Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXXV/2019 (64/2016) – ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. mája 2016, sp. zn. 3Sžo/100/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 7/2016, s. 46 – 49.

I. Ak bol príslušný spoluvlastnícky podiel navrhovateľke priznaný právoplatným rozhodnutím pozemkového úradu na základe zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, nemôže potom opätovne reštituent s úspechom reštituovať ešte i podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

II. Z dôvodovej správy k zákonu č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov vyplýva, že tento zákon je len pokračovaním zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a má slúžiť na uplatnenie si reštitučných nárokov pre tie fyzické osoby, ktoré si neuplatnili, resp. nestihli uplatniť svoje reštitučné nároky v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. mája 2016, sp. zn. 3Sžo/100/2015)


Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline potvrdil rozhodnutie odporcu, ktorým Okresný úrad L. v reštitučnom konaní podľa § 5 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 503/2003 Z. z.“) rozhodol, že navrhovateľka V. Ď. nespĺňa podmienky uvedené v § 3 na vrátenie vlastníctva alebo priznanie práva na náhradu k príslušným pozemkom nachádzajúcim sa v kat. úz. V.

Krajský súd v Žiline takto rozhodol, keď dospel k záveru že práve sporný podiel 270/79680 už bol navrhovateľke priznaný právoplatným rozhodnutím Pozemkového úradu L. č. k. x zo dňa 6. marca 1996, kde ako pôvodní vla

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).