Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XCVII/2020 (13/2018) - ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. marca 2017, sp. zn. 3Sžk/3/2016)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 1/2018, s. 106 – 111.

Príkaz na vykonanie povodňových zabezpečovacích alebo záchranných prác spočívajúcich v prečerpávaní povodňových vôd Hasičským a záchranným zborom na súkromné poľnohospodárske pozemky vydaný podľa ustanovenia § 44 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov nevyžaduje písomnú formu.

Ak vlastník pozemkov nepozná pôvodcu príkazu, nárok na náhradu spôsobenej škody písomne uplatní na obci, v ktorej sa pozemky nachádzajú.


1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach zamietol žalobu sťažovateľa o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: OU-TV-OSZP-2014/004766-004, zo dňa 17. 04. 2014, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie obce Slovenské Nové Mesto zo dňa 09. 12. 2013 č. 845/2013, ktorým bol v zmysle § 44 ods. 6 písm. a/ zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami uznaný nárok na peňažnú náhradu za škody spôsobené na majetku žalobcu, ktoré vznikli na základe príkazu obce Slovenské Nové Mesto a bola určená výška peňažnej náhrady 25 650,06 €. V prevyšujúcej časti nárok na peňažnú náhradu za škody spôsobenej na majetku vo výške 62 705,90 € nebol uznaný.

2. Krajský súd preskúmaním rozhodnutia Obvodného úradu Trebišov, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia zo dňa 03. 09. 2013 č. ObÚ-TV-CO-2013/09184-12 zistil, že správny orgán nárok žalobcu na peňažnú náhradu škody na jeho majetku, ktorá vznikla v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových záchranárskych prác pri povodniach v máji 2010 podľa jeho tvrdenia aj na základe príkazu Obvodného úradu Trebišov neuznáva. Z odôvodnenia tohto rozhodnutia vyplýva, že čerpadlo PV Sigma 400 zo záchrannej brigády HaZZ v Humennom, ktoré bolo nasadené v priestore Slovenské Nové Mesto bolo vyžiadané na zvládnutie mimoriadnej situácie Okresným riaditeľstvom HaZZ Trebišov na základe návrhu, nie príkazu krízového štábu Obvodného úradu Trebišov. S poukazom na jednotlivé konkrétne znenie ustanovení zák. č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov konštatoval, že príkazy súvisiace s výkonom a riadením záchranných prác na stupni obvod je oprávnený vydávať prednosta obvodného úradu. Z uvedených citácií vyplýva, že krízový štáb obvodného úradu nemá kompetencie a nemohol vydať príkaz na nasadenie čerpadla v danej lokalite. O nasadení čerpadla v danej lokalite rozhodol prednosta Obvodného úradu a riaditeľ OR HaZZ Trebišov a nie krízový štáb Obvodného úradu Trebišov, čím nie je splnená podmienka zákona pre priznanie nároku na peňažnú náhradu škody. Z odôvodnenia tohto rozhodnutia vyplýva, že skutočnosti uvádzané pánom N. o vytvorení umelého žľabu sa nezakladajú na pravde, keďže prečerpávanie vody čerpadlom Sigma 400 sa vykonávalo v priestore starého koryta rieky Rožňava pri prekážke, ktorú tvoril priepust pod cestou 1. triedy č. 79, uvedené skutočnosti potvrdzujú katastrálne mapy a vyjadrenie starostu obce, že v danom koryte sa pri extrémnych dažďoch zhromažďuje a odvádza voda z okolitých pozemkov do rieky Bodrog. Na základe odborného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR k praktickej aplikácii zák. č. 7/2010 Z. z. bolo účastníkovi konania poskytnuté poučenie, že sa nejedná o škodu pri výkone záchranných prác, ale o povodňovú škodu. Tvrdenie žalobcu, že k zaplaveniu polí došlo iba vplyvom prečerpávania nie je pravdivé, keďže fotodokumentácia pred začatím čerpania vody vysokovýkonným čerpadlom Sigma 400 dokazuje, že okolité polia boli už zaplavené vplyvom predchádzajúcich dažďov a preto nie je možné tvrdiť, že voda sa prečerpávala už do čiastočne zaplaveného územia. Toto rozhodnutie bolo potvrdené rozhodnutím Okresného úradu, odboru opravných prostriedkov zo dňa 07. 11. 2013 sp. zn. OU-KE-OOP5- 2013/00043/BNK a nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 11. 2013. V odôvodnení rozhodnutia odvolacieho správneho orgánu sa konštatuje, že z vykonaných dôkazov vyplýva, že písomný príkaz na použitie čer

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).