Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XLVI/2020 (30/2018) - ROZHODNUTIE (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. marca 2018, sp. zn. 5 Tdo 51/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 3/2018, s. 79 – 87.

Trestnosť činu "podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti" podľa poslednej aliney § 424 ods. 1 Trestného zákona v znení účinnom do 31. decembra 2016 nesmeruje k ochrane individuálnych práv a slobôd príslušníkov národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, ale k ochrane kolektívnych práv a slobôd takých zoskupení (napr. čl. 34 Ústavy Slovenskej republiky). Až znenie dotknutého ustanovenia účinné od 1. januára 2017 pokrýva aj národnostne, rasovo a etnicky motivované podnecovanie, smerujúce k násiliu alebo nenávisti (aj) voči jednotlivcovi, alebo k obmedzovaniu jeho práv a slobôd.


Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len "najvyšší súd") rozsudkom z 1. marca 2018, sp. zn. 5 Tdo 51/2017, v trestnej veci obvineného F. Z. pre pokračovací zločin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods. 1, ods. 3 písm. b) Tr. zák., o dovolaní obvineného F. Z. podanom proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 1. februára 2017, sp. zn. 3To/133/2016, rozhodol tak, že:

I. podľa § 386 ods. 1 Tr. por. vyslovil, že napadnutým rozsudkom krajského súdu ako i rozsudkom Okresného súdu Revúca z 5. októbra 2016, sp. zn. 1T/17/2016, bol z dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i) Tr. por. porušený zákon v ustanovení § 424 ods. 1, ods. 3 písm. b) Tr. zák. s účinnosťou do 31. decembra 2015 v neprospech obvineného F. Z.;

II. podľa § 386 ods. 2 Tr. por. v celom rozsahu zrušil napadnutý rozsudok krajského súdu a rozsudok Okresného súdu Revúca z 5. októbra 2016, sp. zn. 1T/17/2016, ako aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutia obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad;

III. podľa § 388 ods. 1 Tr. por. Okresnému súdu Revúca prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.

Odôvodnenie

Okresný súd Revúca (ďalej len "okresný súd") rozsudkom z 5. októbra 2016, sp. zn. 1T/17/2016, uznal obvineného F. Z. v bodoch 1/ až 3/ vinným z pokračovacieho zločinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods. 1, ods. 3 písm. b) Tr. zák. a v bode 4/ z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. a) Tr. zák. na skutkovom základe, že:

1/ v meste Revúca a na iných miestach, prostredníctvom internetovej sociálnej siete Facebook podnecoval k obmedzovaniu pasívneho volebného práva občanov Slovenskej republiky pre ich príslušnosť k maďarskej národnostnej menšine návrhom na prijatie ústavného zákona takým spôsobom, že dňa 11. augusta 2015 na verejnom facebookovom profile Slovenská ľudová strana - ZO Revúca uverejnil text: "Zákaz činnosti maďarských politických strán na Slovensku! Je nemysliteľné, aby v slovenskom parlamente rozhodovali o Slovákoch príslušníci maďarskej menšiny! Vari Slováci sedia v maďarskom parlamente? Ústavným zákonom zastaviť činnosť maďarských politických strán a odstrániť krivdy páchané na Slovákoch v južnej časti Slovenska! Na stráž!", a v rámci textu umiestnil znak Slovenskej ľudovej strany, pričom tento text videlo a vzápätí zdieľalo najmenej 42 užívateľov, následne sa uvedený text dňa 4. septembra 2015 objavil aj na facebookovom profile Nezávislé Slovensko s obmenou znaku Slovenskej ľudovej strany za fotografiou muža s tetovaním na krku, pričom tento text videlo a vzápätí zdieľalo najmenej 44 užívateľov,

2/ v meste Revúca a na iných miestach, prostredníctvom internetovej sociálnej siete Facebook podnecoval k obmedzovaniu práva na súkromie, práva na nedotknuteľnosť obydlia, práva na osobnú slobodu a práva na ľudskú dôstojnosť občanov Slovenskej republiky pre ich príslušnosť k rómskej menšine takým spôsobom, že dňa 19. marca 2015 na verejnom facebookovom profile Slovenská ľudová strana - ZO Revúca uverejnil text: "Cigáni sú nadpočet pre slovenský rozpočet. Mylne sa domnievajú niektoré jedince, že chcem vyvraždiť cigánske etnikum! Celkom postačí legislatívne upraviť niekoľko zákonov, aby neboli financovaní za nič a za príslušnosť k cigánskemu etniku. Cigánska reforma? Ani cent zadarmo! Zrušiť funkciu splnomocnenca vlády pre cigánsku menšinu, okamžite pozastaviť vyplácanie dávok a všetkých ďalších "humánnych" príspevkov, nedať ani cent osobám, ktoré neprispievajú do štátnej pokladnice, nedať ani cent osobám, ktoré neplatia dane a odvody, neplatiť za nezodpovedné rozmnožovanie, neplatiť za plodenie detí deťmi a príbuznými, neplatiť za príslušnosť k cigánskemu etniku, neplatiť za chodenie do školy, odobrať právo voliť a byť volený analfabetom, neplatičom daní a odvodov, žiadne stavanie domov zadarmo, odstránenie cigánskych osád na cudzích pozemkoch a obydlí bez stavebného povolenia, segregácia detí od mentálne zaostalých, špinavých a chorých, ochrana životov, zdravia a majetku Slovákov oddelením agresívnych, zaostalých a primitívnych tlúp, eliminovať činnosť pseudohumánnych organizácií a zastaviť ich činnosť v súvislosti so spravovaním štátu ohľadne cigánskeho etnika, tvrdé trestné postihy a zamedzenie plodeniu detí deťmi a príbuznými. Nulová tolerancia! Nulová falošná humanita! Nulová diskriminácia Slovákov! Pravda! Rovnoprávnosť! Spravodlivosť! Stop Slovensku ako výchovnému ústavu cigánskemu! F. Z.", pričom tento text videlo a následne zdieľalo najmenej 50 užívateľov sociálnej siete Facebook,

