Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXXVII/2019 (46/2017) – ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 13. septembra 2016, sp. zn. 2 Tdo 76/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2017, s. 21 – 25.

Čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), ktorému zodpovedajú ustanovenia čl. 46 ods. 1 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“), neupravuje parciálne právo spočívajúce v možnosti zmiernenia trestu pre prípad, keď sa súd domnieva, že by použitie trestnej sankcie podľa hmotného práva príslušného štátu sa javilo ako neprimerane prísne. Týka sa procesných atribútov konania pred nezávislým a nestranným súdom, ako aj konania osobou zákonného sudcu v primeranej lehote.

Problematikou neprimerane prísnych sankcií sa zaoberá čl. 3 Dohovoru (ktorému zodpovedá čl. 16 ods. 2 Ústavy), avšak v kontexte zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúcemu zaobchádzania alebo trestu.

Z hľadiska vnútroštátneho práva prichádza do úvahy zníženie v osobitnej časti Trestného zákona ustanoveného minima trestnej sadzby podľa ustanovení § 39 a § 118 Trestného zákona. Medzi „okolnosti prípadu“ podľa osobitného zmierňovacieho ustanovenia § 39 ods. 1 Trestného zákona však patrí aj neprerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ak nie sú prieťahy zavinené obvineným, v čom je styčný bod tejto zákonnej úpravy s čl. 6 ods. 1 Dohovoru a čl. 48 ods. 2 Ústavy, a zároveň premietnutie čl. 13 Dohovoru do právneho poriadku Slovenskej republiky vo vzťahu k dotknutému porušeniu práv obvineného.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 13. septembra 2016, sp. zn. 2 Tdo 76/2015).


Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 13. septembra 2016, sp. zn. 2 Tdo 76/2015, na podklade dovolania generálneho prokurátora Slovenskej republiky, podaného v neprospech obvinených M. T. a R. F. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 19. januára 2015, sp. zn. 8To/116/2014, na verejnom zasadnutí podľa § 384 ods. 1, § 386 ods. 1, 2 a § 388 ods. 1 Tr. por. rozhodol tak, že napadnutým uznesením bol z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. h) Tr. por. porušený zákon v ustanovení § 319 Tr. por. v prospech obvinených M. T. a R. F pokiaľ krajský súd zamietol odvolanie prokurátora podané proti výroku o treste v neprospech uvedených obvinených. Vyššie citované uznesenie zrušil vo vzťahu k zamietnutiu odvolania prokurátora proti výroku o treste u oboch obvinených, zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušené uznesenie obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad a Krajskému súdu v Košiciach prikázal vec v potrebnom rozsahu znovu prerokovať a rozhodnúť.

Z odôvodnenia:

Rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves z 28. júla 2014, sp. zn. 3T/107/2014, boli obvinení M. T. v bodoch 1/ až 3/ a R. F. v bodoch 1/ a 2/ uznaní za vinných z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), d), ods. 2 písm. e) Tr. zák., a to každý z nich na tom skutkovom základe, že

1/ obvinení M. T. a R. F. (spolu s Ľ. L.)

od presne nezistenej doby najmenej od konca roka 2012 do 30. apríla 2013 v rôznych časových intervaloch v Seredi a na iných miestach v okrese Galanta, M. T. kupoval od doposiaľ nestotožnených osôb metamfetamín (pervitín) v dávkach najmenej 2 cm3 v nezistenej koncentrácii účinnej látky, ktorý zadovažoval D. N., ktorý ho najprv odovzdával Ľ. L. a R. F., a neskôr ho priamo predával Ľ. L. a R. F., a to na miestach v Seredi, Banskej Bystrici, Poprade a Spišskej Novej Vsi,

2/ obvinení M. T. a R. F.

dňa 30. apríla 2013 o 17,00 hod. v Banskej Bystrici M. T. predal R. F. 20,89 g metamfetamínu (pervitínu), z toho 18,90 g 80,3 % pervitínu, 0,65 g 65,9 % pervitínu a 1,34 g 80,3 % pervitínu, pričom cestou do Spišskej Novej Vsi v úseku cesty na Donovaloch, pri obci Korytnica, okr. Banská Bystrica bol zadržaný políciou, kde ná

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).