Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zneužívanie práva podať sťažnosť na ESĽP

Autor sa v článku zaoberá zneužívaním práva podať individuálnu sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva.V článku je poukázané najmä na základnú charakteristiku zneužívania práva podať sťažnosť, historické aspekty tohto inštitútu, príklady zneužívania práva podať sťažnosť, štatistiku rozhodnutí o neprijateľnosti sťažností a tiež nedostatky pri podávaní sťažností.

The author in the article deals with abuse of the right of individual application tothe European Court of Human Rights. In the article is pointed out mainly to basic definition of abuse of the right of application, historical aspects of this institute, examples on abuse of the right of application, statistics of decisions on inadmissibility of applications and also to issues in submitting an application.

UKROPEC, A.: Zneužívanie práva podať sťažnosť na ESĽP; Justičná revue, 75, 2023, č. 4, s. 453 – 463.

Kľúčové slová: zneužitie práva podať sťažnosť, článok 35, Dohovor.

Key words: abuse of the right of application, article 35, Convention.

Právne predpisy/legislation: Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.


Úvod
Podľa článku 35 ods. 3 písm. a) Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len "ESĽP") vyhlási za neprijateľnú každú individuálnu sťažnosť predloženú podľa článku 34, ak dospeje k záveru, že sťažnosť je nezlučiteľná s ustanoveniami Dohovoru alebo jeho protokolov, je zjavne nepodložená alebo je zneužitím práva podať sťažnosť.
Možnosť rozhodnúť o neprijateľnosti sťažnosti z dôvodu zneužitia práva podať sťažnosť je výnimočné procesné opatrenie,
1)
 ktoré môže byť svojou povahou akýmsi disciplinárnym opatrením
2)
 alebo určitým druhom sankcie.
3)
 Samotný pojem "
zneužitie
" sa vzťahuje na jeho bežný význam, konkrétne na škodlivé uplatňovanie práva jeho držiteľom spôsobom, ktorý nie je v súlade s účelom, na ktorý je takéto právo určené. Na preukázanie takéhoto zneužitia zo strany sťažovateľa sa vyžaduje nielen zrejmý nesúlad s účelom práva na podanie sťažnosti, ale aj určitá prekážka riadneho fungovania ESĽP alebo bezproblémový priebeh konania pred ním.
4)
 ESĽP vykladá tento pojem podľa pravidiel interpretácie, uvedených v článkoch 31 až 33 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, predovšetkým podľa jeho bežného významu.
5)
Dohovor sa zmieňuje o zneužití práva nielen v článku 35 ods. 3 písm. a), ale aj v článku 17 Dohovoru, podľa ktorého: "
nič v tomto dohovore sa nesmie vykladať ako oprávnenie pre štát, skupinu alebo osobu vykonávať činnosť alebo uskutočniť skutok s cieľom narušiť práva alebo slobody v dohovore zakotvené, alebo na obmedzovanie týchto práv a slobôd vo väčšom rozsahu, než je stanovené v dohovore.
" Všeobecným účelom článku 17 Dohovoru je zabrániť jednotlivcom alebo skupinám s totalitnými cieľmi, aby vo vlastnom záujme zneužívali princípy vyjadrené v Dohovore.
6)
 Na účel zistenia, či konkrétne správanie predstavuje zneužitie práv, ESĽP skúma ciele sledované sťažovateľom a ich zlučiteľnosť s týmto Dohovorom. Článok 17 je relevantný tam, kde sa sťažovateľ snaží odkloniť ustanovenie Dohovoru od jeho skutočného účelu tým, že využije právo, ktoré zaručuje, aby odôvodnil, podporil alebo vykonal činy, ktoré (i) sú v rozpore s textom a duchom Dohovoru, (ii) sú nezlučiteľné s demokraciou a/alebo inými základnými hodnotami Dohovoru alebo (iii) porušujú práva a slobody uznané Dohovorom.
7)
 Zatiaľ čo článok 17 je v Dohovore obsiahnutý v prvej hlave upravujúcej práva a slobody, článok 35 ods. 3 písm. a) je obsiahnutý v druhej hlave týkajúcej sa ESĽP, konkrétne v rámci skúmania podmienok prijateľnosti sťažnosti. Z judikatúry ESĽP vzťah článku 17 a článku 35 ods. 3 písm. a) nie je celkom jasný. Napríklad, ak dochádza k aplikácii článku 17, znamená to neprijateľnosť sťažnosti podľa článku 35 ods. 3 písm. a) Dohovoru? To môže vyplývať z rozhodnutia ESĽP vo veci
 Norwood proti Spojenému kráľovstvu
.
8)
 Na vzťah uvedených článkov Dohovoru existuje aj taký názor, že článok 35 ods. 3 písm. a) sa skôr týka menej závažného zneužitia práva, v porovnaní s tým sa článok 17 týka závažnejšieho zneužívania práva.
9)
