Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XIV/2020 (R 31/2017) ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. novembra 2016, sp. zn. 3 Sžnz 6/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 4/2017, s. 59 – 60.

I. O výške náhrady trov konania podľa Správneho súdneho poriadku rozhodne správny súd po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, a to samostatným uznesením vydaným súdnym úradníkom (§ 175 ods. 2 Správneho súdneho poriadku).

II. Na Najvyššom súde Slovenskej republiky vykonáva v analogickej pozícii (súdneho úradníka) príslušné činnosti asistent sudcu, ktorého postavenie je upravené zákonom (§ 19 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s tým, že niet pochybností, že asistent sudcu má rovnaké práva a povinnosti ako vyšší súdny úradník (jeho postavenie je upravené v zákone č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov).

III. V konaniach, v ktorých rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky v oblasti správneho súdnictva ako vecne príslušný súd (§ 1

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).