Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XXV/2020 (R 42/2017) ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. januára 2017, sp. zn. 4 Nds 6/2016)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 4/2017, s. 126 – 129.

Najvyšší súd Slovenskej republiky o nesúhlase správneho súdu s miestnou príslušnosťou (§ 18 ods. 3 Správneho súdneho poriadku) nerozhoduje ako súd prvej inštancie (§ 11 písm. a) až f) Správneho súdneho poriadku), a preto rozhoduje v trojčlennom senáte, ktorý je zložený z predsedu senátu a dvoch sudcov (§ 46 ods. 1 Civilného sporového poriadku).

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. januára 2017, sp. zn. 4 Nds 6/2016)


Krajský súd v Bratislave uznesením č. 6S/224/2014-64 zo dňa 28.09.2016, právoplatným dňa 17.10.2016, v súvislosti s účinnosťou nových procesných kódexov a s poukazom na § 491 ods. 1, § 10, § 13 ods. 1, § 18 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) postúpil vec na ďalšie konanie Krajskému súdu v Banskej Bystrici s odôvodnením, že Krajský súd v Bratislave nie je miestne príslušným na konanie v predmetnej veci, pretože v prvom stupni rozhodoval Okresný úrad Banská Bystrica (§ 13 ods. 1 SSP).

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako správny súd, ktorému bola vec postúpená, predložil vec na rozhodnutie Najvyššiemu súdu SR, pretože nesúhlasí so svojou miestnou príslušnosťou, keďže predmetná vec napadla na Krajskom súde v Bratislave dňa 22.10.2014, teda v čase účinnosti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“).

Podľa názoru Krajského súdu v Banskej Bystrici je zrejmé, že zrušovacie ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku je obsiahnuté len v piatej časti CSP - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (§ 473).

Podľa ustanovenia § 25 SSP, ak tento zákon neustanoví inak, použijú sa na konanie pred správnym súdom primerane ustanovenia prvej a druhej časti Civilného sporového poriadku okrem ustanovení o intervencii. Ustanovenie § 470 ods. 4 CSP je síce obsiahnuté v piatej časti CSP, pričom § 25 SSP odkazuje na subsidiárne použitie prvej a druhej časti CSP, avšak piata časť CSP upravuje spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na všetky predchádzajúce časti CSP.

Krajský súd v Banskej Bystrici bol toho názoru, že aplikácia ustanovenia § 470 ods. 4 CSP je plne opodstatnená, pretože SSP neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by reagovalo na otázku príslušnosti súdu určenej pred nadobudnutím jeho účinnosti.

Krajský súd v Banskej Bystrici taktiež uviedol, že postup Krajského súdu v Bratislave, ktorý za daných okolností rozhodol o pos

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).