Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo na čerpanie dovolenky starostami obcí a primátormi miest

Príspevok sa zaoberá problematikou čerpania dovolenky starostami obcí a primátormi miest. Podrobuje kritickej analýze rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 4. mája 2021, sp. zn. 4 Usam/1/2020, ktorého aplikácia v praxi spôsobila doslovný chaos medzi jednotlivými samosprávami, zvlášť ich odlišný postup. Odlišne od záverov tohto rozhodnutia uvádza argumenty, ktoré, podľa názoru autorov, svedčia právu opätovne zvoleného starostu na zachovanie jeho nároku na dovolenku a možnosti vyčerpať si prenesenú dovolenku v bezprostredne nadchádzajúcom roku naprieč dvoma funkčnými obdobiami.

The article deals with the issue of take leave by mayors of municipalities and mayors of cities.We critical analyse the decision of the Supreme Court of the Slovak Republic dated May 4, 2021, file no. stamp 4 Usam/1/2020, the application of which in practice caused literal chaos between individual municipalities and their different procedures.We present arguments, different fromthe conclusions of this decision, which testify to the right of the re-elected mayor to preserve his right to leave and the possibility to take unused leave in the immediately coming year across two terms of office.

ŠVEC, M. – ŽUĽOVÁ, J.: Právo na čerpanie dovolenky starostami obcí a primátormi miest; Justičná revue, 75, 2023, č, 4, s. 492 – 503.

Kľúčové slová: starosta, čerpanie dovolenky, náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku, prenos dovolenky.ň

Key words: mayor of municipality, take a leave, wage compensation for unused leave, transfer of leave.

Právne predpisy: zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.


Úvod - východiskový právny stav
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov)
1)
2)
:
"Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo."
Legislatívny odkaz v citovanom ustanovení sa explicitne obracia na zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ako " "). Aj keď starosta nie je zamestnancom obce ani zamestnancom vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "
zákon o výkone prác vo verejnom záujme
"), v niektorých prípadoch určitých pracovnoprávnych nárokov sa naňho nahliada ako keby bol v právnom postavení zamestnanca.
3)
V zmysle § 2 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov ide aj o prípad vzniku nároku na dovolenku. Dovolenku zamestnancov upravujú ustanovenia § 100 a nasl. Zákonníka práce. Vzhľadom na to, že výkon funkcie starostu je verejnou funkciou, nie pracovnoprávnym vzťahom, predpokladá sa "len" primerané použitie ustanovení Zákonníka práce o dovolenke v súlade s uplatnením delegovanej pôsobnosti, upravenej v § 2 ods. 2 Zákonníka práce.
4)
Konkrétne, môžeme hovoriť o vzniku nároku starostu na dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť (§ 101 a § 102 Zákonníka práce), na dovolenku za odpracované dni (§ 105 Zákonníka práce) i o zohľadnení veku starostu, prípadne trvalej starostlivosti o dieťa v zmysle vzniku nároku na dovolenku podľa § 103 ods. 2 ZP.
5)
Vyššiu ako zákonnú výmeru dovolenky môže starostovi garantovať kolektívna zmluva záväzná pre danú obec.
6)
Ďalšiu situáciu primeraného použitia osobitného predpisu predstavuje veta za bodkočiarkou § 2 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov, keď sa použitie Zákonníka práce pripúšťa primerane "
na jej účely
". Keďže prvá časť ustanovenia sa týkala samotného vzniku nároku na dovolenku starostu a určenia jej rozsahu v zmysle splnenia hmotnoprávnych podmienok, druhá časť sa bude logicky týkať čerpania dovolenky starostom. V zmysle uvedeného tak § 2 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov neuvádza žiadne kvalitatívne a ani kvantitatívne obmedzenia čerpania dovolenky starostom, ktorá mu vznikla, ale odkazuje na primerané uplatnenie Zákonníka práce. V takejto forme vyjadrená delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce je v istom zmysle neurčitá, keď presne nešpecifikuje, ktoré právne normy upravujúce dovolenku (§ 100 až § 117 Zákonníka práce) sa na starostu vzťahujú, a ktoré už nie. Logicky by sa nemala uplatňovať taká čiastková právna úprava dovolenky zamestnancov, ktorú svojou povahou a charakterom vylučuje verejná funkcia, akou je aj funkcia starostu. Na starostu teda nebudeme napríklad aplikovať § 106 Zákonníka práce o dodatkovej dovolenke, niektoré ustanovenia o krátení dovolenky (napr. pre neospravedlnenú absenciu - ust. § 109 ods. 3 Zákonníka práce), a aj niektoré ustanovenia o určení čerpania dovolenky (napr. hromadné čerpanie dovolenky). Práve posúdenie primeranej aplikácie ustanovení Zákonníka práce o čerpaní dovolenky zamestnancom na čerpanie dovolenky starostom vyvoláva v praxi nejeden problém a spomínaný odlišný prístup jednotlivých samospráv s ohľadom na jej prípadný prenos či poskytnutie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku.
Čerpanie dovolenky starostom
Čerpanie dovolenky zamestnancom určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek, určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce). Starostovi reálne nemá kto určiť čerpanie dovolenky, pretože on sám je najvyšším výkonným a štatutárnym orgánom obce (§ 13 ods. 1 a § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej len ako " "). Primeranému použitiu § 111 ods. 1 Zákonníka práce tak svedčí to, že starosta si určí čerpanie dovolenky sám.
7)
Pri určovaní svojej dovolenky prihliada nielen na svoje oprávnené záujmy, ale domnievame sa, že aj na plnenie sľubu, ktorý zložil pri menovaní do funkcie.
8)
Autonómne sa rozhoduje aj o rozsahu čerpania svojej dovolenky. Ak si primárne starosta neurčí čerpanie dovolenky v tom kalendárnom roku, v ktorom mu nárok na dovolenku vznikol, môže si čerpanie dovolenky určiť tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka (rozumej kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý nárok na dovolenku vznikol, t. j. ide o primerané použitie § 113 ods. 2 Zákonníka práce). Až v prípade, že sa neuplatní ani toto pravidlo, § 2 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov konštruuje starostovi nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. V tomto ohľade § 2 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov priamo nadväzuje na ustanovenia § 113 ods. 2 Zákonníka práce a pôvodné znenie § 109 ods. 2 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorý bol platný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).