Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXXXIX/2019 (71/2017) – STANOVISKO

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 8/2017, s. 4 – 30.

trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. novembra 2017, sp. zn. Tpj 39 – 60/2017, na zjednotenie výkladu a aplikácie § 46 ods. 3, § 256 ods. 3 Trestného poriadku vo vzťahu k uplatňovaniu nárokov na náhradu škody v tzv. adhéznom konaní (§ 46 ods. 3 Trestného poriadku), a to z hľadiska obsahu konkurujúcich si rozhodnutí: A/ k nárokom na náhradu škody, uplatňovaným v konaní o daňových trestných činoch; B/ k nárokom na náhradu škody, uplatňovaným v konaní o trestných činoch proti životnému prostrediu.

A/

I. Majetkové nároky štátu, vyplývajúce z predpisov o jednotlivých druhoch daní, o ktorých vo svojej pôsobnosti prvotne rozhoduje príslušný správny orgán postupom podľa Daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov), vrátane nároku, ktorý vyplýva z daňovníkom neoprávnene uplatneného nároku na vrátenie zaplatenej dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane, majú administratívnoprávnu povahu a rozhodnutia o nich podliehajú prieskumu správneho súdu podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z. v znení zákona č. 88/2017 Z. z.). Tieto nároky nie sú nárokom na náhradu škody, ktorý je možné uplatniť v trestom konaní podľa § 46 ods. 3 Trestného poriadku – tzv. adhézne konanie (súd o ich priznaní nerozhoduje ani v konaní podľa Civilného sporového poriadku – zákon č. 160/2015 Z. z. v znení zákona č. 87/2017 Z. z., nakoľko nejde o vec patriacu do pôsobnosti súdov). Je teda vylúčené prekrývanie, teda konflikt pôsobnosti orgánov (správneho orgánu a súdu), resp. duplicita v rozhodovaní o tom istom nároku.

Na závere podľa predchádzajúcich odsekov nič nemení okolnosť, že dotknutý majetkový nárok (s daňovým hmotnoprávnym podkladom) kvantitatívne zodpovedá pri daňovom trestnom čine, ktorý je predmetom trestného konania, kvalifikačnému momentu rozsahu činu (znaku objektívnej stránky skutkovej podstaty pri daňových trestných činoch podľa § 276 až § 278 Trestného zákona). Rovnako je z pohľadu adhézneho konania irelevantné, ak daňový nárok smeruje proti právnickej osobe a obvinenou z vecne súvisiaceho daňového trestného činu je len fyzická osoba, ktorej konaním bol trestný čin spáchaný; nejde o duplicitne založený nárok na náhradu škody proti takému páchateľovi.

Aj napriek nemožnosti uplatniť daňový majetkový nárok v adhéznom konaní je Slovenská republika, zastúpená príslušným orgánom (uvedeným v prvom odseku tohto bodu), v trestnom konaní o daňovom trestnom čine poškodeným s právami podľa § 46 ods. 1 Trestného poriadku (a podľa povahy veci aj podľa ostatných odsekov tohto ustanovenia, okrem odsekov 3 a 4).

II. Ak je v trestnom konaní podľa § 46 ods. 3 Trestného poriadku, postupom podľa § 256 ods. 2 Trestného poriadku, na hlavnom pojednávaní uplatnený daňový majetkový nárok uvedený v bode I. (ako nárok na náhradu škody proti obvinenej fyzickej alebo právnickej osobe), súd poškodeného nepripustí na hlavné pojednávanie (len) s uplatneným nárokom na náhradu škody uznesením podľa § 256 ods. 3 Trestného poriadku, použijúc reštriktívny výklad tohto ustanovenia (poškodený zostane v postavení strany vo zvyšku svojich procesných práv). Taký postup sa aj v prípade, ak o nároku už bolo právoplatne rozhodnuté v konaní podľa Daňového poriadku, uplatní namiesto postupu podľa § 256 ods. 4, § 46 ods. 4 Trestného poriadku (keďže prekážka res iudicata sa týka len nároku na náhradu škody, o ktorom už bolo rozhodnuté, nie iného nároku).

