Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XLV/2020 (29/2018) - ROZHODNUTIE (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. novembra 2014, sp. zn. 2 To 9/2014)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR,  č. 3/2018, s. 14 – 78.

Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom "je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje" v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu.

Trestnoprávnou podstatou "členstva v zločineckej skupine" je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, nie páchanie trestnej činnosti v rámci činnosti skupiny jej členmi.

Trestnoprávnou podstatou "činnosti pre zločineckú skupinu" a "podporovania zločineckej skupiny" je iné súčinnostné konanie páchateľa pre skupinu, popísané v § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona, než páchanie trestnej činnosti spoločne s členom zločineckej skupiny.

Jednotlivé vyššie charakterizované formy konania páchateľa uvedené v § 296 Trestného zákona nie sú súčasťou prípravy na zločin alebo obzvlášť závažný zločin (§ 13 Trestného zákona), ktorý má byť alebo bol spáchaný členom zločineckej skupiny (osobou činnou pre skupinu alebo jej podporovateľom), nakoľko ustanovenie § 296 Trestného zákona má v tomto smere povahu lex specialis, ktorá sa premieta aj do skutkovej oddelenosti.

Pokiaľ je súčasťou skutkových zistení pri čine kvalifikovanom podľa § 296 Trestného zákona rámcový popis trestnej činnosti zločineckej skupiny, odkaz na takú trestnú činnosť (uvedenú v inom bode dotknutého rozhodnutia), alebo uvedenie okolností nasvedčujúcich páchaniu trestnej činnosti, na ktorú je skupina zameraná, ide o vymedzenie účelu založenia a okolností činnosti zločineckej skupiny, nie o priamy skutkový popis konania páchateľa, ktoré je trestné podľa naposledy označeného ustanovenia.

Ak páchateľ spáchal ďalší, viacčinne sa zbiehajúci trestný čin "ako člen nebezpečného zoskupenia", teda zločineckej skupiny [§ 141 písm. a) Trestného zákona], táto okolnosť je pri dotknutom čine okolnosťou, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, a teda musí byť aj skutkovo podložená. Ide o kvalifikačný znak odrážajúci skutkovo odlišný kontext predmetnej okolnosti (jednak "je členom" v zmysle § 296 Trestného zákona, resp. oproti tomu "spáchal trestný čin ako člen"), ktorý je použitý vo vzťahu k inému skutku, teda inému konaniu páchateľa, než ktoré je kvalifikované podľa § 296 Trestného zákona. To vylučuje skutkovú, a v nadväznosti na to, aj právnu duplicitu (jej neprípustnosť je odvodená od ustanovenia § 38 ods. 1 Trestného zákona).

Znak "ako člen nebezpečného zoskupenia" nemožno použiť ako okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby v prípade, ak páchateľ spáchal zločin podľa § 296 Trestného zákona v inej forme, než je členstvo v zločineckej skupine (činnosť pre takú skupinu alebo jej podpora).


Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len "najvyšší súd") rozsudkom z 26. novembra 2014, sp. zn. 2 To 9/2014, v trestnej veci proti obžalovanému J. O. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné, o odvolaniach obžalovaných J. O., M. Š., M. A., M. B., L. A., T. K., M. P., I. D., A. Š., P. B., Ing. A. O., T. B., A. T. a M. C., manželky obžalovaného I. D. PhDr. B. D., PhD. a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu z 26. mája 2014, sp. zn. PK-2 T 14/2013, rozhodol tak, že:

I. Podľa § 321 ods. 1 písm. b), písm. d), ods. 3 Tr. por. sa napadnutý rozsudok zrušuje

a/ vo výroku o vine v odsudzujúcej časti, a to
- u skutku v bode I. u obžalovaných L. A. a T. K.
- u skutkov v bode II. - 3/ a II. - 4/ u obžalovaného I. D.
- u skutku v bode II. - 9 b/ u obžalovaného T. K.
- u skutkov v bodoch II. - 12/ a II. - 13/ u obžalovaného M. C.

b/ vo výroku o vine v oslobodzujúcej časti vo vzťahu k oslobodeniu J. O. a A. Š. podľa § 285 písm. a) Tr. por. pre skutok, označený v napadnutom rozsudku ako skutok v bode 12 obžaloby

c/ vo výroku o treste a spôsobe jeho výkonu u obžalovaných J. O., M. A., M. B., L. A., T. K., M. P., I. D., A. Š., P. B., T. B. a M. C.

d/ vo výroku o ochrannom opatrení u obžalovaného T. K.

II. S použitím § 322 ods. 3 Tr. por. sa obžalovaní I. D., T. K. a M. C. uznávajú za vinných, že

obžalovaný I. D., nar. X. v B., Č., trvale bytom B., Ľ., t. č. v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou

1/ Po predchádzajúcom slovnom konflikte, ktorý mal M. N. s H. Y. v reštaurácii H. K. na ulici M. v S., okr. M., a potom, keď H. Y. o tomto konflikte telefonicky upovedomil osobu, ktorej jeho manželka K. Y. mesačne odovzdávala platbu za ochranu v prospech spoločenstva uvedeného v bode I. napadnutého rozsudku, dňa 25. marca 2011 obžalovaný I. D. telefonicky kontaktoval M. N. a dohodol si s ním stretnutie v tento deň na uvedenom mieste; súčasne telefonicky zabezpečil na toto miesto príchod obžalovaných A. T., M. P., odsúdeného Z. S., nar. X., a ďalších najmenej štyroch osôb pôsobiacich vo výjazde tohto spoločenstva, ktorí majú v tomto konaní procesné postavenie svedka, a následne v tento deň v čase po 18.00 h v blízkosti chodníka v priestore pri sklade reštaurácie H. K. obžalovaný I. D. spolu s ostatnými osobami slovne a fyzicky, aj s použitím teleskopických obuškov zaútočili na tam stojacich poškodených P. N., M. N., J. D. a R. K. tak, že presne nezistené osoby patriace medzi útočníkov silnou intenzitou udierali poškodeného P. N. do oblasti tváre a hlavy a po jeho páde na zem ho jeden z nich udrel teleskopickým obuškom do oblasti hlavy, pritom ho kopali do rôznych častí tela, čím mu boli spôsobené zranenia hlavy a tváre, ktoré si vyžadovali operačný zákrok a liečenie, poškodenú J. D. presne nezistená osoba chytila za krk, zvalila ju na zem a kopla do nej, pritom odhodila jej mobilný telefón, ktorým chcela poškodená privolať políciu, a v dôsledku toho vznikli poškodenej modriny na tele a na poškodených útočil aj A. T. a M. P. spôsobom popísaným v bode II-3/ napadnutého rozsudku; vzápätí potom obžalovaní spolu s ďalšími osobami, s ktorými prišli na miesto incidentu, nasadli do áut a odišli;

2/ Dňa 25. marca 2011 medzi 18.00 h až 20.07 h, po fyzickom útoku pri reštaurácii H. K. v S., v čase, keď poškodený M. N. viezol zraneného brata P. N. zo S. do nemocnice v B., obžalovaný I. D., v nadväznosti na výjazd vykonaný v rámci činnosti spoločenstva uvedeného v bode I. napadnutého rozsudku, popísaný vo vzťahu k obžalovanému I. D. v bode 1. tohto rozsudku, telefonoval M. N. a prikázal mu, aby si nachystal 5000 eur, pritom sa ho pýtal, či bola dobrá bitka, alebo bolo málo bitky, a povedal mu, že sa ešte ozve, kam má peniaze doniesť a komu ich má dať, čím u poškodeného M. N. vyvolal obavu z vykonania ďalších útokov, a preto poškodený bez zaplatenia uvedenej sumy vec oznámil na polícii;

obžalovaný T. K., nar. X. v B., trvale bytom B., K., t. č. v ÚVV Leopoldov

3/ Za účelom použitia pre vlastnú potrebu a za účelom predaja so ziskom, najneskôr od začiatku roka 2009, po presne nezistenú dobu, nepresahujúcu jeden rok, v B., prostredníctvom už odsúdeného R. M., ktorý látku nadobúdal od obžalovaného M. B., si opakovane obstarával metamfetamín nezistenej koncentrácie v množstve najmenej 100 gramov mesačne za cenu 30,00 eur za jeden gram, s ktorým, po úprave zmiešaním s kofeínom, z časti obchodoval za presne nezistenú cenu najmenej 40,00 eur za kubík a súčasne mesačne platil prostredníctvom odsúdeného R. M. platbu za ochranu v sume 200,00 eur, pričom metamfetamín je zaradený do II. skupiny medzi psychotropné látky v zozname omamných a psychotropných látok tvoriacom prílohu č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení účinnom do 30. novembra 2011;

4/ V presne nezistených dňoch od mesiaca september 2011 do 15. novembra 2011 v pivničných priestoroch v suteréne obytného domu č. X. na ulici K. v B. a v garáži súpisné číslo X. na S. S. B., držal a opakovane najmenej v šiestich prípadoch dodával M. T., nar. X., látku metamfetamín nezistenej koncentrácie, ktorú si zadovážil z nezisteného zdroja, v dávkach po 1 kubíka za cenu 20,00 eur;

obžalovaný M. C., nar. X. v B., trvale bytom B., L.

