Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXXIII/2020 (72/2018) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. februára 2018, sp. zn. 7 Cdo 14/2018)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 8/2018, s. 72 – 73.

Ak podľa obsahu spisu strane v konaní žiadne trovy nevznikli, je v súlade s čl. 17 základných princípov Civilného sporového poriadku, zakotvujúcim procesnú ekonómiu, rozhodnúť priamo tak, že sa jej náhrada trov konania nepriznáva.


(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. februára 2018 sp. zn. 7 Cdo 14/2018)


Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Brezno uznesením z 13. februára 2015 č. k. 6 C 56/2010-276 v časti konania, kde sa žalobca 1/ domáhal určenia vecného bremena - práva cesty prechodu peši a motorovým vozidlom na nehnuteľnosť v k. ú. B. vedenú na LV č. X ako parcela E KN 12020/1 trvalé trávne porasty 16014 m2 , v prospech vlastníkov nehnuteľností (žalobca 1/ a ďalší) v k. ú. B. vedených na LV č. X ako parcela E KN 12020/1 trvalý trávny porast 16014 m2 , a to vo vyznačenom rozsahu označenom bodmi 26, 25, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 22 a 21, a to podľa Geometrického plánu Ing. Marka Čillíka - Geoplán č. plánu 174/2011 a náčrtu vecného bremena, ktorý tvorí súčasť geometrického plánu po modro vyznačenej trase, tak ako vyplýva z uznesenia č. k. 6 C 56/2010-154 zo dňa 22. júna 2012, žalobcu 1/ zaviazal nahradiť pôvodnej žalovanej A. Š., nar. X.X.X, zomr. X.X.X., naposledy bytom M., B. trovy konania spočívajúce v trovách právneho zastúpenia vo výške 805,42 € v lehote do 30 dní od právoplatnosti odvolaním napadnutého rozhodnutia (prvý výrok). V časti konania, kde sa žalobca 2/ domáhal určenia vecného bremena - práva cesty prechodu peši a motorovým vozidl

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).