Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXV/2019 (44/2016) – ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 2. februára 2016, sp. zn. 4Sžo/35/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2016, s. 56 – 61.

Ak fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá si vyhradila na doručovanie zásielok poštový priečinok, preukáže, že sa v čase doručovania zásielky do vlastných rúk v obvyklom mieste bydliska nezdržiavala, považuje sa fikcia doručenia za vyvrátenú a právne účinky spojené s doručením zásielky nemôžu nastať.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 2. februára 2016, sp. zn. 4Sžo/35/2015)


Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“, prípadne „prvostupňový súd“) podľa § 250j ods. 2 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 14.11.2013 a uložil povinnosť žalovanému zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 410,90 €, z toho 70 € na súdnom poplatku za žalobu a 340,90 € na nákladoch právneho zastúpenia na účet právneho zástupcu žalobcu do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Krajský súd uviedol, že s ohľadom na povahu preskúmavaného rozhodnutia (oznámenia) mu pripadlo posúdiť predovšetkým otázku včasnosti žalobcovho rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutiu žalovaného zo dňa 10.09.2013, ktorým bolo vyhovené protestu prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a bolo zrušené protestom napadnuté právoplatné rozhodnutie Krajského stavebného úradu v Prešove zo dňa 02.04.2012 o nevyhovení predchádzajúcemu protestu Okresného prokurátora v Bardejove. Konštatoval, že zo zhodných vyjadrení účastníkov konania vyplýva, že žalobca si v zmysle § 25 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, Správny poriadok (ďalej len „Správny poriadok“) vyhradil doručovanie zásielok do poštového priečinku a preto doručujúca pošta v súlade so zákonom, uložila zásielku s prvostupňovým rozhodnutím o vyhovení protestu prokurátora do žalobcovho priečinku dňa 17.09.2013. Žalobca predloženými dokladmi – zmluvou o obstaraní zájazdu zo dňa 11.09.2013, fotokópiou vstupných a výstupných víz príslušných tureckých orgánov i čestným vyhlásením jeho rodinných príslušníkov preukázal, že v čase uloženia predmetnej zásielky sa v mieste doručovania nezdržiaval, pretože v čase od 14.09.2013 do 21.09.2013 trávil dovolenku v Turecku.

Krajský súd uviedol, že spornou zostala otázka, či mohla dňom 20.09.2013 nastať fikcia doručenia rozhodnutia, keď sa žalobca minimálne do 21.09.2013 zdržiaval v zahraničí, a preto si zásielku objektívne v čase od 17.09.2013 od 20.09.2013 na pošte v Bardejove prevziať nemohol. Poukázal, že za daných okolností sa zásielka s rozhodnutím nemôže považovať za doručenú žalobcovi dňom 20.09.2013 a na tom nič nemení ani skutočnosť, že žalobca si vyhradil doručovanie zásielok do poštového priečinku v zmysle § 25 ods. 4 Správneho poriadku.

Zákonnou podmienkou pre uplatnenie fikcie doručenia zásielky určenej do vlastných rúk fyzickej osobe je, že sa adresát v mieste doručovania zdržuje. Rozdiel medzi štandardným spôsobom doručovania zásielky do vlastných rúk v zmysle § 24 ods. 1 a 2 Správneho poriadku a doručovaním zásielky adresátovi, ktorý si vyhradil doručovanie zásielok do poštového priečinku v zmysle § 25 ods. 4 Správneho poriadku, je len ten, že pri druhom spôsobe doručovania odpadá povinnosť doručovať a vykonať pokus o doručenie zásielky adresátovi v mieste doručenia a v prípade neúspechu ho vhodným spôsobom upovedomiť, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Pri doručovaní v zmysle § 25 ods. 4 Správneho poriadku sa zásielka po jej príchode uloží na pošte a adresátovi sa príchod zásielky, možnosť jej prevzatia a odberná lehota oznámi na predpísanom tlačive, ktoré sa vloží do poštového priečinku. Platí, že ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 3 dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Nastáva fikcia doručenia zásielky.

V oboch spomenutých prípadoch doručovania sa však zásielka určená do vlastných rúk môže považovať za doručenú tzv. náhradným spôsobom len za predpokladu, že adresát mal reálnu možnosť vyzdvihnúť si zásielku na pošte a oboznámiť sa s jej obsahom. Fikcia doručenia je svojou povahou vyvrátiteľná právna domnienka, ktorá platí dovtedy, kým nie je preukázaný opak. Pokiaľ adresát zásielky preukáže, že sa v mieste

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).