5/ Po vzájomnej dohode a za vzájomnej súčinnosti s ďalším mužom vykonávajúcim činnosť v prospech spoločenstva uvedeného v bode I, ktorý má v tomto konaní procesné postavenie svedka, v presne nezistený deň od začiatku mesiaca jún 2011 do 23. júna 2011, kedy bol políciou zadržaný, po predchádzajúcom telefonicky predstieranom záujme o erotické služby inzerované v časopise Avízo v byte na 3. poschodí v obytnom dome na ulici K. v B., ktorý v tom čase užívala I. D. s ďalšou ženou nezistenej totožnosti, po otvorení vstupných dverí bytu vstúpil do bytu a v byte sa po oznámení skutočného účelu svojej návštevy svojvoľne zdržiaval počas doby 15 až 20 minút a pritom od užívateliek bytu pýtal peniaze v sume 150 eur s tým, že pri nimi vykonávaných službách musia platiť za ochranu, následne I. D. na tento účel prostriedky v sume 150 eur aj poskytla,

teda

obžalovaný I. D.

v bode 1. - spoločným konaním sa dopustil fyzicky, verejne a na mieste prístupnom verejnosti výtržnosti tým, že napadol iného a spáchal taký čin závažnejším spôsobom konania, a to so zbraňou a na viacerých osobách,
v bode 2. - iného hrozbou násilia nútil, aby niečo konal a spáchal taký čin ako člen nebezpečného zoskupenia,

obžalovaný T. K.

v bode 3. - neoprávnene zadovážil, prechovával po akúkoľvek dobu a predal psychotropnú látku,
v bode 4. - neoprávnene zadovážil, prechovával po akúkoľvek dobu a predal psychotropnú látku,

obžalovaný M. C.

v bode 5. - neoprávnene zotrval v obydlí iného,
tým spáchali

obžalovaný I. D.

v bode 1.
prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b) Tr. zák., s použitím § 138 písm. a), písm. j) Tr. zák., ako spolupáchateľ podľa § 20 Tr. zák.,

v bode 2.
obzvlášť závažný zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 4 písm. c) Tr. zák.,

obžalovaný T. K.

v bode 3.
zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d) Tr. zák. v znení účinnom od 1. augusta 2013,

v bode 4.
zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c), písm. d) Tr. zák. v znení účinnom od 1. augusta 2013,

obžalovaný M. C.

v bode 5.
prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zák. ako spolupáchateľ podľa § 20 Tr. zák.

 Za to sa obžalovaní, u ktorých bol zrušený výrok o treste a spôsobe jeho výkonu,

odsudzujú:

obžalovaný J. O.

podľa § 295 ods. 4 Tr. zák., s použitím § 41 ods. 1, ods. 2, § 36 písm. j), § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 16 (šestnásť) rokov,

podľa § 48 ods. 3 písm. b) Tr. zák. sa na výkon trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia,

obžalovaný M. A.

podľa § 172 ods. 4 Tr. zák., s použitím § 41 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., § 36 písm. j), § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 21 (dvadsaťjeden) rokov,

podľa § 48 ods. 3 písm. b) Tr. zák. sa na výkon trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia,

obžalovaný M. B.

podľa § 172 ods. 4 Tr. zák., s použitím § 41 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., § 36 písm. j), § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 21 (dvadsaťjeden) rokov,

podľa § 48 ods. 3 písm. b) Tr. zák. sa na výkon trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia,

obžalovaný L. A.

podľa § 172 ods. 1 Tr. zák. v znení účinnom od 1. augusta 2013, s použitím § 36 písm. j), § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., na trest odňatia slobody vo výmere 3 (tri) roky a 6 (šesť) mesiacov,

podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. sa na výkon trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia,

obžalovaný T. K.

podľa § 172 ods. 1 Tr. zák. v znení účinnom od 1. augusta 2013, s použitím § 41 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., § 36 písm. j), § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., na trest odňatia slobody vo výmere 4 (štyri) roky a 6 (šesť) mesiacov,

podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. sa na výkon trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia,

podľa § 73 ods. 2 písm. d) Tr. zák. sa obžalovanému T. K. ukladá ochranné protitoxikomanické liečenie ambulantnou formou,

obžalovaný M. P.

podľa § 295 ods. 4 Tr. zák., s použitím § 41 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., § 36 písm. j), § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 10 (desať) rokov a 6 (šesť) mesiacov,

podľa § 48 ods. 3 písm. b) Tr. zák. sa na výkon trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia,

obžalovaný I. D.

podľa § 190 ods. 5 Tr. zák., s použitím § 41 ods. 1, ods. 2, § 42 ods. 1 Tr. zák., § 36 písm. j), § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., na súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 22 (dvadsaťdva) rokov,

podľa § 48 ods. 3 písm. b) Tr. zák. sa na výkon trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia,

podľa § 42 ods. 2 Tr. zák. sa zrušuje výrok o treste rozsudku Okresného súdu Trnava, č. k. 4T/11/2012-929, zo 6. novembra 2012, v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave, č. k. 6To/147/2012-985, z 31. januára 2013, ktorým za zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. d) Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák. bol I. D. uložený trest odňatia slobody v trvaní 4 roky nepodmienečne, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad,

obžalovaný A. Š.

podľa § 190 ods. 5 Tr. zák., s použitím § 41 ods. 1, ods. 2, § 42 ods. 1 Tr. zák., § 36 písm. j), § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., na súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 22 (dvadsaťdva) rokov,

podľa § 48 ods. 3 písm. b) Tr. zák. sa na výkon trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia,

podľa § 42 ods. 2 Tr. zák. sa zrušuje výrok o treste rozsudku Okresného súdu Trnava, č. k. 4T/11/2012-929, zo 6. novembra 2012, v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave, č. k. 6To/147/2012-985, z 31. januára 2013, ktorým za zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. d) Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák. bol A. Š. uložený trest odňatia slobody v trvaní 4 roky nepodmienečne a výrok o upustení od uloženia súhrnného trestu trestného rozkazu Okresného súdu Trnava, č. k. 6T/22/2013-305, z 23. apríla 2013, právoplatným 14. mája 2013, ktorým súd u A. Š. upustil od uloženia súhrnného trestu odňatia slobody s prihliadnutím na trest uložený rozsudkom Okresného súdu Trnava, č. k. 4T/11/2012-929, zo 6. novembra 2012, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad,

obžalovaný P. B.

podľa § 296 Tr. zák., s použitím § 41 ods. 1, ods. 2, § 42 ods. 1 Tr. zák., § 38 ods. 2 Tr. zák., na súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 7 (sedem) rokov,

podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. sa na výkon trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia,

podľa § 42 ods. 2 Tr. zák. súd zrušuje výrok o treste rozsudku Okresného súdu Trnava, č. k. 6T/22/2013-344, z 9. októbra 2013, v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave, č. k. 5To/5/2014-365, z 18. marca 2014, ktorým za prečin výtržníctva spolupáchateľstvom podľa § 20, § 364 ods. 1 písm. a) Tr. zák. bol P. B. uložený trest odňatia slobody v trvaní 5 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 16 mesiacov, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad,

obžalovaný T. B.

podľa § 296 Tr. zák. s použitím § 41 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., § 36 písm. j), § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 6 (šesť) rokov,

podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. sa na výkon trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia,

obžalovaný M. C.

podľa § 44 Tr. zák. súd upúšťa od uloženia súhrnného trestu vo vzťahu k rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, č. k. 3T/191/2011-354, z 31. januára 2012, ktorým po schválení dohody o vine a treste, bol obžalovaný M. C. uznaný vinným za pokračujúci zločin hrubého nátlaku podľa § 190 ods. 1 Tr. zák. formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák., za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 32 mesiacov so zaradením na výkon trestu do ústavu s minimálnym stupňom stráženia,

podľa § 58 ods. 3 Tr. zák. v znení účinnom od 1. septembra 2011 sa obžalovaným J. O., M. A., M. B., M. P., I. D., A. Š., P. B. a T. B. ukladá trest prepadnutia majetku,

podľa § 59 ods. 2 Tr. zák. sa vlastníkom prepadnutého majetku stáva štát.

