Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XCI/2020 (51/2019) - ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. januára 2019, sp. zn. 3Obdo/38/2018)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2019, s. 152 - 161.

I. Účinky zverejnenia reštrukturalizačného plánu v Obchodnom vestníku podľa ustanovenia § 155 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v podobe zániku práva vymáhať pohľadávky voči reštrukturalizačnému dlžníkovi a v podobe zániku riadne a včas neprihlásených zabezpečovacích práv viaznucich na majetku reštrukturalizačného dlžníka sa vzťahujú len na tie pohľadávky a zabezpečovacie práva, ktoré je možné prihláškou prihlásiť v reštrukturalizácii.

II. Zverejnením uznesenia o potvrdení reštrukturalizačného plánu v Obchodnom vestníku nedochádza k zániku zabezpečovacích práv zriadených na majetku reštrukturalizačného dlžníka, ak je zabezpečovacím právom zabezpečená pohľadávka tretej osoby odlišnej od reštrukturalizačného dlžníka.

III. Zabezpečovacie práva zriadené na majetku reštrukturalizačného dlžníka, ktoré zabezpečujú pohľadávku zabezpečeného veriteľa voči tretej osobe, zostávajú účinnosťou reštrukturalizačného plánu nedotknuté za predpokladu, že zabezpečený veriteľ, t. j. obligačný veriteľ tretej osoby, nevyslovil súhlas, aby sa jeho právne postavenie riešilo v reštrukturalizačnom pláne.


Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Nitra (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 5. septembra 2016, č. k. 23Cbi/3/2016-142 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal vylúčenia nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. X vedenom Okresným úradom T., katastrálny odbor, okres: T., obec: S. N. V., k. ú. S. N. V. špecifikovaných ako:

 • Sociálna budova bez súpisného čísla s vonkajšími úpravami (prípojky vody, prípojka kanalizácie, žumpa, prípojka NN), postavená na parcele č. X, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 a na parcele č. X, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2 ,
 • pozemky, parc. č. X o výmere 1710 m2 , druh pozemku: vinice, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1,
 • pozemky, parc. č. X o výmere 60 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1,
 • pozemky, parc. č. X o výmere 922 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1,
 • pozemky, parc. č. X o výmere 5501 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1,
 • pozemky, parc. č. X o výmere 2646 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1,
 • pozemky, parc. č. X o výmere 1618 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1,
 • pozemky, parc. č. X o výmere 1164 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1,
 • pozemky, parc. č. X o výmere 2764 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1,
 • pozemky, parc. č. X o výmere 18 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1,
 • pozemky, parc. č. X o výmere 167 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1,
 • pozemky, parc. č. X o výmere 395 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1 a
 • pozemky, parc. č. X o výmere 26 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1,

zo súpisu konkurznej podstaty vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu E. S. spol. s r. o., IČO: X. Žalovanému priznal náhradu trov konania a intervenientovi náhradu trov konania nepriznal.

2. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že E. S. spol. s r. o., (ďalej len „úpadca“) ako dlžník a E. f. (ďalej len „intervenient“) ako veriteľ uzatvorili dňa 19. marca 2009 úverovú zmluvu za účelom realizácie zariadenia na recykláciu plastov. Toho istého dňa bola uzavretá záložná zmluva medzi intervenientom ako záložným veriteľom, žalobcom ako záložcom 1/ a úpadcom ako záložcom 2/, predmetom ktorej bolo zriadenie záložného práva na hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve žalobcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie istiny úveru 663 879,-- eur a jej príslušenstva. Žalobca zároveň pristúpil k záväzku úpadcu a zaviazal sa uhradiť záväzok intervenientovi najneskôr do 30. septembra 2014. Úpadca dlžnú pohľadávku nezaplatil ani na základe výzvy intervenienta a záväzok neuhradil ani žalobca.

3. Intervenient si v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu prihlásil pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy úvere zabezpečené nehnuteľnosťami vo vlastníctve žalobcu. Žalovaný správca zapísal založené nehnuteľnosti (špecifikované v bode 1. – pozn. dovolacieho súdu) do súpisu oddelenej podstaty úpadcu, nakoľko žalobca na základe výzvy zo 6. mája 2015 neuhradil žalovanému do konkurznej podstaty sumu vo výške 571 729,99 eur.

4. Okresný súd skonštatoval, že žalovaný postupoval pri vyhotovovaní súpisu oddelenej podstaty v súlade so zákonom. V konaní nebolo sporné, že medzi intervenientom a úpadcom bola platne uzatvorená zmluva o úvere, ktorá bola zabezpečená záložným právom zriadeným na majetok žalobcu. Záložné právo bolo zriadené i pre prípad odstúpenia zmluvy o úvere. Intervenient si v konkurze prihlásil pohľadávky zo zmluvy o úvere zabezpečené záložným právom na majetok žalobcu. Žalobca ako záložca napriek výzve žalovaného podľa § 79 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „zákon o konkurze“ alebo „ZKR“) neuhradil prihlásenú pohľadávku záložného veriteľa v sume 571 729,99 eur, preto žalovaný dôvodne zapísal nehnuteľný majetok vo vlastníctve tretej osoby do súpisu oddelenej podstaty úpadcu. Uvedený postup bol podľa súdu prvej inštancie v súlade s ustanovením § 67 ods. 1 ZKR, keď konkurzu podlieha aj majetok zabezpečujúci úpadcove záväzky. Preto dospel okresný súd k záveru, že žaloba žalobcu je nedôvodná.

5. O odvolaní žalobcu rozhodol Krajský súd v Nitre (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom z 12. decembra 2017, č. k. 15CoKR/7/2017-178 tak, že napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku I. potvrdil, vo výroku II. rozsudok okresného súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, žalovanému priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100% a intervenientovi na strane žalovaného náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

6. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že sa v celom rozsahu s rozhodnutím okresného súdu stotožnil. Na zdôraznenie správnosti krajský súd poznamenal, že na základe dohody o pristúpení k záväzku uzatvorenej podľa § 534 Občianskeho zákonníka žalobca pristúpil k záväzku úpadcu voči intervenientovi vyplývajúceho zo zmluvy o úvere a zaviazal sa za neho tento záväzok veriteľovi uhradiť. V zmysle tejto dohody však veriteľovi žiadne priame právo na uspokojenie jeho záväzku voči žalobcovi ako pristupujúcemu dlžníkovi nevzniklo, čo znamená, že ak intervenient ako veriteľ nemal peňažnú pohľadávku voči žalobcovi zo zmluvy o úvere, nemohol si ju prihlásiť do reštrukturalizačného konania vedeného proti žalobcovi a nemohli tak nastať ani účinky zániku práva vymáhať tak

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).