3/ v meste Revúca a na iných miestach, prostredníctvom internetovej sociálnej siete Facebook podnecoval k obmedzovaniu práva na súkromie, práva na nedotknuteľnosť obydlia, práva na osobnú slobodu a práva na ľudskú dôstojnosť občanov Slovenskej republiky pre ich príslušnosť k rómskej menšine takým spôsobom, že dňa 20. mája 2015 na verejnom facebookovom profile F. Z. uverejnil text: "Cigánska otázka!!! Žiadna tolerancia a žiadna falošná humanita. Dosť bolo! Neplatíš si dane, neplníš si povinnosti voči štátu, tak ti automaticky zaniká nárok na všetko! Žiadne dávky, žiadna sociálka, žiadne pôrodné, žiadne detské prídavky, žiaden byt, žiadna zdravotná starostlivosť, žiaden dôchodok! Proste nič! Dosť bolo nekontrolovaného a nezodpovedného množenia sa cigánskeho etnika! Nič zadarmo cigáňom, stačilo živenie daromných, lenivých cigáňov, ktorí sa nechcú vzdelávať a pracovať! Cigáni nie sú na tom tak ako sú vinou Slovákov, ale sami sú si vinní, sami to tak chcú! Slováci nie sú povinní živiť darebákov a Slovensko nie je výchovný a dobročinný ústav! Vyhnať ich z nezákonne okupovaných pozemkov a sústrediť ich do cigánskej rezervácie. Aj to iba dočasne, kým im ich mecenáši nekúpia časť priestoru, alebo si ich nevezmú na ich územie, na ktorom si ich budú vykrmovať! Na Slovensku nie a nie za peniaze Slovákov. Na stráž Slováci!", a v rámci textu umiestnil fotografiu svojej osoby s tetovaním na krku, pričom tento text videlo a vzápätí zdieľalo najmenej 26 užívateľov sociálnej siete Facebook,

4/ v meste Revúca a na iných miestach, prostredníctvom internetovej sociálnej siete Facebook hanil príslušníkov rómskej menšiny takým spôsobom, že dňa 15. septembra 2015 na verejnom facebookovom profile Nezávislé Slovensko uverejnil text: "Voľby 2016. Volebné právo. Žiadam upraviť volebný zákon! Odobrať volebné právo všetkým, ktorí neodviedli do štátnej pokladnice ani cent! (dane, odvody, sociálne, zdravotné...t.j. 99% cigáňov a 1% ďalší). Odobrať volebné právo analfabetom, ktorí neukončili základnú školu a mentálne nespôsobilým (99% cigáňov). Odobrať právo byť volený analfabetom, jedincom, ktorí nemajú ukončenú základnú a strednú školu a všetkým, ktorí si neplnia záväzky voči štátu (99% cigáňov). Odobrať cudzincom právo byť volený do EP a v komunálnych voľbách. Po odhlasovaní by mal byť každý jeden volič povinný odovzdať všetky zvyšné hlasovacie lístky osobe na to určenej ešte v priamo vo volebnej miestnosti, po kontrole zničené! Na stráž!", a v rámci textu umiestnil fotografiu svojej osoby s tetovaním na krku, znak orlice s dvojkrížom a nápis Slovenský štát, pričom tento text videlo a následne zdieľalo najmenej 79 užívateľov sociálnej siete Facebook.

Za to okresný súd obvineného F. Z. odsúdil podľa § 424 ods. 3 Tr. zák. s použitím § 41 ods. 1 Tr. zák. a § 38 ods. 4 Tr. zák. v spojení s § 37 písm. h) Tr. zák. na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov a 4 mesiacov. Podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. ho pre výkon trestu zaradil do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia.

Proti tomuto rozsudku podal obvinený F. Z. odvolanie, o ktorom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len "krajský súd") rozhodol rozsudkom z 1. februára 2017, sp. zn. 3To/133/2016, tak, že napadnutý rozsudok podľa § 321 ods. 1 písm. d) Tr. zák. zrušil v celom rozsahu a v zmysle § 322 ods. 3 Tr. por. uznal obvineného F. Z. v bodoch 1/ až 4/ vinným z pokračovacieho zločinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods. 1, ods. 3 písm. b) Tr. zák. Za to ho podľa § 424 ods. 3 Tr. zák. s použitím § 38 ods. 2 Tr. zák. odsúdil na trest odňatia slobody vo výmere 2 rokov. Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a § 50 ods. 1 Tr. zák. mu výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložil so skúšobnou dobou v trvaní 5 rokov.

Proti tomuto rozsudku bolo dňa 8. júna 2017 doručené krajskému súdu dovolanie obvineného F. Z. podané prostredníctvom jeho obhajkyne JUDr. A. K., advokátky so sídlom K.; okresnému súdu odstúpené 15. júna 2017.

V podanom dovolaní obvinený Z. uplatnil dovolacie dôvody podľa § 371 ods. 1 písm. c), i) Tr. por., tzn. zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu a rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia.

K hmotnej stránke obvinený uviedol, že bol odsúdený za výroky prednesené na jeho facebookovom statuse, ktoré sú jeho vyjadrovaním sa k téme osobných, občianskych, volebných a sociálnych práv osôb a občanov, ohľadne ktorých kriticky vyjadroval svoj názor s

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).