III. Podľa § 285 písm. c) Tr. por. sa obžalovaný L. A. a obžalovaný T. K. o s l o b o d z u j ú spod obžaloby prokurátora Úradu Špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zo 7. mája 2013, podanej pre skutok v bode 1 obžaloby, ktorý mali spáchať tak,

že

 v presne nezistenom čase, pred rokom 2008, najneskôr v roku 2005 bola založená zločinecká skupina pôsobiaca prevažne na území Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, ktorej členovia sa v rámci svojho pôsobenia v tejto skupine označujú ako "P.", kde od presne nezisteného obdobia, minimálne do 15. novembra 2011, v štruktúre skupiny pôsobil na najvyššej riadiacej úrovni obv. J. O. prezývaný "P.", ktorý koordinoval a usmerňoval jemu podriadených, v organizačnej štruktúre nižšie postavených členov skupiny, ktorí plnili ním zadané pokyny a mesačne, v presne určené dni, mu odovzdávali časť z peňazí, ktoré získali páchaním rôznej trestnej činnosti, pričom medzi členov skupiny, ktorí priamo podliehali obv. J. O. a ktorí priamo plnili jeho pokyny, resp. plnením týchto pokynov poverovali ďalších, im podriadených členov skupiny, patril aj obv. M. Š. prezývaný "G.", o ktorého ochranu mali za úlohu sa starať obv. V. M. a obv. J. Š., ktorí obv. M. Š., okrem iného, sprevádzali ako ochranka aj na rôzne stretnutia a jednania s podnikateľmi a to za tým účelom, aby takto, pod vplyvom strachu, prinútili podnikateľov poskytovať im pravidelné mesačné plnenia majetkovej povahy (tzv. výpalné) a to v prospech skupiny "P.", kde medzi ďalších členov pôsobiacich na nižšej, strednej úrovni hierarchie skupiny, avšak priamo odovzdávajúcimi časť zisku z trestnej činnosti J. O. patril aj obv. A. O. prezývaný "J.", ktorý mu odovzdával časť zisku z trestnej činnosti páchanej v Nitre, obv. M. A. prezývaný "F., F.", ktorý mu odovzdával časť zisku z trestnej činnosti páchanej v Bratislave, V. M., ktorý mu odvádzal časť zisku z trestnej činnosti páchanej v Bratislave a v Trnavskom kraji, obv. M. P. prezývaný "E." a obv. P. H. prezývaný "B.", ktorí mu odvádzali časť zisku z trestnej činnosti páchanej v Bratislave a na Záhorí a títo spolu s R. H. "prezývaným O., tlstý R." zabezpečovali zbrane a nástražné výbušné systémy za účelom ich využitia pri páchaní trestnej činnosti členmi skupiny, pričom obv. J. O. v organizačnej štruktúre podliehajúci, vyššie spomínaní, členovia skupiny, získavali finančné prostriedky najmä od osôb, v organizačnej štruktúre im podriadených, ktorí v rámci teritoriálneho rozdelenia pôsobísk, mali od svojich "priamych nadriadených" povolenie páchať rôznu trestnú činnosť pod "hlavičkou P.", pod podmienkou pravidelného odvádzania, vopred určenej časti peňazí získaných z rôznej trestnej činnosti a peňazí za tzv. "ochranu", kde na nižšom stupni organizačnej štruktúry skupiny "P.", s V. M., pôsobil obv. A. Š. "prezývaný Š.", majúci na starosti zabezpečenie ziskov z rôznej trestnej činnosti páchanej v Trnave a okolí, obv. I. D. majúci na starosti, prostredníctvom M.. J. prezývaného "P.", zabezpečenie ziskov z rôznej trestnej činnosti páchanej v S. a M. P. prezývaný "M." majúci na starosti zabezpečenie ziskov prevažne z drogovej trestnej činnosti páchanej v Bratislave a taktiež, v štruktúre skupiny pod obv. M. A., na nižšom organizačnom stupni postavení obv. L. A. a obv. M. B. prezývaný "B." zabezpečovali pre skupinu "P." zisky najmä z drogovej trestnej činnosti páchanej v Bratislave, kde obv. M. B. priamo podliehal a jeho príkazy plnil, okrem iných doposiaľ nestotožnených osôb, aj obv. P. M. prezývaný "T.", R. M., Ľ. G. prezývaný "L." K. Š. prezývaný "K.", a obv. M. C., ktorí príkazy plnili priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb činných pre túto skupinu, pričom medzi osoby činné pre skupinu patril aj obv. P. B. prezývaný "D." a P. F., ktorí podliehali A. Š., obv. M. B. prezývaný "S.", Z. S. prezývaný "S." a D. C., ktorí podliehali obv. I. D., obv. T. K., M. Č. prezývaný "P.", ktorí podliehali R. M. a A. Š. prezývaný "Š.", ktorý podliehal M. P. a títo podľa pokynov jednotlivých, im nadriadených, členov skupiny, páchali rôznu trestnú činnosť, z ktorej zisky odovzdávali členom skupiny a taktiež obv. T. B. prezývaný "V.", ktorý, okrem zabezpečovania omamných látok - marihuany, pre obv. J. O., mal za úlohu strážiť vstup na pozemok obv. J. O., zároveň monitorovať pohyb osôb a obsluhovať kamerový systém v okolí bydliska obv. J. O. a hlásiť mu pohyb podozrivých osôb, resp. pohyb príslušníkov PZ v okolí jeho domu, pričom jednotliví členovia skupiny konali koordinovane a pri svojich aktivitách, v rámci hierarchie skupiny, úzko spolupracovali za účelom páchania rôznej trestnej činnosti, pri rôznej účasti jednotlivých členov skupiny na tejto trestnej činnosti, páchanej s cieľom získania najmä finančného prospechu pre jednotlivých členov skupiny, pričom systém fungovania a financovania skupiny spočíval v odovzdávaní vopred určených finančných prostriedkov získaných trestnou činnosťou, v mesačných paušálnych čiastkach, smerom vzostupne od jednotlivých, nižšie postavených členov skupiny k osobám, v štruktúre skupiny vyššie postaveným a prostredníctvom týchto, každý mesiac, až k osobe postavenej na najvyššej riadiacej úrovni skupiny "P." - obv. J. O., kde dňa 07. septembra 2011, po zadržaní členov skupiny, a to obv. I. D., obv. A. Š. a V. M., prevzal obv. A. O., ktorý bol na slobode, úlohu V. M. a v mesiacoch október a november 2011 preberal od P. F. a obv. P. B. peniaze získané z trestnej činnosti páchanej v Trnavskom kraji, z ktorých časť, konkrétne 500 eur odovzdal obv. A. O. P. F. na zaplatenie Mgr. A. C. poskytujúceho právne služby obv. A. Š. a zvyšnú časť odovzdával priamo obv. J. O., a to až do 15. novembra 2011, kedy bol obv. J. O. spolu s väčšinou hore uvádzaných osôb zadržaný, pričom po tomto zadržaní naďalej pokračoval P. F. spolu s ďalšími doposiaľ neustálenými osobami vo vyberaní tzv. výpalného v Trnavskom kraji v prospech skupiny "P.", kde obv. A. O., ktorý po zadržaní členov -"vedenia" skupiny dňa 15. novembra 2011, zastával v hierarchii ďalších členov skupiny, okrem osoby zodpovednej za zabezpečenie právnych služieb zadržaným členom skupiny, aj miesto nadriadeného P. F., ktorému prikázal, aby peniaze získané trestnou činnosťou tzv. "výpalné" v Trnavskom kraji za mesiac december 2011 boli použité na pokrytie trov obhajoby obv. A. Š. a obv. P. B. a taktiež na pokrytie ďalších výdavkov súvisiacich s ich pobytom vo väzbe ako napr. cesty na návštevy, splátka hypotekárneho úveru, peniaze na nákupy vo väzbe a pod.,

čím mali spáchať

zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák., nakoľko nebolo dokázané, že spáchali skutok, pre ktorý sú stíhaní.

