Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XXXIX/2020 (24/2018) ROZHODNUTIE (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. septembra 2017 sp. zn. 6ECdo 15/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 2/2018, s. 74 – 77.

Prípustnosť dovolania pre nesprávne právne posúdenie veci v zmysle § 421 ods. 2 Civilného sporového poriadku je vylúčená aj proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým do 31. marca 2017 rozhodol o odvolaní proti uzneseniu exekučného súdu o zastavení exekúcie v zmysle § 57 ods. 1 písm. m/ Exekučného poriadku.

(uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. septembra 2017 sp. zn. 6ECdo 15/2017)


Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len „exekučný súd“) uznesením z 23. mája 2016 č. k. 6Er/710/2011-13 zastavil exekúciu vedenú proti povinnej na vymoženie sumy 82, 98 Eur s prísl. a oprávnenej uložil povinnosť zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie. Zastavenie exekúcie odôvodnil tým, že napriek tomu, že exekúcia bola vykonávaná na podklade rozhodnutia, ktorým bol priznaný nárok zo zmenky, oprávnená nepopísala rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu s povinnou a ani nepredložila dôkazy na ich osvedčenie, hoci jej táto povinnosť vyplynula z ustanovenia § 243f ods. 1 v spojení s § 39 ods. 4 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“) v znení platnom v čase jeho rozhodovania (t. j. do 30. 6. 2016). Preto bol daný dôvod na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. m) v spojení s § 243f ods. 4 Exekučného poriadku. 

2. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie oprávnenej v záhlaví označeným uznesením uznesenie exekučného súdu v napadnutom výro

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).