Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XX/2019 (67/2015) – ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. júla 2013, sp. zn. 2 Sžo 31/2012)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2015, s. 42 – 49.

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov stanovuje príslušným prevádzkovateľom všeobecnú povinnosť, ktorej podstatou je, aby sa potraviny, ktoré nevyhovujú požiadavkám na akosť, vôbec nedostali na trh, t. j. vôbec vylúčiť možnosť zo strany spotrebiteľov nakúpiť takéto nevyhovujúce a zdravie ohrozujúce potraviny. Viazať túto povinnosť až na zistenie kontrolných orgánov by celkom stratilo svoj zmysel, pretože do prípadnej štátnej kontroly a jej záverov by takéto nevyhovujúce potraviny boli stále na trhu a je úlohou a povinnosťou prevádzkovateľa takéhoto podniku, aby v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonal také kontrolné mechanizmy, ktorými zabezpečí, aby potraviny, ktoré nezodpovedajú požiadavkám na akosť, neboli vôbec uvádzané do ďalšieho obehu a nedostali sa vôbec k spotrebiteľovi.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. júla 2013, sp. zn. 2 Sžo 31/2012)


Napadnutým rozsudkom krajský súd zamietol žalobný návrh žalobcu, ktorým sa domáhal zrušenia rozhodnutia Krajskej veterinárnej a potravinovej správy Žilina zo dňa 14. septembra 2011, ktorým ako odvolací správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš zo dňa 6. júla 2011, ktorým správny orgán 1. stupňa rozhodol, že žalobca

1. Porušil povinnosť uvedenú v ust. § 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2007 Z. z. – dodržiavať opatrenia pri produkcii a uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh v záujme ochrany zdravia ľudí a to tým, že dňa 5. júna 2008 od 19.30 hod. do 22.15 hod. bolo zistené, že v prevádzkarni účastníka konania, v priestore umyvárne prepraviek v časti vyhradenej na uskladnenie čistých prepraviek sa nachádzali za čistými nastohovanými prepravkami pripravenými na použitie vo výrobe, ukryté prepravky, v ktorých bolo umiestnené:

– 758 kg oravskej slaniny s výraznými senzorickými zmenami ako zápach, zmena farby, osliznutie a na povrchu výrobkov sa nachádzali povlaky rôznych druhov plesní

– 79 kg bravčových údených kolien bez kosti, ich povrch bol lepkavý, vykazovali kyslý zápach, boli zjavne umyté a v prepravkách v ktorých boli uskladnené sa nachádzali zvyšky vody

– 300 kg údených klobás, ktoré vykazovali odporný kyslý zápach, povrch klobás bol osliznutý s výskytom plesní, v časti prepraviek sa nachádzala voda.

Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 50 písm. ap) zákona č. 39/2007 Z. z.

2. Ďalej účastník konania porušil ust. § 29 ods. 6, ods. 7 písm. b), ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. – pôvodca živočíšnych vedľajších produktov (ďalej len „ŽVP“) je povinný zabezpečiť neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov, ktoré vznikli v súvislosti s jeho činnosťou v jeho prevádzkarni, ako aj povinnosť, triediť a bezpečne uchovávať ŽVP do doby ich prepravy na neškodné odstránenie, aby nedošlo k ich odcudzeniu a k ohrozeniu zdravia ľudí, alebo zdravia zvierat, alebo poškodeniu životného prostredia a zabezpečiť ich sústreďovanie a skladovanie podľa kategórií vo vhodných označených nádobách a miestnostiach, spravidla chladených, až do ich odvozu na spracúvanie v schválených prevádzkarniach a je povinný viesť o vyprodukovaných ŽVP evidenciu a bezodkladne nahlásiť neodkladnosť odvozu ŽVP kafilerickému zariadeniu alebo technickému zariadeniu na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov, zároveň účastník konania porušil ustanovenia Prílohy II Kapitola 1. písm. a) Nariadenia (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1774/2002“) – musia byť prijaté všetky požiadavky na zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov s cieľom zabezpečiť, aby materiály kategórie 1, kategórie 2 a kategórie 3 boli identifikovateľné a zostali oddelené a identifikovateľné počas zberu a prepravy a to tým, že dňa 5. júna 2008 od 19.30 hod. do 22.15 hod. neuskladnil údené mäsové výrobky o hmotnosti 1137 kg, ktoré vykazovali výrazné organoleptické zmeny vo vyčlenenom kafilerickom boxe, ale skladoval ich ukryté za stohmi čistých prepraviek v miestnosti vyčlenenej na skladovanie čistých prepraviek, pričom prepravky, v ktorých sa nachádzali senzoricky zmenené mäsové výrobky boli bez akéhokoľvek označenia, ktoré by nasvedčovalo, že sa jedná o ŽVP.