IV. Podľa § 319 Tr. por. sa zamietajú odvolania obžalovaných M. Š., Ing. A. O., T. B. a A. T.

V. Podľa § 319 Tr. por. sa zamieta odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky vo vzťahu k obžalovaným M. Š., M. A., Ing. A. O., M. B., L. A., T. K., M. P., P. H., P. B., M. C., V. M., J. Š. a M. B.

Odôvodnenie

Napadnutým rozsudkom (po vylúčení konania proti obžalovanému M. zo spoločného konania) rozhodol Špecializovaný trestný súd (ďalej len "ŠTS") tak, že obžalovaných J. O., M. Š., M. A., M. B., L. A., T. K., M. P., I. D., A. Š., P. B., Ing. A. O., T. B., A. T. a M. C. uznal za vinných a rozhodol o ich trestoch, ochranných opatreniach a náhrade škody nasledovne:

"obžalovaní"

 1/ J. O., narodený X. v B., trvalé bydlisko B., S., tohto času vo väzbe v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra,

2/ M. Š., narodený X. v M., trvalé bydlisko M. - P., K., tohto času vo väzbe v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici,

3/ M. A., narodený X. v B., trvalé bydlisko B., Š., tohto času vo väzbe v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove,

4/ M. B., narodený X. v B., trvalé bydlisko B., V., tohto času vo väzbe v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov,

5/ L. A., narodený X. v B., trvalé bydlisko B., M., tohto času vo väzbe v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica,

6/ T. K., narodený X. v B., trvalé bydlisko B., K., tohto času vo väzbe v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Leopoldove,

7/ M. P., narodený X. v B., trvalé bydlisko B., Z., tohto času vo väzbe v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov,

8/ I. D., narodený X. v B., Č., občan Slovenskej republiky, trvalé bydlisko B., Ľ., tohto času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou,

9/ A. Š., narodený X. v T., trvalé bydlisko T., T., tohto času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom,

10/ P. B., narodený X. v T., trvalé bydlisko T., D., zamestnaný v obchodnej spoločnosti D.,

11/ Ing. A. O., narodený X. v B., trvalé bydlisko B., S., tohto času vo väzbe v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica,

12/ T. B., narodený X. v B., trvalé bydlisko B. - L., S., tohto času vo väzbe v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava,

13/ A. T., narodený X. v Č., občan Slovenskej republiky, nezamestnaný, trvalé bydlisko R., P., prechodne bytom B., ul. K.,

14/ M. C., narodený X. v B., trvalé bydlisko B., L., nezamestnaný,

sú vinní, že

I.

obžalovaný J. O., prezývaný P., od presne nezistenej doby v roku 2005 v Bratislave, časti Lamač, využijúc svoje skúsenosti z pôsobenia na pozícii ochrancu v skupine s názvom S., so spriatelenými osobami vytváral štruktúru spoločenstva s názvom P. s pracovnými pozíciami ochranca, výjazd a biletár v zložke výkonnej, ktorého predmet činnosti bol zameraný na dosahovanie sústavných finančných ziskov, a to z obchodu s omamnými a psychotropnými látkami, z mesačných poplatkov od súkromných podnikateľov podnikajúcich v pohostinských a reštauračných službách a od osôb ponúkajúcich sexuálne služby pod zámienkou ich ochrany, tzv. "výpalné", ďalej z vyberania poplatkov od dílerov drog za ochranu pred útokmi zo strany konkurenčných skupín zaoberajúcich sa obchodom s omamnými a psychotropnými látkami v danom regióne a z titulu ich oprávnenia predávať drogy pod značkou "P."; následne až do 15. novembra 2011 v pozícii najvyššie postavenej rozhodovacej a riadiacej zložky v hierarchickej štruktúre takto vytvoreného spoločenstva vykonávajúceho uvedenú činnosť v regiónoch miest Bratislava, Trnava, Hlohovec, Leopoldov, Stupava a v ich okolí, rozhodoval o tom, ktorý člen spoločenstva priamo mu podriadený bude organizačne riadiť činnosť v danom regióne, rozhodoval o vykonávaní zásahov proti konkurenčným skupinám, ktoré sa zaoberali druhovo rovnorodou činnosťou v uvedenom regióne tak, ako je uvedené v bode II, o výške poplatkov za tzv. ochranu a výške odvodov z činnosti členov a osôb činných pre toto spoločenstvo, určoval dni v mesiaci, v ktorých mu mali byť odovzdávané tieto platby, vydával pokyny, ktorými riadil činnosť svojich podriadených, a to obžalovaného M. A., I. D. a ďalšej osoby majúcej v tomto konaní procesné postavenie svedka (ďalej len "osoba na 2. stupni riadenia"), stojacich na pozícii nižšie postavenej úrovne rozhodovacej a riadiacej zložky v hierarchickej štruktúre spoločenstva, pritom v presne nezistený deň v roku 2009 v Trnave určil, že každý mesiac mu bude odovzdaných 50% z vybraných poplatkov za ochranu a 30% z každej čiastky jednorazového zárobku a mesačne prijímal tieto platby od podriadených osôb, z týchto časť vyčlenil na platby pre obhajcov v prípade, ak by sa aktivita osôb vytvárajúcich finančný zisk tohto spoločenstva stala predmetom trestného konania, pritom časť svojej rozhodovacej a riadiacej činnosti delegoval na obžalovaného M. Š., ktorý z dôvodu dlhotrvajúcej silnej priateľskej väzby s obžalovaným O. od doby vytvorenia tohto spoločenstva do 15. novembra 2011 v Bratislave požíval autoritu vo vnútri spoločenstva a členovia tohto spoločenstva rešpektovali ním povedané v rovnakej miere ako rešpektovali pokyny vydané obžalovaným O., pritom v spojitosti so skutkom v bode II 11/ rozhodol o vykonávaní ochrany podnikateľa P. T. a vydal pokyn osobe na 2. stupni úrovne riadenia na vytvorenie dohody o podmienkach výkonu tejto ochrany medzi podnikateľom T. a spoločenstvom P.;

obžalovaný M. A. v postavení rozhodovacej a riadiacej zložky na 2. stupni úrovne riadenia v hierarchickej štruktúre spoločenstva P. od doby vytvorenia spoločenstva do presne nezistenej doby okolo polovice roku 2009 s pôsobnosťou v regióne Bratislava, Trnava, Hlohovec, Leopoldov, Piešťany a od uvedenej doby do 15. novembra 2011 s pôsobnosťou v regióne Bratislava, koordinoval a organizačne zabezpečoval obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami spôsobom uvedeným v bode II 9/, vydávaním ústnych pokynov riadil členov výkonnej zložky, a to obžalovaných M. B., A. Š. a osoby na 2. stupni riadenia vykonávajúcich činnosť na úseku obchodu s omamnými a psychotropnými látkami a na úseku tzv. ochrany pohostinských a reštauračných zariadení, z ktorých plynuli spoločenstvu P. zisky vo forme tzv. "výpalného", a činnosť osôb vykonávajúcich jeho osobnú ochranu, pritom osobne mesačne v stanovenej výške a v určených dňoch odovzdával vybrané peniaze obžalovanému O., pritom od presne nezistenej doby okolo polovice roku 2009 do 07. septembra 2011 uvedenú pôsobnosť v regióne Trnava, Hlohovec, Leopoldov, Piešťany vykonávala osoba na 2. stupni riadenia, ktorá predtým spoločne s obžalovaným Š. sústavne za odmenu zastávala pozíciu ochrancu obžalovaného A.;

