 35.

Z ustanovení Správneho súdneho poriadku, ako i z jeho dôvodovej správy vyplýva, že vecami azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia sa rozumie príslušné rozhodovanie orgánov verejnej správy podľa zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatné rozhodnutia alebo opatrenia vydané orgánmi verejnej správy v zmysle uvedených zákonov sa preskúmavajú na základe všeobecnej správnej žaloby, a preto i súdny prieskum zákonnosti rozhodnutia o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania je potrebné subsumovať pod režim všeobecnej správnej žaloby.

Miestna príslušnosť krajského súdu sa v týchto prípadoch určuje tak, že miestne príslušným je krajský súd, v obvode ktorého má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodoval v prvom stupni (ustanovenie § 13 ods. 1 Správneho súdneho poriadku), a teda na konanie nebude príslušný kauzálny správny súd.


1. Krajský súd v Prešove uznesením č. k. 4Sa/20/2017-19 z 12. októbra 2017, právoplatným dňa 30. októbra 2017, postúpil vec na ďalšie konanie Krajskému súdu v Košiciach s poukazom na ust. § 17 písm. b) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) z dôvodu, že na konanie o správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia je kauzálne príslušný Krajský súd v Košiciach pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove, Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Žiline.

2. V prejednávanej veci sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru Prešov z 30. mája 2017 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) vo veci zamietnutia žiadosti žalobcu o

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).