Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXVII/2020 (67/2018) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. júla 2018, sp. zn. 2 Cdo 31/2018)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 8/2018, s. 47 – 51.

Rozhodnutie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení bez súhlasu umiestneného, je tak závažným zásahom do osobnej slobody človeka, že prvotný výsluch alebo vzhliadnutie vykoná osobne sudca

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. júla 2018 sp. zn. 2 Cdo 31/2018)


Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Bratislava II (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením z 20. marca 2017 č. k. 59 Pu 4/2017-10 rozhodol, že prevzatie P. T. (ďalej len „umiestnená“) do zdravotníckeho zariadenia bolo prípustné. Súd prvej inštancie po vypočutí umiestnenej, jej splnomocnenej zástupkyne a oboznámení sa s názorom ošetrujúceho lekára a zdravotnou dokumentáciou dospel k záveru, že bez ďalšej hospitalizácie a adekvátnej liečby by hrozilo zhoršenie zdravotného stavu umiestnenej, ktorá môže pod vplyvom svojho ochorenia ohrozovať predovšetkým svoj život a zdravie, ako i svoje okolie. Vo veci rozhodol s poukazom na § 262 Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“).

2. Krajský súd v Bratislave uznesením z 13. septembra 2017 sp. zn. 11 CoP 355/2017 uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania. Odvolací súd v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že súd prvej inštancie po obdržaní oznámenia zdravotníckeho zariadenia, uznesením z 20. marca 2017, č. k. 59 Pu 4/2017-4 začal v zmysle § 254 ods. 2 CMP konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia umiestnenej v zdravotníckom zariadení a vo veci následne vykonal dokazovanie výsluchom ošetrujúcej lekárky P. a umiestnenej. Poznamenal, že zhodne so súdom prvej inštancie dospel k záveru, že zdravotný stav umiestnenej prejavujúci sa v čase umiestnenia zmenami v jej správaní, tak ako bol diagnostikovaný, si vyžadoval umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia a pokiaľ za tejto situácie súd prvej inštancie po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že k prevzatiu umiestnenej do zdravotníckeho zariadenia došlo zo zákonných dôvodov, odvolací súd sa s jeho názorom plne stotožnil. K námietke umiestnenej, že súd prvej inštancie nepostupoval správne, keď nevykonal riadne dokazovanie a neoboznámil sa s jej zdravotnou dokumentáciou, odvolací súd konštatoval, že súdom prvej inštancie bolo vykonané náležité dokazovanie výsluchom umiestnenej a ošetrujúcej lekárky, na ktorých podklade rozhodoval. Uviedol, že súdu prvej inštancie nemožno vytknúť skutočnosť, že sa neoboznámil so zdravotnou dokumentáciou umiestnenej s poukazom na § 261 CMP, podľa ktorého súd sa oboznámi s názorom ošetrujúceho lekára, prípadne so zdravotnou dokumentáciou. Od súdu v prvom štádiu konania nemožno žiadať vykonanie aj iných dôkazov, ako je výsluch umiestnenej a ošetrujúceho lekára. Odvolací súd poznamenal, že akceptuje námietku umiestnenej, ktorou nesúhlasila s postupom súdu prvej inštancie, keď rozhodol bez toho, aby sa oboznámil s jej písomným vyjadrením, ktorého zaslanie vopred avizovala a z uvedeného dôvodu postupoval v súlade s § 387 ods. 1, 2, 3 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) a dôvody rozhodnutia doplnil s prihliadnutím na písomné vyjadrenie umiestnenej, vyjadrenie zdravotníckeho zariadenia k odvolaniu a dôkazy založené v spise. S poukazom na uvedené odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie v zmysle § 387 ods. 1 CSP ako vecne správne potvrdil. O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 52 CMP. 

3. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podala umiestnená dovolanie s poukazom na § 431 ods. 1 CSP v spojení s § 420 písm. f/ CSP. Uviedla, že odňatie možnosti konať pred súdom spôsobujúce nezákonnosť uznesenia odvolacieho súdu ako aj súdu prvej inštancie, spočíva v porušení procesných práv umiestnenej v tomto konaní, a to najmä v práve na výsluch podľa § 260 ods. 2 CMP, v porušení povinnosti súdu zabezpečiť si pred vydaním rozhodnutia dostatočné množstvo dôkazov potrebných pre správne a riadne posúdenie zisteného skutkového stavu a následného právneho posúdenia veci, v porušení povinnosti skúmať splnenie podmienok a dôvodov prevzati

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).