Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XLIV/2019 (79/2018) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 25. júla 2018, sp. zn. 3Obdo/23/2018)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 9/2018, s. 29 – 33.

I. Konanie o odvolaní proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie, ktorým rozhodol o námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu, nie je konaním o zmenkovom platobnom rozkaze, a preto sa na neho nevzťahuje použitie Občianskeho súdneho poriadku tak, ako to upravuje prechodné ustanovenie § 471 ods. 2 Civilného sporového poriadku.

II. Odvolanie proti rozsudku súdu prvej inštancie, ktorým rozhodol o námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu, podané po 30. júni 2016, musí obsahovať náležitosti uvedené v ustanovení § 363 Civilného sporového poriadku a musí sa opierať o odvolacie dôvody upravené v § 365 Civilného sporového poriadku. Odvolací súd je povinný posudzovať prípustnosť podaného odvolania podľa § 355 a nasl. Civilného sporového poriadku a rozhodnutie odvolacieho súdu musí byť vydané v súlade s jednotlivými ustanoveniami Civilného sporového poriadku.

III. Aj dovolanie proti rozsudku odvolacieho súdu, vydanému v „zmenkovej veci“, podané po 30. júni 2016, musí obsahovať náležitosti uvedené v ustanovení § 428 Civilného sporového poriadku a musí sa opierať o dovolacie dôvody upravené v ustanoveniach § 431 a § 432 Civilného sporového poriadku. Prípustnosť podaného dovolania v takom prípade posudzuje dovolací súd podľa ustanovení § 419 a nasl. Civilného sporového poriadku.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 25. júla 2018, sp. zn. 3Obdo/23/2018)


Z odôvodnenia:

1. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava V (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 18. februára 2015, č. k. 3CbZm/381/2013-147, ktorým súd prvej inštancie ponechal v platnosti zmenkový platobný rozkaz súdu prvej inštancie zo 17. júna 2013, č. k. 5Zm/552/2013-27 a žalobcovi náhradu trov námietkového konania nepriznal.

2. V odôvodnení rozhodnutia odvolací súd uviedol, že námietka žalovaných týkajúca sa miestnej nepríslušnosti súdu prvej inštancie je neopodstatnená, nakoľko miestna príslušnosť bola založená podľa ustanovenia § 87 písm. d) OSP účinného do 30. júna 2016, keďže platobným miestom podľa žalobcom predloženej zmenky bolo miesto špecifikované ako X., a. s., pobočka zahraničnej banky v SR, Y.

3. Ako nedôvodnú vyhodnotil odvolací súd námietku žalovaných týkajúcu sa neplatnosti zmenky z dôvodu preškrtnutia symbolu určenia meny, pričom skonštatoval, že súd prvej inštancie predmetnú otázku posúdil správne.

4. Odvolací súd k námietke žalovaných 2/, 3/ a 4/ týkajúcej sa toho, že vo vzťahu k žalobcovi vystupujú v pozícii spotrebiteľa, uviedol, že v námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu neuviedli, v čom boli porušené ich práva ako spotrebiteľov, pričom zo samotných namietaných skutočností toto porušenie nemožno bez ďalšieho dedukovať. Navyše vo vzťahu k žalovanej 3/ odvolací súd skonštatoval, že na ňu sa argumentácia týkajúca ochrany práv spotrebiteľa nevzťahuje, keďže ide o spoločníka a konateľa zmenkového dlžníka, a to s poukazom na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ C – 419/11.

5. Ako neopodstatnenú posúdil odvolací súd aj námietku žalovaných o tom, že boli uvedení do omylu. Podľa ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka sa právny úkon urobený v omyle považuje za platný, pokiaľ sa ten, kto je právnym úkonom dotknutý, neplatnosti nedovolá. Žalovaní 2/, 3/ a 4/ sa voči žalobcovi neplatnosti právneho úkonu nedovolali, samotné konštatovanie o uvedení do omylu pritom nemôže nahradiť dovolanie sa neplatnosti právneho úkonu.

6. Proti rozsudku odvolacieho súdu podala žalovaná 3/ dňa 2. augusta 2017 dovolanie, ktorým sa

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).