B/

I. Právne vety uvedené v bodoch I. a II. časti A/ sa primerane použijú aj na akýkoľvek iný majetkový nárok, ktorý nie je podľa svojho hmotnoprávneho podkladu (teda právneho predpisu upravujúceho taký nárok) nárokom na náhradu škody alebo tzv. morálnej škody v zmysle § 287 ods. 1 Trestného poriadku (nárok podľa § 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pri tejto charakteristike nároku teda nejde o kvalifikačný moment trestného činu, aj keď môže ísť o rovnakú hodnotu v jej peňažnom vyčíslení.

II. Pri trestnom čine porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 Trestného zákona zodpovedá kvalifikačný moment rozsahu činu (s využitím § 125 ods. 1 veta druhá Trestného zákona) legálnej definícii škody podľa § 124 ods. 3 veta prvá, § 126 ods. 2 Trestného zákona, a z hľadiska peňažného vyčíslenia zároveň spoločenskej hodnote podľa § 95 ods. 1, ods. 3 písm. a) alternatíva posledná, ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) vo vykonávacej úprave vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Rozhodovanie o nároku na majetkovú reparáciu (voči obci) ujmy vzniknutej nepovoleným výrubom dreviny (až do výšky spoločenskej hodnoty dreviny – pozri predchádzajúci odsek) však podľa § 48 ods. 1 veta štvrtá a piata naposledy označeného zákona patrí do pôsobnosti orgánu ochrany prírody, ktorým je v tomto prípade okresný úrad alebo obec v zmysle § 64 ods. 1, § 68 písm. h) a § 69 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane prírody. Ide teda o administratívnoprávny nárok, ktorý nepatrí do pôsobnosti súdov a nemožno ho uplatniť v adhéznom konaní postupom podľa § 46 ods. 3 Trestného poriadku. Taký záver platí bez ohľadu na okolnosť, že poškodeným (len) v zmysle § 46 ods. 1 Trestného poriadku bude obec, na území ktorej sa neoprávnený výrub uskutočnil; môže ním byť aj Slovenská republika zastúpená príslušným okresným úradom, ak si okresný úrad v súvislosti s trestným konaním také postavenie vyhradí v kontexte § 68 písm. h) zákona o ochrane prírody.


Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“), na základe podnetu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú bolo potrebné výkladovo riešiť, bola v návrhu stanoviska vymedzená takto:

Je možné majetkové nároky štátu, vyplývajúce z predpisov o jednotlivých druhoch daní, o ktorých vo svojej pôsobnosti prvotne rozhoduje príslušný správny orgán postupom podľa Daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) uplatniť v trestnom konaní proti obvinenému v zmysle § 46 ods. 3 Trestného poriadku ako nárok na náhradu škody?

Obsahová podstata konkurenčných názorov:

V časti A/ sú zaradené rozhodnutia pod bodmi A.1/, A.2/ a A.3/.

Rozhodnutie A.1/ vychádza z názoru, že majetkové nároky štátu zodpovedajúce daňovému dlhu a vyplývajúce z vyplatenia daňovníkovi neoprávnene uplatneného nároku na vrátenie zaplatenej dane z pridanej hodnoty (nadmerný odpočet) a spotrebnej dane nie je možné zo strany poškodeného (§ 46 ods. 1 Trestného poriadku), ktorým je Slovenská republika zastúpená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, uplatniť v trestnom konaní ako nárok na náhradu škody (§ 46 ods. 3 Trestného poriadku).

Rozhodnutie A.2/ rovnako vychádza z nemožnosti uplatnenia takých nárokov v trestnom konaní (§ 46 ods. 3 Trestného poriadku), avšak navyše aj z tézy, že v trestnom konaní v prípade daňových trestných činov nie je žiaden subjekt, ktorý by bol poškodeným (čo i len) v zmysle § 46 ods. 1 Trestného poriadku a v nadväznosti na to stranou v súdnom konaní; nie je ňou teda ani Slovenská republika zastúpená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky.

Rozhodnutie A.3/ vychádza z názoru, že Slovenská republika zastúpená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky je v prípade daňových trestných činov poškodeným v zmysle § 46 ods. 1 Trestného poriadku, ktorý má zároveň aj možnosť tomu zodpovedajúce nároky, avšak len tie, ktoré vyplývajú z vyplatenia neoprávnene uplatneného nároku na vrátenie zaplatenej dane z pridanej hodnoty (nadmerný odpočet tejto dane), uplatniť v trestnom konaní ako nárok na náhradu škody podľa § 46 ods. 3 Trestného poriadku.