Účastník konania bezodkladne nenahlásil neodkladnosť odvozu ŽVP, čo bolo zistené pri úradnej kontrole dňa 5. júna 2008 od 19.30 hod. do 22.15 hod. Dňa 11. júna 2008 od 10.30 hod. do 12.15 hod. v čase úradnej kontroly boli senzoricky zmenené mäsové výrobky o hmotnosti 1 137 kg ešte stále uskladnené u účastníka konania a to v kafilerickom boxe. Dňa 16. júna 2011 v čase úradnej kontroly od 13.00 hod.do 15.00 hod. neboli senzoricky zmenené mäsové výrobky likvidované cestou kafilérie, ale boli stále skladované v kafilerickom boxe účastníka konania.

Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 50 písm. cg) zákona č. 39/2007 Z. z.

3. Účastník konania nedodržal ust. § 3 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. ďalšie veterinárne požiadavky podľa osobitných predpisov: [osobitným predpisom je Príloha II. Kapitola X. ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín] – materiál používaný na balenie do priameho a do druhého obalu nesmie byť zdrojom kontaminácie, musia sa skladovať tak, aby neboli vystavené riziku kontaminácie, činnosti pri balení do priameho obalu a do druhého obalu sa musia vykonávať tak, aby sa zabránilo kontaminácií výrobkov a to tým, že dňa 5. júna 2008 bolo v čase úradnej kontroly od 19.30 hod. do 22.15 hod. zistené, že čisté prepravky určené na použitie v čistých častiach výroby ako priamy a druhý obal sa nachádzali v bezprostrednej blízkosti prepraviek s uskladnenými mäsovými výrobkami o hmotnosti 1 137 kg, ktoré vykazovali výrazné organoleptické zmeny a u oravskej slaniny a údených klobás boli zistený aj výskyt plesní na ich povrchu.

Uvedeným konaním prevádzkovateľ naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 50 písm. bi) zákona č. 39/2007 Z. z.

4. Ďalej účastník konania porušil ust. § 37 ods. 2 písm. f) bod 2 a 4 zákona č. 39/2007 Z. z. – prevádzkovateľ je povinný sprístupniť dokumentáciu a záznamy podľa toho zákona a osobitných predpisov, ktoré príslušný orgán veterinárnej správy považuje za potrebné na posúdenie predmetu veterinárnej kontroly, je povinný predkladať príslušným orgánom veterinárnej správy všetky doklady, písomnosti, vyjadrenia a informácie potrebné na účely veterinárnych kontrol a to tým, že v čase úradnej kontroly dňa 5. júna 2008 v čase od 19.30 hod. do 22.15 hod. účastník konania nepredložil orgánom veterinárnej správy nadobúdacie doklady na senzorický zmenené mäsové výrobky o hmotnosti 1 137 kg, ktoré boli ukryté za vyčistenými prepravkami v miestnosti na skladovanie čistých prepraviek.

Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 50 písm. br) zákona č. 39/2007 Z. z.

5. Ďalej účastník konania porušil povinnosť podľa ust. § 37 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. – osoby, oprávnené disponovať s produktmi živočíšneho pôvodu sú povinné ohlásiť začatie, prerušenie a skončenie svojej činnosti orgánom veterinárnej správy a zabezpečiť, aby mali príslušné orgány veterinárnej správy vždy k dispozícií aktuálne informácie o prevádzkarni vrátane oznámenia o každej závažnej zmene v činnostiach a ust. § 41 ods. 1, 2 zákona č. 39/2007 Z. z.: – prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu uvádzať na trh produkty živočíšneho pôvodu, len ak boli v

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).