obžalovaný I. D. v postavení rozhodovacej a riadiacej zložky na 2. stupni úrovne riadenia v hierarchickej štruktúre spoločenstva P. od presne nezistenej doby v mesiaci marec 2009 do 07. septembra 2011 s pôsobnosťou v regióne Stupava a okolie, koordinoval a organizačne zabezpečoval obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami, pritom sám obstarával psychotropnú látku spôsobom uvedeným v bode II 5/, pokynmi usmerňoval členov výkonnej zložky vykonávajúcich činnosť na úseku ochrany pohostinských a reštauračných zariadení krčma, H. K. v S., R. v Marianke, z ktorých plynuli spoločenstvu P. zisky vo forme tzv. "výpalného", včítane činnosti odsúdeného Z. S., a to spôsobom popísaným v bodoch II 1 - 4/, pričom sa osobne podieľal na výkone tejto činnosti a mesačne v stanovenej výške a v určených dňoch odovzdával vybrané peniaze obžalovanému O.;

obžalovaný M. B. v postavení rozhodovacej a riadiacej zložky na 3. stupni úrovne riadenia v hierarchickej štruktúre spoločenstva P., priamo podriadený obžalovanému M. A.., od doby vytvorenia spoločenstva do 15. novembra 2011 v regióne Bratislava, organizačne a materiálne zabezpečoval obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami spôsobom uvedeným v bode II 9/, v prípade potreby obnovenia poriadku v pohostinských a reštauračných zariadeniach, z ktorých plynuli spoločenstvu P. zisky vo forme tzv. "výpalného", zabezpečoval príchod výjazdu, rozdeľoval služby biletárov v týchto zariadeniach, pokynmi organizoval a usmerňoval ich činnosť, včítane činnosti odsúdeného člena spoločenstva P. M. a R. M., ktorí sa pod jeho vedením podieľali na obchode s omamnými a psychotropnými látkami; sám operatívne vykonával činnosť biletára a ochrancu obžalovaného A., mesačne vyberal od dílerov platby za ochranu, ktoré odovzdával obžalovanému A., a v spoločenstve P. vykonával výcvik zameraný na špeciálnu ochranu osôb;

obžalovaný A. Š. v postavení rozhodovacej a riadiacej zložky na 3. stupni úrovne riadenia v hierarchickej štruktúre spoločenstva P., v presne nezistenej dobe v roku 2009 najprv podriadený obžalovanému M. A., ktorému vykonával ochranu, a následne v dobe do 07. septembra 2011 podriadený osobe na 2. stupni riadenia v regióne Trnava, Hlohovec, Leopoldov a okolie v prípade potreby obnovenia poriadku v pohostinských a reštauračných zariadeniach klub F., hotel J., F., reštaurácia T., diskotéka S., reštaurácia J. v Hlohovci, P., O. v Leopoldove, Š. Hlohovec, Š. a ďalšie, z ktorých plynuli spoločenstvu P. zisky vo forme tzv. "výpalného", zabezpečoval príchod výjazdu, rozdeľoval služby biletárov v týchto zariadeniach, pokynmi organizoval a usmerňoval ich činnosť, včítane činnosti osoby podriadenej, ktorá má v tomto konaní procesné postavenie svedka a s ktorou spoločne konal spôsobom uvedeným v bodoch II, operatívne sám vykonával činnosť biletára, mesačne vyberal od podnikateľov v tomto regióne platby za ochranu, ktoré odovzdával osobe na 2. stupni riadenia, a podieľal sa na plnení pokynov obžalovaných J. O. a M. Š. spôsobom uvedeným v bodoch II 6 a/, b/, c/ a II 11/;

obžalovaný M. P. v postavení výkonnej zložky v priamej podriadenosti obž. J. O., v dobe najmenej od 25. marca 2011 do 15. novembra 2011 pôsobil v spoločenstve na pozícii výjazd a spôsobom uvedeným v bode II 3/ sa po telefonickom privolaní operatívne zúčastňoval na zásahoch výjazdu v pohostinských a reštauračných zariadeniach, ktoré spoločenstvu P. platili za ochranu, ďalej spôsobom uvedeným v bode II 6/ zabezpečil a vykonal inštruktáž k zbrani používanej za účelom dosiahnutia cieľa, ktorý bol vytvorením spoločenstva P. sledovaný;

obžalovaní P. B. a Ing. A. O. vykonávali činnosť na prospech spoločenstva P. tým, že:

obžalovaný P. B. v dobe najneskôr od 27. júla 2010 do 07. septembra 2011 konal na prospech spoločenstva jednak spôsobom uvedeným v bode II 7/, jednak po dohode s obžalovaným Š. vykonával činnosť biletára v pohostinskom zariadení O. v Leopoldove, ktorého majiteľ platil P. za ochranu, následne po zadržaní Š. v presne nezistený deň v dobe od 07. septembra 2011 spoločne s osobou podriadenou obžalovanému Š., ktorá má v tomto konaní procesné postavenie svedka (ďalej len "osoba podriadená"), na parkovisku na Partizánskych lúčkach v Bratislave podal obžalovanému Ing. A. O. informáciu o zadržaní Š. a osoby na 2. stupni riadenia, v nasledujúcich dňoch sa zúčastnil na stretnutiach s obž. Ing. O., na ktorých prijal inštrukcie o ďalšom postupe pri vyberaní peňazí z pohostinských a reštauračných zariadení, ktoré plynuli v prospech spoločenstva P. z tzv. "výpalného", a v dobe okolo 05. októbra 2011 na parkovisku Partizánskych lúčkach v Bratislave spolu s osobou podriadenou odovzdal obž. Ing. O. takto vybraté peniaze v sume najmenej 2000,00 eur a v presne nezistený deň začiatkom mesiaca november 2011 pri reštaurácii McDonald v Bratislave - Petržalke spolu s osobou podriadenou odovzdal obž. Ing. O. ďalších najmenej 2000,00 eur získaných rovnakým spôsobom;

obžalovaný Ing. A. O. v presne nezistený deň v dobe od 07. septembra 2011, potom keď od obžalovaného B. a osoby podriadenej obžalovanému A. Š., ktorá má v tomto konaní procesné postavenie svedka (ďalej len "osoba podriadená"), prijal informáciu o zadržaní obžalovaného Š. a osoby na 2. stupni riadenia, na parkovisku na Partizánskych lúčkach v Bratislave, inštruoval obžalovaného B. a osobu podriadenú tak, aby všetko pokračovalo ďalej; následne v presne nezistenej dobe, po uplynutí 2 až 3 dní, na benzínovej pumpe Slovnaft v Pezinku upovedomil obžalovaného B. a osobu podriadenú o tom, že podľa pokynu obžalovaného O. mu majú byť vždy k 5.-temu dňu v mesiaci odovzdané peniaze vyberané z podnikov v regióne Trnava, Hlohovec, Leopoldov a pre prípad potreby zabezpečenia výjazdu dal osobe podriadenej svoje telefónne číslo; následne v dobe okolo 05. októbra 2011 na parkovisku na Partizánskych lúčkach v Bratislave prijal od týchto osôb peniaze vybrané z pohostinských a reštauračných zariadení, ktoré plynuli v prospech spoločenstva P. z tzv. "výpalného", a to v sume najmenej 2000,00 eur, pričom z týchto peňazí dal 500,00 eur osobe podriadenej na účely úhrady trov právneho zastúpenia vtedy už väzobne stíhaných členov spoločenstva; následne začiatkom mesiaca november 2011 pri reštaurácii McDonald v Bratislave - Petržalke, od obžalovaného B. a osoby podriadenej prijal ďalších najmenej 2000,00 eur, ktoré boli získané rovnakým spôsobom a z ktorých im naspäť dal 500,00 eur na úhradu trov právneho zastúpenia väzobne stíhaného Š., pričom v dobe po zdržaní obžalovaného O. odmietol prevziať peniaze od osoby podriadenej s odôvodnením, že nemá komu peniaze odovzdať a tieto sa majú požiť na právne služby pre obž. Š. a v tom čase i väzobne stíhaného obž. B.;