A.1/

Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 27. februára 2014, sp. zn. 4 To 5/2014, o odvolaní obžalovaného M. V. proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica z 23. januára 2014, sp. zn. BB – 3T 25/2012, rozhodol tak, že napadnutý rozsudok podľa § 321 ods. 1 písm. f) Tr. por. zrušil vo výroku o náhrade škody.

Z odôvodnenia:

Rozsudkom Špecializovaného trestného súdu Pezinok, pracovisko Banská Bystrica (ďalej tiež len „prvostupňový súd“) z 23. januára 2014, sp. zn. BB-3T 25/2012, bol obžalovaný M. V. uznaný za vinného v bodoch 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 7/, 10/, 11/, 12/, 14/, 16/, 17/, 18/, 20/, 22/ a 23/ z pokračovacieho trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a v bodoch 6/, 8/, 9/, 13/, 15/, 19/, 21/ a 24/ v jednočinnom súbehu s pokračovacím trestným činom neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Tr. zák., na tom skutkovom základe, že

1/

M. V. splnomocnený konať pôvodne za spoločnosť B. B., neskôr H. (ďalej len „B“.) vytvoril obchodné reťazce vlastných obchodných spoločností, ktorých cieľom bolo na základe nepravdivých účtovných a daňových dokladov svedčiacich o nákupe a predaji tovaru „Euro očká špeciál“ na očkovanie jabloní odrody FUJI (ďalej len „euroočká špeciál“) si neoprávnene v rozpore s § 8, § 19, § 43 ods. 5 písm. c), § 49 ods. 1, ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v znení neskorších predpisov uplatniť v daňových priznaniach odpočítanie DPH v úmysle vyhnúť sa daňovej povinnosti, ktorá mu vyplývala z iných zdaniteľných plnení a za týmto účelom:

a/ dňa 29. decembra 2008 podal na Daňovom úrade Kráľovský Chlmec, ul. Mierová č. 2, Kráľovský Chlmec (ďalej len „DÚ Kráľovský Chlmec“) v mene spol. B., riadne daňové priznanie k DPH a dňa 2. februára 2009 dodatočné daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie 3. štvrťrok 2008, v ktorom uplatnil odpočet DPH vo výške 115 727 847 Sk (3 841 460,76 €), pričom v tomto daňovom priznaní bola zahrnutá aj faktúra č. 30092008/S zo dňa 30. septembra 2008 vystavená spol. S. S. (ďalej len „S. “) pre spol. B., deklarujúca dodanie 5 762 689 ks euroočiek špeciál v sume 699 475 191 Sk (23 218 322,74 €), z toho DPH 111 680 912,82 Sk (3 707 127,16 €),

pričom v skutočnosti k nákupu a predaju tohto tovaru nedošlo, čím takto skrátil daň vo výške 111 680 912,82 Sk (3 707 127,16 €),

b/ dňa 26. januára 2009 podal na DÚ Kráľovský Chlmec v mene spol. B., riadne daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2008, v ktorom uplatnil odpočet DPH vo výške 122 658 568 Sk (4 071 518,56 €), pričom v tomto daňovom priznaní boli zahrnuté aj faktúry:

č. 21122008/S zo dňa 21. decembra 2008 od spol. S., pre spol. B., deklarujúca dodanie 1 530 000 ks euroočiek špeciál v sume 185 711 400 Sk (6 164 489,15 €), z toho DPH 29 651 400 Sk (984 246,17 €),

č. 22122008/S zo dňa 22. decembra 2008 od spol. S., pre spol. B., deklarujúca dodanie 1 470 000 ks euroočiek špeciál v sume 178 428 600 Sk (5 922 744,47 €), z toho DPH 28 488 600 Sk (945 648,28 €),

č. 28122008/S zo dňa 28. decembra 2008 od spol. S., pre spol. B., deklarujúca dodanie 1 440 000 ks euroočiek špeciál v sume 174 787 200 Sk (5 801 872,14 €), z toho DPH 27 907 200 Sk (926 349,33 €),

