Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LIII/2019 (105/2015) – ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 9. júna 2015, sp. zn. 3 Sžo 96/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 10/2015, s. 73 – 75.

Pokiaľ vodič motorového vozidla vedie svoje motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia a po tomto zistení dopravnou políciou bol následne uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a bola mu uložená peňažná pokuta a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, tak správny súd nie je oprávnený v preskúmavacom konaní skúmať prejudiciálnu otázku, či žalobcovi bol oprávnene zadržaný vodičský preukaz na základe príslušného exekučného príkazu z dôvodu, že mal mať dlh na výživnom na maloleté dieťa. Námietky žalobcu, že správny súd v tomto smere nezistil riadne skutkový stav veci, hoci mu mal dať žalobca príslušné dôkazy o tom, že nemá dlh na výživnom na maloleté dieťa, sú potom právne irelevantné.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 9. júna 2015, sp. zn. 3 Sžo 96/2015)


Napadnutým rozsudkom Krajský súd v B. zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného dňa 9.2.2012, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Okresného riaditeľstva PZ B. V, Okresného dopravného inšpektorátu, o priestupku zo dňa 6.11.2008, ktorým bol žalobca uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. c) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 22 ods. 2 písm. a) uvedeného zákona mu bola uložená pokuta vo výške 400 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na dobu 16 mesiacov.

Krajský súd takto rozhodol, keď mal za preukázané, že žalobca viedol motorové vozidlo zn. Citroen bez vodičského preukazu, ktorý mu bol zadržaný z dôvodu exekučného príkazu a túto skutočnosť žalobca ani nepopieral, avšak poukazoval na protiprávne rozhodnutia súdnej exekútorky. Ďalej krajský súd dôvodil, že žalovaný sa vo svojom rozhodnutí vysporiadal so všetkými námietkami žalobcu, ktoré uviedol vo svojom odvolaní. Správny orgán 1. stupňa sa nedopustil žiadnych procesných pochybení a ani hmotnoprávnych, ktoré by predstavovali takú vadu v konaní, ktorá by mohla

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).