obžalovaný L. A. konal na prospech spoločenstva spôsobom uvedeným v bode II 9a/;

obžalovaní T. B. a T. K. podporovali činnosť spoločenstva tým, že:

obžalovaný T. B. v presne nezistenej dobe po vytvorení spoločenstva do 15. novembra 2011 v Bratislave - Lamač, poskytoval obžalovanému J. O. pomoc tým, že z objektu vrátnice pomocou namontovaného kamerového systému strážil dom číslo súpisné X. na ulici C., ktorý vlastnil a užíval J. O. so svojou rodinou, pritom monitoroval tento objekt a hlásil obžalovanému O. pohyb preňho nežiaducich osôb, čím u obžalovaného O. eliminoval pocit obáv z vniknutia osôb, ktoré by mohli zasiahnuť do jeho osobnostných práv a do ním užívaného priestoru, čím mu umožňoval v rámci spoločenstva nerušene realizovať činnosť smerujúcu k dosahovaniu sústavných ziskov;

obžalovaný T. K. v dobe od mája 2011 do 15. novembra 2011 v Bratislave odvádzaním poplatkov za ochranu pri predaji psychotropných látok a ďalším konaním uvedeným v bode II 9b/, podporoval obchod tohto spoločenstva so psychotropnými látkami, čím mu pomáhal v udržiavaní jeho činnosti a v sústavnom dosahovaní ziskov;

II.

 1/ obžalovaný I. D.

v presne nezistenej dobe po 14. januári 2010 v S., okres M., za účelom, aby tak prinútil majiteľov reštaurácie H. K. na ulici M. K. a H. Y. k plateniu peňazí za ochranu v prospech spoločenstva uvedeného v bode I v ním určených mesačne sa opakujúcich platbách, dal pokyn na podpálenie reštaurácie svojmu podriadenému odsúdenému Z. S., nar. X., ktorý dňa 05. marca 2010 okolo 05.00 h hodil do sklenenej výplne svetlíka nad vchodovými dverami tejto reštaurácie sklenenú fľašu zelenej farby s nezistenou horľavou látkou, čím vznikol v tomto objekte požiar, v dôsledku ktorého obhorel koberec, obslužný pult a dekorácie, došlo k zadymeniu stien, k znehodnoteniu 2 ks ručných elektrických strojov na rezanie mäsa a k rozbitiu sklenenej výplne svetlíka, čím vznikla obchodnej spoločnosti A., s.r.o. S., zastúpenej konateľkou K. Y., škoda v sume najmenej 3276,65 eur;

2/ obžalovaný I. D.

dňa 05. marca 2010 v S., okres M., ponechávajúc manželov K. a H. Y. v nevedomosti o tom, že dal pokyn na podpálenie ich reštaurácie H. K. na ulici M., určil sumu vo výške 170 eur mesačne, ktorú v prospech spoločenstva uvedeného v bode I, prostredníctvom jemu podriadenej osoby, ktorá má v tomto konaní procesné postavenie svedka, od mesiaca apríl 2010 do 07. septembra 2011 opakovane mesačne vymáhal od manželov Y. za to, že budú patriť pod P., budú im platiť za ochranu, aby si tak zabezpečili bezproblémové podnikanie na Slovensku, kde to tak funguje, a to tak, že na jeho pokyn, po predchádzajúcom telefonickom ohlásení sa vždy najprv k 15.-temu dňu v mesiaci a potom k 5.-temu dňu v mesiaci, podriadená osoba prichádzala do domu manželov Y. na ulici K. v S., kde K. Y. v stave bezbrannosti, v obave o rodinu a zo strachu pred ďalším vypálením reštaurácie, tejto osobe vyplatila každý mesiac sumu 170 eur, a tým spôsobil manželom K. a H. Y. škodu v sume najmenej 3060,00 eur, pričom 50% zo sumy týchto finančných prostriedkov bolo prostredníctvom nezistenej osoby mesačne odovzdávaných obž. J. O. ako najvyššie postavenej rozhodovacej a riadiacej zložke v hierarchickej štruktúre spoločenstva uvedeného v bode I;

3/ obžalovaní I. D., M. P. a A. T.

po predchádzajúcom slovnom konflikte, ktorý mal M. N. s H. Y. v reštaurácii H. K. na ulici M. v S., okr. M., a potom, keď H. Y. o tomto konflikte telefonicky upovedomil osobu, ktorej jeho manželka K. Y. mesačne odovzdávala platbu za ochranu v prospech spoločenstva uvedeného v bode I, dňa 25. marca 2011 obžalovaný I. D. telefonicky kontaktoval M. N. a dohodol si s ním stretnutie v tento deň na uvedenom mieste; súčasne telefonicky zabezpečil na toto miesto príchod obžalovaných A. T., M. P., odsúdeného Z. S., nar. X., a ďalších najmenej štyroch osôb pôsobiacich vo výjazde tohto spoločenstva, ktorí majú v tomto konaní procesné postavenie svedka, a nasledujúc v tento deň v čase po 18.00 h v blízkosti chodníka v priestore pri sklade reštaurácie H. K. obžalovaní spolu s ostatnými osobami slovne a fyzicky zaútočili na tam stojacich poškodených P. N., M. N., J. D. a R. K. tak, že obžalovaný I. D. spolu s ďalšou osobou silnou intenzitou udieral poškodeného P. N. do oblasti tváre a hlavy a po jeho páde na zem ho obž. D. udrel teleskopickým obuškom do oblasti hlavy, pritom ho kopali do rôznych častí tela, čím mu spôsobili zranenia: ťažkú dvojnásobnú zlomeninu dolnej sánky s výrazným posunom úlomkov, zlomeninu nosových kostí, pohmoždenie hlavy a tváre a tržné rany na koreni nosa a hlave v temennej oblasti 6 cm, vyžadujúce si dobu liečenia 2 až 3 mesiace; poškodenú J. D. presne nezistená osoba chytila za krk, zvalila ju na zem a kopla do nej, pritom odhodila jej mobilný telefón, ktorým chcela poškodená privolať políciu, a v dôsledku toho vznikli poškodenej modriny na tele; obžalovaný A. T. spolu s ďalšou osobou dobehli utekajúceho poškodeného M. N., ktorý po údere do hlavy spadol na zem, kde bol kopaný do nôh a chrbta a obžalovaným T. bol pritom udieraný, v dôsledku čoho mal tržné rany na tele a modriny na rukách; počas tohto incidentu obžalovaný M. P. kričal na zamestnankyňu reštaurácie, že kam volá a na ostatných tam prítomných, či nevedia, kto je ich boss, kto ich platí; vzápätí potom obžalovaní spolu s ďalšími osobami, s ktorými prišli na miesto incidentu, nasadli do áut a odišli;

4/ obžalovaný I. D.

dňa 25. marca 2011 medzi 18.00 h až 20.07 h, po fyzickom útoku pri reštaurácii H. K. v S., v čase, keď poškodený M. N. viezol zraneného brata P. N. zo S. do nemocnice v Bratislave, telefonoval M. N. a prikázal mu, aby si nachystal 5000,00 eur, pritom sa ho pýtal, či bola dobrá bitka, alebo bolo málo bitky, a povedal mu, že sa ešte ozve, kam má peniaze doniesť a komu ich má dať, čím u poškodeného M. N. vyvolal obavu z vykonania ďalších útokov, a preto poškodený bez zaplatenia uvedenej sumy vec oznámil na polícii;

5/ obžalovaný I. D.