č. 29122008/S zo dňa 29. decembra 2008 od spol. S., pre spol. B., deklarujúca dodanie 1 561 031 ks euroočiek špeciál v sume 189 477 943 Sk (6 289 515,47 €), z toho DPH 30 252 780,78 Sk (1 004 208,35 €),

pričom v skutočnosti k nákupu a predaju tohto tovaru nedošlo a obžalovaný M. V. konečný vývoz a odpredaj euroočiek maďarskej spoločnosti P., IČO: X., sídlo H. (ďalej len „P. P. “), ktorú mal zastupovať E. P., ktorý zomrel už v roku 2002, len fiktívne predstieral, čím takto skrátil daň vo výške 116 299 980,78 Sk (3 860 452,13 €),

2/

M. V. ako konateľ a spoločník spoločnosti T. T. (ďalej len „T“.) vytvoril obchodné reťazce obchodných spoločností, ktorých cieľom bolo na základe nepravdivých účtovných a daňových dokladov svedčiacich o nákupe a predaji tovaru „euroočká špeciál“ (na očkovanie jabloní) a euroočká bližšie nešpecifikované, si neoprávnene v rozpore s § 8, § 19, § 43 ods. 5 písm. c), § 49 ods. 1, ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov uplatniť v daňových priznaniach odpočítanie DPH v úmysle vyhnúť sa daňovej povinnosti, ktorá mu vyplývala z iných zdaniteľných plnení a na tento účel:

a/ dňa 10. júna 2009 podal na DÚ Kráľovský Chlmec v mene spol. T., daňové priznanie DPH za 1. štvrťrok 2009, v ktorom si uplatnil odpočet DPH vo výške 4 222 787,36 €, pričom v tomto daňovom priznaní boli zahrnuté aj faktúry:

č. 26032009/VE zo dňa 26. marca 2009 od spol. V. V. (ďalej len „V“.) pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 427 400 ks euroočiek špeciál v sume 6 284 842,20 €, z toho DPH 1 003 462,20 €,

č. 27032009/VE zo dňa 27. marca 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 427 500 ks euroočiek špeciál v sume 6 285 282,50 €, z toho DPH 1 003 532,50 €,

č. 29032009/VE zo dňa 29. marca 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 427 600 ks euroočiek špeciál v sume 6 285 722,80 €, z toho DPH 1 003 602,80 €,

č. 30032009/VE zo dňa 30. marca 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 427 390 ks euroočiek špeciál v sume 6 284 798,20 €, z toho DPH 1 003 455,17 €,

pričom v skutočnosti k nákupu a predaju tohto tovaru nedošlo, čím takto skrátil daň vo výške 4 014 052,67 €,

b/ dňa 2. septembra 2009 podal na DÚ Kráľovský Chlmec v mene spol. T., daňové priznanie DPH za 2. štvrťrok 2009, v ktorom si uplatnil odpočet DPH vo výške 5 864 823,03 €, pričom v tomto daňovom priznaní boli zahrnuté aj faktúry:

č. 01062009/VE zo dňa 1. júna 2009 od spol. V pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 428 000 ks euroočiek v sume 6 372 450,00 €, z toho DPH 1 017 450,00 €,

č. 06062009/VE zo dňa 6. júna 2009 od spol. V pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 428 100 ks euroočiek v sume 6 372 896,25 €, z toho DPH 1 017 521,25 €,

č. 14062009/VE zo dňa 14. júna 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 428 200 ks euroočiek v sume 6 373 342,50 €, z toho DPH 1 017 592,50 €,

č. 20062009/VE zo dňa 20. júna 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 428 400 ks euroočiek v sume 6 374 235,00 €, z toho DPH 1 017 735,00 €,

č. 26062009/VE zo dňa 26. júna 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 428 600 ks euroočiek špeciál v sume 6 375 127,50 €, z toho DPH 1 017 877,50 €,

č. 30062009/VE zo dňa 30. júna 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 677 318 ks euroočiek v sume 3 022 531,57 €, z toho DPH 482 589,07 €,

pričom v skutočnosti k nákupu a predaju tohto tovaru nedošlo, čím takto skrátil daň vo výške 5 570 765,32 €,

c/ dňa 12. novembra 2009 podal na DÚ Kráľovský Chlmec za spoločnosť T., daňové priznanie DPH za 3. štvrťrok 2009, v ktorom si uplatnil odpočet DPH vo výške 5 330 228,80 €, pričom v tomto daňovom priznaní boli zahrnuté aj faktúry:

