Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXXXIX/2020 (49/2019) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 22. mája 2019, sp. zn. 1Ndob/5/2019)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2019, s. 140 - 143.

I. Žaloba na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemôže byť predmetom prejednania a rozhodnutia akéhokoľvek súdu prvej inštancie. Ustanovenie § 74a zákona č. 7/2005 Z. z. ako zákona lex specialis upravuje expressis verbis nielen spôsob uplatnenia zmluvnej pokuty, ale aj príslušnosť súdu, ktorý má o takejto žalobe rozhodnúť. Týmto súdom je v zmysle § 24 ods. 1 Civilného sporového poriadku v spojení s § 74a zákona č. 7/2005 Z. z. súd, ktorý vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a rozhoduje v predmetnej konkurznej veci.

II. Súdom príslušným na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu o zmluvnej pokute (§ 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.), vydanému v konaní podľa § 24 ods. 1 Civilného sporového poriadku, je krajský súd v zmysle § 24 ods. 2 písm. a/ alebo písm. b/ alebo písm. c/ citovaného ustanovenia.


Z odôvodnenia:

1. Krajský súd v Banskej Bystrici podľa ust. § 43 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“) postúpil spor Krajskému súdu v Žiline ako súdu príslušnému na konanie a rozhodovanie o odvolaní, podanom proti rozsudku Okresného súdu Žilina č. k. 9NcKR/1/2018-94 z 27. novembra 2018. V odôvodnení uviedol, že Okresný súd Žilina predložil spor na rozhodnutie o podanom odvolaní Krajskému súdu v Banskej Bystrici, ktorý zistil, že v danom prípade nejde o konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, teda nie je daná funkčná príslušnosť Krajského súdu v Banskej Bystrici podľa ustanovenia § 24 ods. 2 CSP. Ide o spor vyvolaný konkurzom, kedy na konanie je funkčne príslušný súd, v obvode ktorého rozhodoval súd prvej inštancie, teda funkčne príslušným súdom je Krajský súd v Žiline.

2. Krajský súd v Žiline s postúpením sporu nesúhlasil a súdny spis podľa ust. § 43 ods. 2 CSP predložil Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o funkčnej príslušnosti. Uviedol, že predmetom sporu pred Okresným súdom Žilina je žaloba správcu konkurznej podstaty v postavení žalobcu proti likvidátorovi úpadcu v postavení žalovaného, na zaplatenie pokuty v zmysle ust. § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) za porušenie povinnosti likvidátora podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Predmetom žaloby je rozhodovanie o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo ZKR, a nie spor v zmysle ust. § 20 písm. d/ CSP vyvolaný osobitnou povahou konkurzného konania a ani spor s týmto konkurzným konaním súvisiaci. Uvedenému nepriamo nasvedčuje aj Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy, v zmysle ktorej sa žaloby v sporoch vyvol

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).