od presne nezisteného dňa v dobe mesiacov marec - apríl 2009 najneskôr do 07. septembra 2011 nezisteným spôsobom a v presne nezistenom množstve opakovane nadobúdal do svojej držby látku metamfetamín, ktorá je zaradená do II. skupiny medzi psychotropné látky v zozname omamných a psychotropných látok tvoriacom prílohu č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení účinnom do 30. novembra 2011, za účelom jej ďalšej distribúcie bez povolenia a v rozpore s týmto zákonom, a to prostredníctvom osoby dílera jemu podriadeného v hierarchickej štruktúre spoločenstva uvedenom v bode I, ktorý v tomto konaní má procesné postavenie svedka a ktorému metamfetamín dodával do Stupavy a do Marianky, okr. M., v množstvách najprv 20 až 40 kubíkov, neskôr 100 kubíkov za mesiac, za peňažnú hodnotu 30,00 až 34,00 eur za kubík, pritom dílerovi prikázal, že toto množstvo je minimum, ktoré musí za mesiac predať; následne po predaji drog v S. a v okolí, od dílera prevzal takto získané peniaze spolu s peniazmi, ktoré díler platil za povolenie predaja pod značkou P. a za ochranu pri predaji, ktorú mu poskytovala príslušnosť k spoločenstvu, pričom 50% zo sumy týchto finančných prostriedkov bolo prostredníctvom osoby zaradenej na riadiacej pozícii na 2. stupni v hierarchickej štruktúre spoločenstva, ktorý v tomto konaní má procesné postavenie svedka, mesačne odovzdávaných obž. J. O. ako najvyššie postavenej rozhodovacej a riadiacej zložke v hierarchickej štruktúre spoločenstva uvedeného v bode I;

6/ obžalovaní J. O., I. D., M. P. a A. Š.

spoločne s ďalšou osobou z rozhodovacej a riadiacej zložky na 2. stupni v hierarchickej štruktúre spoločenstva uvedeného v bode I s pôsobnosťou v regióne Trnava, Hlohovec, Leopoldov, ktorý má v tomto konaní procesné postavenie svedka (ďalej len "osoba z rozhodovacej a riadiacej zložky"), po predchádzajúcich nezhodách s R. T. a po stretnutí obžalovaných I. D., A. Š. a osoby z rozhodovacej a riadiacej zložky s P. D., R. M. a ďalšími presne nezistenými osobami na Kamennom Mlyne v Trnave, kde im P. D. na základe poverenia od svojho nadriadeného R. T. oznámil, že jeden z podnikateľov už nechce platiť za ochranu, v presne nezistenej dobe od začiatku roka 2010 do 29. marca 2010 na čerpacej stanici OMV na ulici Mlynská dolina v Bratislave, obžalovaný J. O. za prítomnosti obžalovaného I. D. a osoby z rozhodovacej a riadiacej zložky vydal pokyn na zabezpečenie výbuchu rodinného domu R. T. a na podpálenie jeho vozidla a vozidiel s ním sa stýkajúcich a spolupracujúcich osôb, a prikázal osobe z rozhodovacej a riadiacej zložky, aby si na to potrebné výbušniny obstaral od osoby majúcej v tomto konaní procesné postavenie svedka a aby všetky útoky boli vykonané naraz v jednom čase na znak, že tak konala skupina P.; následne v presne nezistený deň po vydaní uvedeného pokynu obžalovaný M. P. z podnetu osoby z rozhodovacej a riadiacej zložky a v súčinnosti s touto osobou v Bratislave - Lamači prevzal od osoby majúcej v tomto konaní procesné postavenie svedka najmenej dva kusy 200 gramových tritolových náložiek - S evr S 35/56, žltej farby, ktoré sú výbušninou z oblasti bizardných trhavín, a dva roznecovače typu Ča-Ro-Z 60, ktoré previezol na svojom vozidle zn. Volkswagen Touareg do Bratislavy - Petržalky, kde v ďalší presne nezistený deň na kanáli Chorvátske rameno ukázal obžalovaným Š., D. a osobe z rozhodovacej a riadiacej zložky spôsob manipulácie s touto výbušninou, potom predmetné tritolové náložky a roznecovače odovzdal obžalovanému A. Š., ktorý uvedené veci počas presne nezistenej doby najmenej do doby ich použitia 30. marca 2010 uschovával v priestore herne vedľa hotela A. na ulici Š. v Trnave, odkiaľ ich vydal obžalovanému I. D., pričom sa jednalo o prostriedky patriace medzi vojenský materiál, ktoré nepodliehajú povoľovaciemu konaniu, a výbušnina bola spôsobilá tlakovou vlnou a rozmetaním jej materiálu na živote a zdraví ohroziť nechránené osoby nachádzajúce sa do vzdialenosti 13 m od epicentra výbuchu;

a/ následne dňa 30. marca 2010 o 02.20 h na ulici K. v Trnave, predtým, keď obžalovaný A. Š. vyhotovil videozáznam z tam umiestneného rodinného domu manželov M. a Ľ. T., v ktorom v tom čase býval R. T., a odovzdal ho obžalovanému I. D., presne nezistená osoba, ktorej obžalovaný I. D. odovzdal tritolovú nálož a roznecovač Ča- Ro-Z 60 a poveril ju vykonaním činu, s využitím údajov z predmetného videozáznamu podložila pod vozidlo značky BMW X5 3.Osd, čiernej metalízy, evidenčného čísla T., majiteľa súkromného podnikateľa R. T. - R. Trnava zaparkované pred uvedeným rodinným domom tritolovú nálož, ktorú inicioval pomocou roznecovača, v dôsledku čoho nastal výbuch a detonačná vlna spôsobila poškodenie zámkovej dlažby, fasády a posuvnej bránky na dome a na vozidle prasknutie čelného skla, spätného zrkadla, predného nárazníka, predných svetiel, pravého predného blatníka, masky a motorovej časti vozidla, čím spôsobili manželom M. T. nar. X. a Ľ. T., nar. X., bytom S. S., škodu vo výške najmenej 5060,28 eur, ktorú z časti v sume 3170,49 eur z titulu poistenia na základe poistnej zmluvy číslo X. uhradila poisťovňa G. G., a súkromnému podnikateľovi R. T.- R., S. S. škodu vo výške najmenej 30476,28 eur, z ktorej sumu 26433,00 eur z titulu havarijného poistenia vozidla číslo X. uhradila poisťovňa W.W.;

b/ obžalovaný A. Š. v súčinnosti s osobou z rozhodovacej a riadiacej zložky dňa 30. marca 2010 v čase okolo 02.00 h v obci T. okres Hlohovec zaútočil na rodinný dom číslo popisné X. majiteľa R. M. tak, že priviezol na svojom vozidle zn. Audi A6, ev. č. T., na toto miesto uvedenú osobu a ukázal jej miesto, kde sa nachádza predmetný rodinný dom; následne táto osoba aktivovala iniciátor náloží a hodila na dvor tohto domu presne nezistený predmet majúci vlastnosti delostreleckej trieštivej strely kalibru cca 50 mm alebo leteckej bomby do hmotnosti 3 kg, s obsahom tritolu, ktorú si predtým obstaral nezisteným spôsobom, v dôsledku čoho nastal výbuch, pričom detonačná vlna a rozmetanie materiálu nálože spôsobilo rozbitie jednej tabule skla na drevených vchodových dverách a rozbitie dvoch tabulí skla okna na unimobunke, a tým spôsobil R. M., nar. X., bytom R.H. škodu vo výške 65 eur;

c/ dňa 30. marca 2010 okolo 02.00 h na parkovisku pred obytným blokom č. X. na ulici V., presne nezistená osoba, ktorú zabezpečil a vykonaním činu poveril obžalovaný A. Š., poliala zmesou rozpúšťadiel náterových hmôt a následne zapálila motorové vozidlo značky VOLKSWAGEN golf 2.0 TDI Comfortline, ev. č. T., ktoré používal P. D., a v dôsledku termických účinkov požiaru na vozidle došlo k obhoreniu prístrojovej dosky, predného kolesa, ľavého a pravého predného blatníka, celého bloku motora a okolia motora, k rozbitiu čelného skla v pravom dolnom rohu, a došlo k zadymeniu interiéru vozidla, čím vznikla majiteľovi vozidla J. D., nar. X., bytom T., škoda vo výške najmenej 11631,23 eur, z ktorej sumu 7762,66 eur z titulu havarijného poistenia vozidla na základe poistnej zmluvy č. X. uhradila poisťovňa K.;

7/ obžalovaní A. Š. a P. B.

