Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dohoda o začatí mediácie a jej účinky na plynutie času

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii (ďalej aj „zákon o mediácii“), ktorým bola legitímne ukotvená mediácia ako jeden z nástrojov mimosúdneho riešenia sporov, je súčasťou slovenského právneho poriadku už takmer devätnásť rokov. Z tohto dôvodu by sa dalo predpokladať, že väčšina odbornej verejnosti, predovšetkým právnickej obce, ktorá vo svojej odbornej praxi prichádza do kontaktu s riešením sporov a zmierovacím konaním, bude dostatočne informovaná o obsahu zákona o mediácii. Opak je však pravdou. Nedostatočná informovanosť práve z radu advokátov, sudcov a iných právnických profesií nás priviedla k napísaniu tohto článku. Naším cieľom je poukázať na málo známe účinky uzatvorenia dohody o začatí mediácie podľa zákona o mediácii a zvýšiť povedomie o účinnom nástroji, ktorý má právny poriadok k dispozícii pre všetkých tých, ktorí uprednostňujú iné riešenie sporu ako autoritatívne rozhodnutie súdu.

Obsahové náležitosti dohody o začatí mediácie

Dohoda o začatí mediácie je písomná dohoda uzatvorená v mediácii podľa § 14 ods. 1 zákona o mediácii medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii, t. j. osobami, ktoré sú v spore týkajúcom sa zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou a rozhodli sa svoj spor riešiť mimosúdnou cestou – mediáciou. Ide o dohodu, ktorou si mediátor a strany sporu ustanovujú podmienky, za akých bude mediácia prebiehať. Minimálne obsahové náležitosti dohody o začatí mediácie upravuje zákon o mediácii, a preto hovoríme, že ide o pomenovanú dohodu (zmluvu). Dohoda o začatí mediácie obsahuje najmä:

a)     presné označenie osôb zúčastnených na mediácii:

  • v mediácii hovoríme aj o stranách sporu;

b)     presne označenie mediátora a jeho kancelárie:

  • pri mediátorovi je potrebné uvádzať aj jeho údaje z registra mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR;

c)     vymedzenie konkrétneho sporu, ktorý je predmetom mediácie:

  • konkrétne vymedzenie sporu v dohode o začatí mediácie je dôležité z dôvodu pretrhnutia premlčacích a prekluzívnych lehôt (napr. zaplatenie dlhu vzniknutého z dohody o pôžičke z 1. januára 2020 a pod.), ktoré rozoberáme ďalej,
  • v prípade, ak pre predmet sporu neplynú žiadne premlčacie a prekluzívne lehoty, môže byť predmet sporu vymedzený aj širšie a všeobecnejšie (napr. úprava výkonu rodičovských práv a povinnosti a pod.);

d)     výšku odmeny mediátora, spôsob jej určenia alebo dohodu o bezplatnom výkone mediácie:

  • z dôvodu, že mediátor zastupuje v mediačnom konaní všetky strany sporu, nie ako advokát, ktorý háji záujmy len jednej strany v spore, je potrebné, aby v dohode o začatí mediácie bolo dohodnuté, kto a v akom pomere zaplatí odmenu mediátora za poskytnuté mediačné služby,
  • v mediácii zvyčajne odmenu mediátora uhrádzajú strany sporu každá v rovnakom podiele, ale nie je vylúčené, že odmenu mediátora zaplatí jedna zo strán alebo je odmena hradená na základe iných skutočností, napríklad z dôvodu, že mediácia je stranám sporu poskytnutá Centrom právnej pomoci. V takomto prípade je odmena mediátora hradená nie podľa cenníka mediátora, ale podľa vyhlášky č. 337/2011 Z. z. o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).