Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXII/2020 (5/2018) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. apríla 2017, sp. zn. 1Sžf/63/2016)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 1/2018, s. 50 – 55.

Ak z podania účastníka nemožno jednoznačne zistiť, či sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu alebo ochrany proti jeho nečinnosti, musí správny súd v uznesení, ktorým ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania, žalobcovi jednoznačne a zrozumiteľne vysvetliť, v čom spočíva nedostatok jeho podania a ako treba jeho opravu (doplnenie) vykonať. Zrozumiteľnosť podania účastníka nemožno hodnotiť len podľa jeho petitu, ale z hľadiska jeho celého obsahu.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. apríla 2017, sp. zn. 1Sžf/63/2016)


 

Daňový úrad Košice (ďalej aj správca dane) rozhodnutím č. 9801402/5/3019039/2014 zo dňa 23.06.2014 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2009, pričom v poučení uvedenom v záverečnej časti písomného vyhotovenia rozhodnutia uviedol, že proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 72 ods. 1 Daňového poriadku podať odvolanie, a to písomne alebo ústne do zápisnice na Daňový úrad Košice do 15 dní odo dňa jeho doručenia, s tým, že včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie o vyrubení dane doručované zástupcovi žalobcu JUDr. P. B. na adresu J., K. adresát fyzicky prevzal dňa 07.07.2014, čo potvrdil svojim podpisom na doručenke.

Proti uvedenému rozhodnutiu podal žalobca na pošte dňa 22.07.2014 odvolanie, ktoré dňa 23.07.2014 doručil aj osobne do podateľne Daňového úradu Košice.

Listom zo dňa 01.08.2014 Daňový úrad Košice žalobcovi oznámil, že na jeho odvolanie podané proti vyššie uvedenému rozhodnutiu sa neprihliada, nakoľko podľa § 14 ods. 1 Daňového poriadku je daňový subjekt po 01.01.2014 povinný doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 Daňového poriadku. Správca dane preto považoval podanie odvolanie zo strany žalobcu za neúčinné. Zásielku s uvedeným oznámením si zástupca žalobcu prevzal dňa 11.08.2014, čo potvrdil svojim podpisom na doručenke.

Podaním doručeným Daňovému úradu Košice dane dňa 13.08.2014 žalobca nesúhlasil s postupom správcu dane, pričom namietal, že úmyselne zadržiava jeho odvolanie a odmieta ho odstúpiť na druhostupňový daňový orgán, hoci bolo podané v zákonnej lehote. Predmetné podanie zároveň žalobca označil ako sťažnosť a takto bolo aj správcom dane posudzované. K vybaveniu sťažnosti Daňovým úradom Košice došlo až dňa 05.01.2015, keď bol žalobca upovedomený o odložení sťažnosti z dôvodu, že pri jej prešetrovaní bolo zistené, že dňa 16.12.2014 bola na Krajský súd Košice podaná žaloba „proti nesprávnemu poučeniu FR SR (Daňového úradu Košice) vo veci aj nepostúpenia odvolania č. 102/2014/BB/DrBL z 22.07.2014 proti rozhodnutiu zo dňa 23.06.2014 o opätovnom výrube DPH za IV. Q 2004, podľa § 250m (ods. 1, 2) O.s.p. a návrh odloženia vykonateľnosti cit. rozhodnutia podľa § 250n O.s.p.“, ktorej predmet sa zhoduje s predmetom podanej sťažnosti. Prešetrujúci orgán predmetnú sťažnosť odložil, nakoľko mal za to, že nastali skutočnosti uvedené v § 6 ods. 6 písm. b) zákona o sťažnostiach, podľa ktorého ak vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní, orgán verejnej správy sťažnosť odloží.

Žalobou podanou Krajskému súdu v Košiciach dňa 16.12.2014 žalobca navrhol uložiť Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky / Daňovému úradu Košice v lehote jedného mesiaca od právoplatnosti uznesenia zrušiť rozhodnutie zo dňa 23.06.2014 a vydať nové rozho

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).