č. 05092009/VE zo dňa 5. septembra 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 428 000 ks euroočiek v sume 6 372 450,57 €, z toho DPH 1 017 450,00 €,

č. 09092009/VE zo dňa 9. septembra 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 428 200 ks euroočiek v sume 6 373 342,50 €, z toho DPH 1 017 592,50 €,

č. 12092009/VE zo dňa 12. septembra 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 428 400 ks euroočiek v sume 6 374 235,00 €, z toho DPH 1 017 735,00 €,

č. 19092009/VE zo dňa 19. septembra 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 428 600 ks euroočiek špeciál v sume 6 375 127,50 €, z toho DPH 1 017 877,50 €,

č. 23092009/VE zo dňa 23. septembra 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 347 142 ks euroočiek v sume 6 011 621,17 €, z toho DPH 959 838,67 €,

č. 30092009/VE zo dňa 30. septembra 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 83 495 ks euroočiek v sume 372 596,40 €, z toho DPH 59 490,19 €,

pričom v skutočnosti k nákupu a predaju tohto tovaru nedošlo, čím takto skrátil daň vo výške 5 089 983,86 €,

d/ dňa 1. februára 2010 podal na DÚ Kráľovský Chlmec v mene spol. T., daňové priznanie DPH za 4. štvrťrok 2009, v ktorom si uplatnil odpočet DPH vo výške 5 309 720,42 €, pričom v tomto daňovom priznaní boli zahrnuté aj faktúry:

č. 17122009/VE zo dňa 17. decembra 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 428 400 ks euroočiek v sume 6 374 235,00 €, z toho DPH 1 017 735,00 €,

č. 18122009/VE zo dňa 18. decembra 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 428 400 ks euroočiek v sume 6 374 235,00 €, z toho DPH 1 017 735,00 €,

č. 21122009/VE zo dňa 21. decembra 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 428 400 ks euroočiek v sume 6 374 235,00 €, z toho DPH 1 017 735,00 €,

č. 22122009/VE zo dňa 22. decembra 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 428 400 ks euroočiek v sume 6 374 235,00 €, z toho DPH 1 017 735,00 €,

č. 23122009/VE zo dňa 23. decembra 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 1 428 400 ks euroočiek v sume 6 374 235,00 €, z toho DPH 1 017 735,00 €,

č. 28122009/VE zo dňa 28. decembra 2009 od spol. V., pre spol. T., deklarujúca dodanie 14 500 ks euroočiek v sume 64 706,25 €, z toho DPH 10 331,25 €,

pričom v skutočnosti k nákupu a predaju euroočiek nedošlo a ich odber už Špecializovaným trestným súdom Pezinok odsúdený M. M., občan Maďarska, zastupujúci maďarské odberateľské spoločnosti M. M. so sídlom H. (ďalej len „M“.) a K. K., sídlo H. (ďalej len „K“.) v roku 2009 a 2010 len fiktívne deklaroval podpisovaním niektorých účtovných a daňových dokladov, čím takto obžalovaný M. V. skrátil daň vo výške 5 099 006,25 €,

3/

a/ M. V. ako konateľ spoločnosti G. G. (ďalej len „G“.) vytvoril obchodný reťazec obchodných spoločností, ktorých cieľom bolo na základe nepravdivých účtovných a daňových dokladov svedčiacich o nákupe tovaru euroočká, si neoprávnene v rozpore s § 8, § 19, § 43 ods. 5 písm. c), § 49 ods. 1, ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov uplatniť v daňových priznaniach odpočítanie dane z pridanej hodnoty v úmysle vyhnúť sa daňovej povinnosti, ktorá mu vyplývala z iných zdaniteľných plnení a na tento účel dňa 20. mája 2010 podal na DÚ Kráľovský Chlmec v mene spoločnosti G. daňové priznanie DPH za 1. štvrťrok 2010, v ktorom si uplatnil odpočet DPH vo výške 6 419 739,68 €, pričom v tomto daňovom priznaní bolo zahrnutých za obdobie od 1. marca 2010 do 31. marca 2010 6 faktúr vystavených od spol. L. L. (ďalej len „L.“) pre spol. G., deklarujúcich dodanie 8 573 353 ks euroočiek v celkovej sume 37 646 011,25 €, z toho DPH 6 010 707,67 €, pričom v tomto daňovom priznaní boli zahrnuté tieto faktúry:

