Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LX/2019 (39/2016) – ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. októbra 2015, sp. zn. 8 Sžo/60/2014)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2016, s. 20 – 25.

Ak žalobkyňa nevyvrátila hodnoverným spôsobom skutočnosti a skutkový stav, ktorý bol zistený správnymi orgánmi, za takýchto skutkových okolností nie je dôvod, aby správny súd zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného správneho orgánu.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. októbra 2015, sp. zn. 8 Sžo/60/2014)


Krajský súd v Bratislave rozsudkom zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala preskúmania zákonnosti a následného zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 27.02.2012, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zo dňa 10.11.2011, ktorým uznal žalobkyňu vinnou za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej iba „zákon“), ktorého sa dopustila tým, že od mesiaca jún 2011 do 24.08.2011 opakovane búchala po stenách svojho bytu a po radiátore v dome na Š. ulici v P., a to aj v neskorých nočných a skorých ranných hodinách, čím úmyselne rušila občianske spolunažívanie schválnosťami. Za tento priestupok správny orgán žalobkyni uložil pokutu vo výške 15 € ako aj povinnosť zaplatiť trovy konania vo výške 16 €.

Krajský súd z pripojeného administratívneho spisu zistil, že dňa 26.09.2011 obdržal prvostupňový správny orgán od Obvodného oddelenia PZ Prešov - Juh Správu o výsledku objasňovania priestupku, z ktorého je podozrivá žalobkyňa tým, že za posledné mesiace trvalé porušuje domový poriadok na adrese Š., P., kde býva a to búchaním po stenách bytu, radiátore v neskorých nočných a skorých ranných hodinách. Súčasne so správou predložilo OO PZ Prešov - Juh Záznam o podaní oznámenia podľa § 59 ods. 3 zákona na účel podania oznámenia: priestupok proti občianskemu spolunažívaniu spísaný s A. L. dňa 24.08.2011. Oznamovateľka uvádza, že býva na ulici Š., P. na šiestom poschodí, kde jej suseda J. K., ktorá býva na druhom poschodí trvalé porušuje domový poriadok a to tak, že od mesiaca jún 2011 sa z jej bytu šíri hluk a to hlavne v nočných a skorých ranných hodinách. Svedkovia rušenia domového poriadku boli tiež p. E. G., p. O.

Z obsahu administratívneho spisu súd v súlade so zistením správnych orgánov dospel k záveru, že bol riadne zistený skutkový stav veci, že posúdenie konania žalobkyne správnymi orgánmi nedáva pochybnosti o tom, že správne orgány rozhodli v súlade so zákonom. Zo zápisníc z výsluchu svedkov p. A. L., p. E. G., p. K. P. a p. A. O. zo dňa 25.10.2011 je nesporné, že títo boli zápisnične poučení podľa § 35 Správneho poriadku aj o povinnosti vypovedať pravdivo a nič nezamlčovať. Obsahom administratívneho spisu bolo preukázané, že žalobkyňa na ústnom pojednávaní dňa 02.11.2011 bola oboznámená s výpoveďami svedkov, bola poučená podľa § 33 ods. 1 a 2 Správneho poriadku a nenavrhla vykonať žiadne dôkazy. Na ústnom pojednávam konanom dňa 02.11.2011 uviedla žalobkyňa, že sa cíti byť nevinná. S doloženými čestnými vyhláseniami sa vysporiadal žalovaný v napadnutom rozhodnutí.

Z obsahu priestupkového spisu ako aj obsahu podaní žalobkyne bolo podľa názoru krajského súdu jednoznačne preukázané porušenie zákona zo strany žalobkyne, a preto námietky žalobkyne týkajúce sa nezákonnosti administratívneho konania neobstoja. Presvedčenie žalobkyne, že sa necíti byť vinnou, že hluk nespôsobuje, nie je dôkazom, že sa žalobkyňa nedopustila priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch. Žalobkyňa skutočnosti uvádzané v žalobe, že má dlhoročné problémy obdobného charakteru s p. E. G., neuviedl

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).