Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XXX/2019 (102/2015) – ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. februára 2014, sp. zn. 1 Sžd 4/2014)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 10/2015, s. 55 – 59.

I. Ak konajúci správny súd aplikuje zrušovací titul obsiahnutý v ustanovení § 250j ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, musí konkretizovať v rámci argumentačných bodov úroveň vadnosti zistení skutkového stavu, t. j. neúplne alebo nedostatočne, na tento účel, aby správny orgán ako účastník súdneho prieskumu bol zákonným spôsobom poučený o svojich pochybeniach a bol mu naznačený spôsob nápravy.

II. Formálny obsah znaleckého posudku ako výsledku špecializovanej odbornej činnosti vykonanej za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov znalcom pre zadávateľa tvoria viaceré jeho časti (§ 17 ods. 3), ktoré vo vzájomných súvislostiach a aj ako celok musia zabezpečiť preskúmanie jeho obsahu a overenie odôvodnenosti postupov. Ak účastník chcel spochybniť závery znalca, bolo jeho povinnosťou predložiť k týmto tvrdeniam také procesne relevantné dôkazné prostriedky, ktoré by jednoznačne odborné závery znalca spochybnili.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. februára 2014, sp. zn. 1 Sžd 4/2014)


Rozhodnutím zo dňa 2. 6. 2012 žalovaný ako odvolací orgán v priestupkovom konaní potvrdil odvolaním napadnuté rozhodnutie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v P. z 13. 4. 2012 a odvolanie zamietol.

V uvedenom prvostupňovom rozhodnutím bolo konštatované, že žalobca spôsobil dopravnú nehodu tak, že viedol motorové vozidlo Iveco, ktoré nebolo možné prevádzkovať v cestnej premávke (druh karosérie – nadstavby, je schválená ako skriňová chladiarenská a nie ako nadstavba slúžiaca na odťah vozidiel) po Z. ulici, kde začal odbočovať vľavo na miesto ležiace mimo cesty v čase, kedy už bol predchádzaný motorovým vozidlom Octavia, následkom čoho došlo k zrážke obidvoch vozidiel. Súčasne prvostupňový orgán miesto dopravnej nehody, t. j. napojenie panelovej cesty na okresnú cestu vyhodnotil, že ho nemožno považovať za križovatku.

Opísaným konaním žalobca porušil ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 1 písm. a), § 19 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného ku dňu spáchania skutku (ďalej na účely tohto rozsudku len „zák. č. 8/2009 Z. z.“) čím v zmysle § 137 ods. 2 písm. c), n) zák. č. 8/2009 Z. z. závažným spôsobom porušil pravidlá cestnej premávky a naplnil skutkovú podstatu priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. g) a písm. j) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej na účely tohto rozsudku len „zák. č. 372/1990 Zb.“), za čo mu bolo uložená pokuta.

Podľa § 3 ods. 2 písm. a) zák. č. 8/2009 Z. z. účinného v čase opísaného skutku účastník cestnej premávky je ďalej povinný správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. č. 8/2009 Z. z. v citovanom znení vodič je povinný použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke.

Podľa § 19 ods. 1 zák. č. 8/2009 Z. z. pred odbočovaním a počas odbočovania je vodič povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri odbočovaní nesmie ohroziť vodiča idúceho za ním. Vodič je povinný pri odbočovaní dbať na zvýšenú opatrnosť. Vodič vozidla idúceho za vozidlom, ktoré odbočuje, musí dbať na zvýšenú opatrnosť a svojou jazdou nesmie ohroziť vodiča odbočujúceho vozidla.

Pri svojom rozhodnutí žalovaný vychádzal z hore uvedeného skutkového stavu, záznamu o podaní vysvetlenia žalobcu zo dňa 4. 12. 2010, zo zápisnice o obhliadke miesta dopravnej nehody.

Zo záznamu o podaní vysvetlenia vodičky Octavie okrem iného vyplýva, že dňa 4. 12. 2010 viedla vozidlo Octavia a vo vozidle jazdila sama. Po prejdení pravotočivej zákruty videla pred sebou policajné vozidlo a odťahovku. Policajti išli bez výstražných svetiel, pričom nevedela uviesť, či odťahovka mala zapnuté majáky.

Uvedené vozidlá išli pomaly, oproti nešli žiadne vozidlá a ona išla rýchlosťou do 50 km/h. Mierne vybočila spoza policajného vozidla, videla zákrutu a žiadne vozidlo nešlo, preto dala smerovku vľavo a začala predchádzať policajné vozidlo. Keď okolo neho prešla, tak sa priblížila k ľavej bočnej časti vozidla odťahovej služby a bola teda v ľavom jazdnom pruhu. Keď sa nachádzala pri ľavej bočnej časti asi v strede vozidla Iveco, jeho vodič začal odbočovať vľavo. Reagovala brzdením a mierne stočila volant vľavo. Nasledoval náraz jej pravej prednej bočnej časti do ľavej bočnej časti odťahového vozidla Iveco tam, kde začín

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).