č. Š-01032010 zo dňa 1. marca 2010 od spol. L., pre spol. G., deklarujúca dodanie 1 428 600 ks euroočiek v sume 6 273 125,46 €, z toho DPH 1 001 591,46 €,

č. Š-04032010 zo dňa 4. marca 2010 od spol. L., pre spol. G., deklarujúca dodanie 1 428 400 ks euroočiek v sume 6 272 247,24 €, z toho DPH 1 001 451,24 €,

č. Š-08032010 zo dňa 8. marca 2010 od spol. L., pre spol. G., deklarujúca dodanie 1 428 100 ks euroočiek v sume 6 270 929,91 €, z toho DPH 1 001 240,91 €,

č. Š-10032010 zo dňa 10. marca 2010 od spol. L., pre spol. G., deklarujúca dodanie 1 428 200 ks euroočiek v sume 6 271 369,02 €, z toho DPH 1 001 311,02 €,

č. Š-12032010 zo dňa 12. marca 2010 od spol. L., pre spol. G., deklarujúca dodanie 1 428 000 ks euroočiek v sume 6 270 490,80 €, z toho DPH 1 001 170,80 €,

č. Š-15032010 zo dňa 15. marca 2010 od spol. L., pre spol. G., deklarujúca dodanie 1 431 953 ks euroočiek v sume 6 287 848,82 €, z toho DPH 1 003 942,24 €,

pričom v skutočnosti k nákupu a predaju tohto tovaru nedošlo, čím takto skrátil daň vo výške 6 010 707,67 €,

b/ M. V. ako konateľ spoločnosti G., dňa 26. júla 2010 podal na DÚ Kráľovský Chlmec v mene spoločnosti G. daňové priznanie DPH za 2. štvrťrok 2010, v ktorom si uplatnil odpočet DPH vo výške 5 173 684,99 €, pričom v tomto daňovom priznaní bolo zahrnutých od 1. júna 2010 do 30. júna 2010 5 faktúr vystavených od spol. L. pre spol. G., deklarujúcich dodanie 7 140 900 ks Špeciálne euroočká v celkovej sume 31 356 405,99 €, z toho DPH 5 006 484,99 €, pričom v tomto daňovom priznaní boli zahrnuté tieto faktúry:

č. 01062010/LŠ zo dňa 1. júna 2010 od spol. L., pre spol. G., deklarujúca dodanie 1 428 100 ks euroočiek v sume 6 270 929,91 €, z toho DPH 1 001 240,91 €,

č. 02062010/LŠ zo dňa 2. júna 2010 od spol. L., pre spol. G., deklarujúca dodanie 1 428 000 ks euroočiek v sume 6 270 490,80 €, z toho DPH 1 001 170,80 €,

č. 03062010/LŠ zo dňa 3. júna 2010 od spol. L., pre spol. G., deklarujúca dodanie 1 428 200 ks euroočiek v sume 6 271 369,02 €, z toho DPH 1 001 311,02 €,

č. 04062010/LŠ zo dňa 4. júna 2010 od spol. L., pre spol. G., deklarujúca dodanie 1 428 400 ks euroočiek v sume 6 272 247,24 €, z toho DPH 1 001 451,24 €,

č. 05062010/LŠ zo dňa 5. júna 2010 od spol. L., pre spol. G., deklarujúca dodanie 1 428 200 ks euroočiek v sume 6 271 369,02 €, z toho DPH 1 001 311,02 €,

pričom v skutočnosti k nákupu a predaju tohto tovaru nedošlo, čím takto skrátil daň vo výške 5 006 484,99 €,

c/ M. V. ako konateľ spoločnosti G., dňa 25. októbra 2010 podal na DÚ Kráľovský Chlmec v mene spoločnosti G. daňové priznanie DPH za 3. štvrťrok 2010, v ktorom si uplatnil odpočet DPH vo výške 3 996 726,00 €, pričom v tomto daňovom priznaní boli zahrnuté od 1. augusta 2010 do 31. augusta 2010 4 faktúry vystavené od spol. L. pre spol. G., deklarujúce dodanie 5 460 000 ks špeciálne euroočká v celkovej sume 23 975 406,00 €, z toho DPH 3 828 006,00 €, pričom v tomto daňovom priznaní boli zahrnuté tieto faktúry:<

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).