Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXXXVI/2019 (48/2017) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 8. novembra 2016, sp. zn. 1 TdoV 17/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2017, s. 28 – 34.

Keďže po začatí trestného stíhania je policajt oprávnený vykonávať všetky úkony podľa Trestného poriadku (ako výslovne ustanovuje § 199 ods. 5 tohto zákona), je oprávnený aj vypočúvať svedkov. Taký postup nemôže sám osebe (bez zistenia a dokázania odlišne vyznievajúcich okolností) vyvolávať záver, že svedkovia boli vo vzťahu k ich následným výpovediam po vznesení obvinenia nezákonne ovplyvňovaní.

II. Pojem „právomoc“ verejného činiteľa použitý v legálnej definícii § 128 ods. 1 Trestného zákona interpretačne vyžaduje prvok moci a rozhodovania, čo znamená mocenské rozhodovanie na právnom podklade uplatňované voči fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré môžu byť takým rozhodnutím obmedzené na svojich (inak právnym poriadkom garantovaných) právach. Nemusí nevyhnutne ísť o formalizované rozhodovanie (vydávanie rozhodnutí s určitými procesne predpísanými náležitosťami a formou), vždy je však spojené so zodpovednosťou za uplatnenie právomoci (§ 128 ods. 1 veta druhá Trestného zákona).

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 8. novembra 2016, sp. zn. 1 TdoV 17/2015)


Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 8. novembra 2016, sp. zn. 1 TdoV 17/2015, podľa § 382 písm. c) Tr. por. odmietol dovolanie obvinenej M. K. proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. marca 2015, sp. zn. 5 To 7/2014.

Z odôvodnenia:

Napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej už len „najvyšší súd“) na podklade odvolania obvinenej M. K., podaného proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 2. decembra 2013, sp. zn. PK – 1T 31/2008, rozhodol tak, že podľa § 321 ods. 1 písm. e), ods. 3 Trestného poriadku (ďalej len „Tr. por.“) rozsudok zrušil vo výroku o treste a podľa § 329 ods. 2 Trestného zákona (ďalej len „Tr. zák.“) s použitím § 39 ods. 1, ods. 3 písm. d), § 36 písm. j), § 37 písm. h), § 38 ods. 2 a § 41 ods. 1 Tr. zák. obvinenej sám uložil trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov so zaradením podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. na výkon trestu do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Podľa § 61 ods. 2 Tr. zák. bol obvinenej zároveň uložený trest zákazu činnosti – výkonu funkcie v štátnej službe v trvaní 5 rokov (I/). Vo výroku II/ odvolací súd podľa § 319 Tr. por. zamietol odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky ako nedôvodné.

Prvostupňovým rozsudkom bola obvinená M. K. (spolu s ďalšími dvomi spoluobvinenými) uznaná vinnou zo spáchania pokračovacieho prečinu zneužívania právomocí verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a pokračovacieho zločinu prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák., a to na tom skutkovom základe, že

1/ M. K. a Ing. K. T., PhD. dňa 20. júla 2007 v čase od 12.10 hod. do 13.20 hod. v postavení inšpektoriek Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom inšpektorátu v N. vykonali v rámci plnenia pracovných povinností kontrolu u podnikateľského subjektu – fyzickej osoby E.. M. – P. C., IČO: X. v P. C., nachádzajúcej sa v obci P. č. X., okres N. Z. a pri kontrolnej činnosti vykonanej podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po zistení nedostatkov kontrolou tovaru v rozpore s ustanoveniami § 53 ods. 1 písm. b), písm. h), písm. n) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i Pracovným poriadkom a základnými pravidlami kontrolnej činnosti inšpektorov Slovenskej obchodnej inšpekcie žiadali úplatok od G. K. vo výške 4 000 Sk, ktorý následne aj prijali za to, že zmiernia výkon svojej kontroly a prehliadnu niektoré zistené vážnejšie nedostatky, ktoré následne nezapíšu do inšpekčnej knihy a nepostúpia k ďalšiemu prejedaniu,

2/ M. K. a Ing. K. T., PhD. dňa 7. augusta 2007 v čase od 12.20 hod. do 14.10 hod. v postavení inšpektoriek Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom inšpektorátu v N. vykonali v rámci plnenia pracovných povinností kontrolu u podnikateľského subjektu – fyzickej osoby Š. D., IČO: X., v reštaurácii B. C. I. P., nachádzajúcej sa v meste K., N. E. č. X., okres K. a pri kontrolnej činnosti vykonanej podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po zistení nedostatkov kontrolou tovaru v rozpore s ustanoveniami § 53 ods. 1 písm. b), písm. h), písm. n) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i Pracovným poriadkom a základnými pravidlami kontrolnej činnosti inšpektorov Slovenskej obchodnej inšpekcie žiadali úplatok od Š. D. vo výške najmenej 2 500 Sk, ktorý následne aj prijali za to, že zmiernia výkon svojej kontroly a prehliadnu niektoré zistené vážnejšie nedostatky, ktoré následne nezapíšu do inšpekčnej knihy a nepostúpia k ďalšiemu prejedaniu,

3/ M. K. a I. B. dňa 8. augusta 2007 v čase od 9.40 hod. do 12.10 hod. v postavení inšpektoriek Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom inšpektorátu v N. vykonali v rámci plnenia pracovných povinností kontrolu u podnikateľského subjektu – fyzickej osoby M. K. K., IČO: X., v potravinách K., nachádzajúcich sa v obci Z. č. X., okres N. Z. a pri kontrolnej činnosti vykonanej podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po zistení nedostatkov kontrolou tovaru v rozpore s ustanoveniami § 53 ods. 1 písm. b), písm. h), písm. n) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i Pracovným poriadkom a základnými pravidlami kontrolnej činnosti inšpektorov Slovenskej obchodnej inšpekcie žiadali úplatok od M. K. vo výške najmenej 4 000 Sk, ktorý následne aj prijali za to, že zmiernia výkon svojej kontroly a prehliadnu niektoré zistené vážnejšie nedostatky, ktoré následne nezapíšu do inšpekčnej knihy a nepostúpia k ďalšiemu prejedaniu,

4/ M. K. a I. B. dňa 8. augusta 2007 v čase od 12.20 hod. do 14.30 hod. v postavení inšpektoriek Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom inšpektorátu v N. vykonali v rámci plnenia pracovných povinností kontrolu u podnikateľského subjektu – fyzickej osoby Z. B., IČO: X., v pohostinstve A. P., nachádzajúcom sa v obci K. č. X., okres N. Z. a pri kontrolnej činnosti vykonanej podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).