Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Vady konania


Vybrané otázky odvolacích dôvodov (2. časť) - Vady rozhodnutia

Autor sa v dvoch na seba nadväzujúcich článkoch venuje vybranej problematike odvolacích dôvodov v civilnom procese. Na inak relatívne ustálenú problematiku sa pokúša nazerať prizmou naďalej aktuálnych otázok, ktorých stručný náčrt je uvedený v úvo...

Vybrané otázky odvolacích dôvodov (1. časť) - Vady konania

Autor sa vo dvoch na seba nadväzujúcich článkoch venuje vybranej problematike odvolacích dôvodov v civilnom procese. Na inak relatívne ustálenú problematiku sa pokúša nazerať prizmou naďalej aktuálnych otázok, ktorých stručný náčrt je uvedený v úv...

Census per atrium legalis (predbežné právne posúdenie) ako vada konania

Článok analyzuje následky porušenia povinnosti súdu uviesť stranám sporu, ako sa predbežne právne javí vec. Analyzuje rôzne alternatívy situácií, ktoré môžu vzniknúť.Autorky sa primárne zamýšľajú nad otázkou, či v tomto smere ide o procesnú vadu, ...