za vzájomnej súčinnosti s osobou, ktorá v hierarchickej štruktúre spoločenstva uvedeného v bode I bola podriadená obž. Š. a ktorá má v tomto konaní procesné postavenie svedka (ďalej "podriadená osoba"), potom, keď na pokyn obž. Š. podriadená osoba zistila informácie o osobe F. K., jeho činnosti a majetku a potom, keď po výzve iniciovanej obžalovaným Š., F. K. nezaplatil ním uloženú pokutu 3000,00 eur a neuhradil škodu, ktorú spôsobil hodením petardy na zariadení v bare P. v Leopoldove, pritom z tohto zariadenia pochádzali mesačné platby za ochranu v prospech spoločenstva uvedeného v bode I, dňa 27. júla 2010 okolo 02.20 h pred bytovým domom na ulici H. v Leopoldove, okr. Hlohovec, podpálili jeho osobné vozidlo zn. Škoda Octavia 1.9 TDI Ambiente, farby červená metalíza, ev.č. H., tak, že obžalovaní A.Š. a P. B. prišli na vozidle zn. Volkswagen Passat AC, ktoré viedla podriadená osoba, k vozidlu zn. Škoda Octavia, nasadili si kukly a rukavice, poliali vozidlo technickým benzínom prineseným obžalovaným B. v dvoch pollitrových fľašiach, potom vozidlo zapálili, a následkom požiaru došlo na vozidle k poškodeniu elektroinštalácie v motorovom priestore, riadiacej jednotky motora, ľavého predného blatníka, ľavých predných dverí, zadného sedadla, elektroinštalácie v kabíne, plastov podvozku, prednej kapoty, čelného skla, palubnej dosky, ľavých zadných dverí, ľavého spätného zrkadla, ľavej prednej pneumatiky, ľavého predného disku, plastov a hadice v motorovom priestore, čím spôsobili poškodenému F. K., nar. X., bytom L., H., škodu vo výške 5064,00 eur;

8/ obžalovaný T. B.

od presne nezistenej doby do 15. novembra 2011 na vrátnici v objekte rodinného domu obžalovaného O. súpisné číslo X. na ulici C., B., držal rastlinný materiál z rastliny rodu Cannabis (konopa) v množstve 4443 mg hmotnostných a s priemernou koncentráciou 18,8% hmotnostných tetrahydrokanabinolu (THC), s potvrdenou prítomnosťou účinnej látky s obsahom 835 mg THC, čo sa podľa znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ Bratislava, PPZ-KEU-BA-EXP-2011/16221, z 13. decembra 2011, považuje za 28 až 44 obvykle jednorázových dávok drogy, pritom extrakt suchý z rastlín rodu Canabis (konopa) je zaradený do I skupiny medzi omamné látky a THC, chemický tetrahydrokanabinol, do I. skupiny medzi psychotropné látky v zozname omamných a psychotropných látok tvoriacom prílohu č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení účinnom do 30. novembra 2011;

9/ obžalovaný M. A.

od presne nezisteného dňa v roku 2005 najneskôr do 07. septembra 2011 na území Bratislavy, Stupavy a okolia, okres Malacky, koordinoval a organizačne zabezpečoval obchodovanie s omamnou látkou kokaín a s psychotropnou látkou metamfetamín tak, že prostredníctvom obžalovaného L. A. najmenej v dvoch prípadoch uvedených ďalej v písmene a/ zabezpečil kokaín pre už odsúdených Ľ. G., ktorý bol činný pre spoločenstvo uvedené v bode I tým, že distribuoval drogy prostredníctvom dílerov, a R. M., člena spoločenstva uvedeného v bode I, a to za účelom jeho distribúcie medzi užívateľov tejto látky; ďalej určil predajnú cenu metamfetamínu na sumu 30,00 eur za jeden gram a určil výšku platby, ktorú predajcovia metamfetamínu koncovým užívateľom platili za oprávnenie predávať drogy pod značkou "P." a za ochranu, ktorú im toto spoločenstvo poskytovalo pred útokmi zo strany konkurenčných skupín zaoberajúcich sa obchodom s omamnými a psychotropnými látkami v danom regióne, a to v sume 5000,00 Slovenských korún (170,00 eur); pritom na základe jeho poverenia a jeho pokynov obžalovaný M. B., potom, keď nezisteným spôsobom obstaral metamfetamín, po zaslaní telefonickej správy o mieste a čase odovzdania tejto látky a prevzatia platby za predchádzajúcu dodávku a ochranu, od presne nezistených dní v roku 2005 do septembra 2006 na rôznych miestach na území Bratislavy, s použitím tzv. mŕtvej schránky, opakovane odovzdával dílerovi, ktorý má v tomto konaní procesné postavenie svedka, metamfetamín nezistenej koncentrácie v presne nezistených množstvách najmenej po 50 gramov za cenu 1600,00 Slovenských korún za 1 gram; ďalej sa obžalovaný M. B. v presne nezistených dňoch od roku 2008 do roku 2010 na ulici C. a na ďalších miestach v Bratislave stretával s R. M., ktorému opakovane odovzdal metamfetamín nezistenej koncentrácie v presne nezistených množstvách jednorázovo od 30 gramov do 50 gramov za cenu 30,00 eur za 1 gram, a R. M. s ďalšími dvomi dílermi, ktorí majú v tomto konaní procesné postavenie svedkov, takto získaný metamfetamín upravili tak, že ho zmiešali s kofeínom, a potom ho predávali za ním určenú cenu ďalším dílerom, ktorí zabezpečovali predaj tejto látky koncovým užívateľom; obžalovaný B. v dobe od mesiaca marec - apríl 2009 najneskôr do 07. septembra 2011 v S., okr. M., raz za dva mesiace odovzdával dílerovi v hierarchickej štruktúre spoločenstva podriadenému obžalovanému I. D., ktorý má v tomto konaní procesné postavenie svedka, metamfetamín v množstvách po 100 kubíkov za cenu až 30,00 eur za kubík, ktorý mu privážal na vozidle zn. Škoda Octavia, striebornej farby; pritom platby za ochranu dílerov predávajúcich ním odovzdanú látku konečným užívateľom drog, osobne raz mesačne preberal od osôb, ktorým predmetné látky dával, následne takto získané peniaze odovzdával obžalovanému M. A., ktorý 50% zo sumy týchto finančných prostriedkov mesačne odvádzal obžalovanému J. O. ako najvyššie postavenej rozhodovacej a riadiacej zložke v hierarchickej štruktúre spoločenstva uvedeného v bode I, a

a/ obžalovaný L. A. v presne nezistený deň v druhej polovici roka 2008 na čerpacej stanici OMV na ulici H. v Bratislave - Rači odovzdal 50 gramov kokaínu zabaleného v alobale a sáčku v hodnote 1 gram za 1500,00 Slovenských korún už odsúdenému Ľ. G., ktorý po predchádzajúcej dohode v nasledujúci deň za kokaín zaplatil kúpnu cenu 75000,00 Slovenských korún obžalovanému M. A., ktorý sprostredkoval kontakt medzi ním a obžalovaným A.; následne v presne nezistený deň v roku 2009 na parkovisku v Bratislave - Ružinove obžalovaný L. A. odovzdal 50 gramov kokaínu zabaleného v alobale a v sáčku už odsúdenému R. M., ktorý bol členom spoločenstva uvedeného v bode I, pričom kúpnu cenu za uvedenú látku v nasledujúci deň odsúdený Ľ. G. zaplatil obžalovanému M. A.; potom kokaín nezistenej koncentrácie, ktorý obžalovaný L. A. nadobudol do držby nezisteným spôsobom, odsúdený R. M. s ďalšími dvomi dílermi, ktorí majú v tomto konaní procesné postavenie svedkov, upravili tak, že ho zmiešali s keratínom a následne túto látku distribuovali medzi užívateľov drog za cenu najmenej 70,00 eur za 1 gram, pričom kokaín je zaradený do II. skupiny medzi omamné látky v zozname omamných a psychotropných látok tvoriacom prílohu č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení účinnom do 31. decembra 2009;

b/ obžalovaný T. K. v presne nezistený deň v dobe od mesiaca máj 2011 do 15. novembra 2011 na ulici K. v B., v osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Roomster, bielej farby, ev. č. B., dal M. Š., nar. X., látku metamfetamín v presne nezistenom množstve a koncentrácii, za ktorú M. Š. cenu 30,00 eur nezaplatil a namiesto toho dal do zálohy svoj vodičský preukaz; následne v presne nezistených dňoch od mesiaca september 2011 do 15. novembra 2011 v pivničných priestoroch

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).