Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XCII/2020 (52/2019) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. marca 2019, sp. zn. 3Obdo/59/2018)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2019, s. 162 - 171.

I. V prípade odporovateľného právneho úkonu uskutočneného medzi dlžníkom a ním spriaznenou osobou podľa § 60 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nie je správca povinný preukazovať úmysel dlžníka ukrátiť uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka a ani vedomosť spriaznenej osoby o tomto úmysle. Na úspešné ubránenie sa odporovacej žalobe zaťažuje dôkazné bremeno spriaznenú osobu, aby hodnoverným spôsobom preukázala že úmysel dlžníka ukrátiť uspokojenie prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka nemohla rozpoznať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti.

II. Pre posúdenie vynaloženia náležitej starostlivosti z hľadiska úspešnej obrany voči odporovacej žalobe nepostačuje odkaz spriaznenej osoby, na to, že spoločne s dlžníkom nevykonávala podnikateľskú činnosť, prípadne na jej dôveru v to, že dlžník chcel odporovaným právnym úkonom zabezpečiť jej budúcnosť, ak tento úkon presahuje rámec bežných právnych úkonov podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.


Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Trnava (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 7. septembra 2016, č. k. 36Cbi/4/2015-113 žalobu zamietol a žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania vo výške 100%.

2. V odôvodnení rozhodnutia okresný súd uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal určenia, že právny úkon – darovacia zmluva uzavretá dňa 21. apríla 2011 medzi Z. F. (ďalej len „úpadca“) ako darcom a žalovanou ako obdarovanou, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom D. S., katastrálny odbor

 1. na liste vlastníctva č. X, obec J., k. ú. J. v podiele ¼ ako
  • parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
   • parc. č. X, druh pozemku: záhrady, o výmere 1518 m2,
   • parc. č. X, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1161 m2,
  • stavby:
   • rodinný dom, súpisné číslo X, postavený na parc. č. X,
 2. na liste vlastníctva č. X, obec J., k. ú. J. v podiele 5/8 ako
  • parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
   • parc. č. X, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2181 m2,
   • parc. č. X, druh pozemku: záhrady, o výmere 254 m2,
  • stavby:
   • rodinný dom, súpisné číslo X, postavený na parc. č. X,
 3. na liste vlastníctva č. X obec J., k. ú. J. v podiele 55/492 ako
  • parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
   • parc. č. X, druh pozemku: orná pôda, o výmere 54066 m2,
   • parc. č. X, druh pozemku: orná pôda, o výmere 44351 m2,
 4. na liste vlastníctva č. X, obec J., k. ú. J. v podiele 1/10 ako
  • parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
   • parc. č. X, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 770 m2,
   • parc. č. X, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 158 m2,
   • parc. č. X, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 61 m2,

je právne neúčinná voči veriteľom úpadcu a voči všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36K/11/2014.

3. Darovacia zmluva, ktorej neúčinnosti sa domáhal žalobca, má predstavovať ukracujúci právny úkon podľa ustanovenia § 60 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „zákon o konkurze“ alebo „ZKR“), nakoľko jej uzavretím došlo k podstatnému zmenšeniu majetku úpadcu a ukracuje uspokojenie prihlásených pohľadávok veriteľov úpadcu.

4. Z prihlášok konkurzných veriteľov, ktoré predložil žalobca, podľa súdu prvej inštancie vyplývalo, že medzi prihlásenými pohľadávkami boli aj pohľadávky konkurzného veriteľa U., a. s., ktoré voči úpadcovi vznikli titulom zmenkového ručenia. K predmetným zmenkám súd prvej inštancie uviedol, že hoci k ich vystaveniu došlo dňa 1. decembra 2010, k vzniku zmenkovo – právneho vzťahu došlo až vyplnením zmenky, kedy sa z blankozmenky stal úplný cenný papier. Jednotlivé zmenky boli doplnené o údaj zmenkovej sume s dátumom splatnosti dňa 26. apríla 2013. Okresný súd ustálil, že žalobca nepreukázal existenciu pohľadávok veriteľa U., a. s. prihlásených súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok k okamihu uzavretia darovacej zmluvy.

5. Podľa súdu prvej inštancie je potrebné stav majetku, či konkrétnym právnym úkonom došlo k ukráteniu uspokojenia pohľadávok jeho veriteľov, skúmať k momentu účinnosti odporovaného právneho úkonu. Úspešnosť odporovateľnosti závisí od toho, či sa majetok dlžníka zmenšil a v akom rozsahu, resp. aký majetok zostal úpadcovi na uspokojenie prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. V posudzovanej veci tak dospel okresný súd k záveru, že nie je splnená základná podmienka odporovateľnosti právneho úkonu podľa § 57 ods. 4 ZKR.

6. Zároveň však okresný súd uviedol, že v konaní nebola preukázaná ani vedomosť žalovanej o úmysle dlžníka ukrátiť svojich veriteľov, ktorá sa v prípade právneho úkonu urobeného v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom predpokladá. Z výsluchu žalovanej a úpadcu mal súd prvej inštancie za preukázané, že o prípadnom úmysle úpadcu ukrátiť svojich veriteľov predmetným právnym úkonom žalovaná nevedela, pričom v uvedenom čase nežila s úpadcom v jednej domácnosti, nepodnikali spolu a pravidelne sa nestýkali. Darovanie predmetných nehnuteľností brala žalovaná ako prejav zodpovednosti úpadcu nad jej budúcnosťou, a to aj s poukazom na zdravotný stav úpadcu.

7. O odvolaní žalobcu rozhodol Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom z 27. februára 2018, č. k. 31CoKR/14/2016-147 tak, že rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil a žalovanej priznal voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v celom rozsahu.

8. V odôvodnení svojho rozsudku odvolací súd uviedol, že sa podľa ustanovenia § 387 ods. 2 C. s. p. v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením rozsudku súdu prvej inštancie, nakoľko okresný súd na základe vykonaných dôkazov dospel k správnym skutkovým zisteniam a vec aj správne právne posúdil. Podľa krajského súdu súd prvej inštancie vyčerpávajúco odôvodnil a vyhodnotil všetky žalobcom tvrdené a žalovanou namietané skutočnosti, na vec aplikoval príslušnú právnu úpravu, v dôsledku čoho považoval žalobcov nárok na určenie neúčinnosti právneho úkonu za neopodstatnený.

9. Odvolací súd zdôraznil, že pre úspešnosť žaloby nepostačuje iba preukázanie existencie zmenšenia majetku, čo sa uzavretím darovacej zmluvy stalo, ale je potrebné i splnenie ďalšieho predpokladu pre úspešnú odporovateľnosť, ktorým je preukázanie, že majetok úpadcu, ktorý mu po takomto úkone zostal, už na uspokojenie prihlásenej pohľadávky nepostačuje. Tento predpoklad podľa krajského súdu žalobca nepreukázal, čím nesplnil zákonom vyžadované predpoklady úspechu jeho žaloby o určenie neúčinnosti právneho úkonu.

10. Krajský súd považoval za podstatné pre vyhodnotenie žaloby ako neopodstatnenej zistenie, že zmenkové sumy prihlásené ako pohľadávky konkurzných veriteľov U., a. s. a V., a. s. vznikli až v

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).