Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XLVII/2020 (34/2019) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 24. októbra 2018, sp. zn. 1Obdo/36/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2019, s. 7 – 16.

Uznesenie registrového súdu o zamietnutí námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu požadovaných údajov do obchodného registra, je rozhodnutím vo veci samej.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 24. októbra 2018, sp. zn. 1Obdo/36/2017)


Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Trnava (ďalej aj „registrový súd“ alebo „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 24Nsre/2/2016-1923 z 2. marca 2016 zamietol námietky navrhovateľa, podané proti odmietnutiu vykonania zápisu zmeny údajov do obchodného registra, ktorého sa navrhovateľ domáhal podaním doručeným súdu dňa 19. januára 2016.

2. V odôvodnení uznesenia uviedol, že navrhovateľ registrovému súdu nepreukázal, že ním predložené rozhodnutie per rollam je spôsobilým podkladom na vykonanie zápisu zmeny údajov do obchodného registra, t. j. že došlo k zmene kvóra na prijatie rozhodnutia o odvolaní a menovaní konateľov z 2/3 všetkých spoločníkov na nadpolovičnú väčšinu prítomných spoločníkov. Podľa názoru registrového súdu, na mimoriadnom valnom zhromaždení navrhovateľa, konanom dňa 27. januára 2010, došlo len k zmene článku 8 odseku 5 spoločenskej zmluvy, t. j. k rozšíreniu členov dozornej rady z 3 na 4 členov. V uznesení č. 5 je uvedené, že valné zhromaždenie súčasne schválilo úplné znenie spoločenskej zmluvy, čo je s ohľadom na uznesenie o priamej zmene spoločenskej zmluvy len odkazom na splnenie redakčnej povinnosti konateľov. Nič nenasvedčuje tomu, že valné zhromaždenie zároveň schválilo ďalších 16 zmien spoločenskej zmluvy, vrátane zmeny článku 7 bodu 9, upravujúceho zníženie kvóra na prijatie rozhodnutia o odvolaní a menovaní konateľov. Text úplného znenia spoločenskej zmluvy nebol obsiahnutý v samotnom rozhodnutí valného zhromaždenia, nebol jeho súčasťou a ani prílohou. Úplné znenie spoločenskej zmluvy je datované dňom 25. februára 2010, t. j. bezmála mesiac po konaní valného zhromaždenia a v jeho závere je jasne uvedené, že konatelia spoločnosti vyhlasujú, že toto úplné znenie je v súlade s prijatým uznesením z valného zhromaždenia spoločníkov, ktoré sa konalo dňa 27. januára 2010. Uvedené registrový súd považuje len za snahu o splnenie redakčnej povinnosti konateľov zahrnúť zmenu prijatú na valnom zhromaždení do úplného znenia spoločenskej zmluvy. Pri vyhotovení úplného znenia spoločenskej zmluvy nejde o zmenu spoločenskej zmluvy, ale len o premietnutie prijatých zmien spoločenskej zmluvy do úplného znenia. S poukazom na vyššie uvedené registrový súd dospel k záveru, že návrh na zápis, ako aj námietky, boli podané neoprávnenými osobami, keď navrhovateľ ani v rámci námietkového konania nepredložil listiny, ktoré by preukazovali zníženie kvóra pre vymenovanie a odvolanie konateľov, nakoľko na valnom zhromaždení spoločnosti evidentne nebola dosiahnutá patričná väčšina ustanovená spoločenskou zmluvou. Registrový súd nemohol akceptovať úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25. februára 2010 – v časti zníženia kvóra pre prijatie rozhodnutia o vymenovaní a odvolaní konateľov - ktoré podľa predložených listín je neplatným dodatkom k spoločenskej zmluve, keďže v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka ho nepodpísali všetci spoločníci, ale len dvaja konatelia. Skutočnosť, že títo dvaja konatelia sú spoločníkmi F. F., s. r. o. je irelevantná, pretože na spornej listine stále chýbajú 3 overené podpisy.

3. Na odvolanie navrhovateľa a prokurátorky Krajskej prokuratúry Trnava rozhodol Krajský súd v Trnave (ďalej aj „krajský súd“ alebo „odvolací súd“) uznesením č. k. 21Cob/122/2016-2316 z 31. januára 2017 tak, že napadnuté uznesenie Okresného súdu Trnava č. k. 24Nsre/2/2016-1923 z 2. marca 2016 potvrdil.

4. Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že odvolací súd odvolania navrhovateľa a prokurátorky považoval za odvolania podané oprávnenou osobou, avšak nedôvodné. Stotožnil sa so stanoviskom odvolateľov, že pred vykonaním navrhovaného zápisu zmeny údajov do obchodného registra je registrový súd oprávnený skúmať len navrhovateľom predložené dôkazy, ktoré sú vyžadované právnymi predpismi v zmysle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri (ďalej aj „zákon č. 530/2003 Z. z.“ alebo „zákon o OR“). Zároveň zdôraznil, že registrový súd musí prejudiciálne posúdiť predložené listiny na účely zistenia, či z nich vyplývajú hmotnoprávne podmienky na zmenu zápisu do obchodného registra, t. j. či navrhovaný údaj je prijatý zákonom predpísanou formou a spôsobom. Nie je povinnosťou a ani úlohou registrového súdu pri takomto posudzovaní zisťovať, či prijaté uznesenie valného zhromaždenia je platné alebo neplatné a či boli dodržané podmienky vyžadované Obchodným zákonníkom alebo spoločenskou zmluvou.

5. Podľa názoru odvolacieho súdu, z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia súdu prvej inštancie nevyplýva, že registrový súd sa venoval posudzovaniu platnosti či neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, prijal k nemu právne závery a vyhlásil ho za platné alebo neplatné. Dôvodom zamietnutia námietok bola skutočnosť, že navrhovateľ nepredložil listinu, ktorá by bola schopná vyvolať právne účinky spojené s odvolaním a vymenovaním nových konateľov, prokuristov a členov dozornej rady tak, ako sú obsiahnuté v návrhu na vykonanie zápisu zmeny údajov do obchodného registra.

6. Odvolací súd konštatoval, že pred vykonaním zápisu do obchodného registra registrový súd preveruje skutočnosti, ktoré sú uvedené v ustanovení § 6 ods. 1 zákona o OR a ktoré sú zároveň všeobecnými formálnymi podmienkami pre vykonanie navrhovaného úkonu. Zmeny, ktoré navrhovateľ žiadal zapísať, boli prijaté rozhodnutím mimo valného zhromaždenia, čo pripúšťa ustanovenie § 130 Obchodného zákonníka (ďalej aj „Obch. zák.“), a preto prílohou k návrhu na zápis do registra bola aj listina označená ako „Informácia o výsledku hlasovania spoločníkov per rollam“ zo 6. septembra 2012 (založená v spise na č. l. 1763), podľa ktorej s prijatím uznesení súhlasili 3 z 5 spoločníkov s tým, že pre prijatie navrhovaných uznesení stačí nadpolovičná väčšina hlasov všetkých spoločníkov. Práve uvedené konštatovanie však vyhodnotil súd prvej inštancie tak v Oznámení o odmietnutí vykonania zápisu z 1. februára 2016, ako aj v rozhodnutí o zamietnutí námietok z 2. marca 2016, pretože súdu nebolo predložené rozhodnutie, podľa ktorého by na vymenovanie a odvolanie konateľov postačovala jednoduchá väčšina všetkých spoločníkov. Odvolací súd zhodne so súdom prvej inštancie konštatoval, že navrhovateľ nepredložil registrovému súdu žiadnu listinu, ktorá by (zrejme preukazovala – pozn. dovolacieho súdu) zmenu spôsobu hlasovania pri vymenovaní a odvolaní konateľov a ktorá by samozrejme musela byť zapracovaná a obsiahnutá aj v spoločenskej zmluve. Odvolací súd preto dospel k záveru, že registrový súd neprekročil svoju právomoc, nedostatok listiny zistil pri formálnom preskúmaní návrhu a tento nedostatok umožnil navrhovateľovi odstrániť v námietkovom konaní, čo však navrhovateľ nevyužil a požadovanú listinu nepredložil. Odkaz odvolateľov na postup registrového súdu pri iných zápisoch vyhodnotil odvolací súd ako irelevantný. Keďže registrový súd nie je oprávnený zaoberať sa spôsobom, akým došlo k zmene spoločenskej zmluvy, na túto časť odôvodnenia rozhodnutia odvolací súd neprihliadol. Z dôvodu, že k návrhu nebola pripojená listina o zmene počtu hlasov pre prijatie v návrhu uvedenej zmeny, odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdil.

7. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podal dovolanie navrhovateľ (ďalej aj „dovolateľ“) v zmysle ust. § 420 písm. f/ a ust. § 421 ods. 1 písm. a/ Civilného sporového p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).