 Podľa právnej doktríny článok 17 Dohovoru sa týka zneužitia práva (hmotné zneužívanie) a článok 35 ods. 3 písm. a) sa týka zneužívania ochranného mechanizmu Dohovoru (procesné zneužívanie).
10)
Historický exkurz
Prvotný návrh Dohovoru neupravoval zneužitie práva na podanie sťažnosti ako jeden z dôvodov jej neprijateľnosti. Na konferencii vyšších úradníkov o ľudských právach
11) 
sa však niektorí účastníci zaoberali otázkou - ako zabrániť zneužitiu práva na podanie sťažnosti. V dôsledku obáv týchto účastníkov bolo príslušné ustanovenie návrhu Dohovoru doplnené tak, že Európska komisia pre ľudské práva (ďalej len "komisia") určila za neprijateľnú aj takú sťažnosť, ktorá bola "
zneužívajúca
" (v anglickom znení: "
abusive
"). Následne došlo ešte k úprave uvedeného ustanovenia návrhu Dohovoru, ktorou sa spresnilo, že komisia určila za neprijateľnú aj takú sťažnosť, ktorá predstavovala "
zneužitie práva na sťažnosť
" (v anglickom znení: "
an abuse of the right of application
"). Ustanovenia o podmienkach prijateľnosti sa pôvodne upravili v článku 26 návrhu Dohovoru a následne sa v upravenom znení presunuli do článku 27. Komisia expertov ešte poslednýkrát preskúmala text návrhu Dohovoru a vykonala určité formálne úpravy a opravy prekladu, v dôsledku čoho sa v článku 27 formálne upravilo slovné spojenie "
zneužitie práva na sťažnosť
" v anglickom znení z "
an abuse of the right of application
" na slovné spojenie "
an abuse of the right of petition
".
12)
Treba uviesť, že Dohovor sa od svojho prijatia vyvíja: bol rozšírený dodatkovými protokolmi o ďalšie práva, spôsob ochrany práv zaručených Dohovorom sa zmenil a počet sťažností sa značne zvýšil. Tiež je dôležité uviesť, že Dohovor sa má vykladať s cieľom zachovávať a presadzovať ideály a hodnoty demokratickej spoločnosti.
13)
Protokolom č. 11 k Dohovoru, meniacim kontrolný systém založený Dohovorom,
14)
 došlo k úprave podmienok prijateľnosti sťažnosti v článku 35 Dohovoru, pričom podľa odseku 3 tohto článku: "
ESĽP
 vyhlási za neprijateľnú každú individuálnu sťažnosť predloženú podľa článku 34, ak dospeje k záveru, že sťažnosť je nezlučiteľná s ustanoveniami dohovoru alebo jeho protokolov, je zjavne nepodložená alebo je zneužitím práva podať sťažnosť
". Z dôvodovej správy k protokolu č. 11 vyplýva, že uvedené ustanovenie bolo odvodené z dovtedy platného článku 27 s cieľom pokračovať v praxi založenej na rokovacom poriadku bývalej komisie. Dôvody neprijateľnosti sťažnosti zostali nezmenené, aby poskytli ESĽP účinný filtračný mechanizmus.
15)
Protokolom č. 14 k Dohovoru, upravujúcim kontrolný mechanizmus Dohovoru,
16)
 sa v článku 35 ods. 3 písm. a) spresnil pojem "
sťažnosť
"na "
individuálna sťažnosť
", takže znenie po úprave bolo nasledovné: "
ESĽP 
vyhlási za neprijateľnú každú individuálnu sťažnosť predloženú podľa článku 34, ak dospeje k záveru, že sťažnosť je nezlučiteľná s ustanoveniami dohovoru alebo jeho protokolov, je zjavne nepodložená alebo je zneužitím práva podať individuálnu sťažnosť
".
Prípady zneužitia práva podať sťažnosť
Z judikatúry ESĽP možno určiť tieto druhy porušenia práva podať sťažnosť:
a) zavádzanie ESĽP,
b) zneucťujúci, výhražný alebo provokatívny prejav,
c) porušenie mlčanlivosti týkajúcej sa konania o urovnaní sporu zmierom,
d) sťažnosť je zjavne neopodstatnená,
e) iné dôvody.
Ad a)
Zavádzanie ESĽP
Sťažnosť môže byť zamietnutá ako zneužívajúca okrem iných dôvodov vtedy, akje úmyselne založená na nepravdivých skutočnostiach s cieľom oklamať ESĽP.
17) 
K zneužitiu môže dôjsť aj v dôsledku opomenutia, keď sťažovateľ neinformuje ESĽP na začiatku o skutočnosti, ktorá je nevyhnutná pre posúdenie prípadu.
18)
 Podobne môže byť sťažnosť zamietnutá z dôvodu zneužitia práva podať sťažnosť, ak počas konania pred ESĽP dôjde k novému a dôležitému vývoju, a napriek výslovnej povinnosti podľa rokovacieho poriadku ESĽP sťažovateľtúto informáciu neposkytne ESĽP, čím mu znemožní rozhodnúť vo veci s celkovým poznaním skutkového stavu. Neúplné, a preto zavádzajúce informácie môžu viesť k zneužitiu práva podať sťažnosť, najmä ak sa informácie týkajú samotnej podstaty prípadu a sťažovateľ neposkytne dostatočné vysvetlenie pre neposkytnutie týchto informácií.
19)
 Úmysel oklamať ESĽP však musí byť vždy zistený s dostatočnou určitosťou.
20)
Z judikatúry ESĽP vyplývajú najmä tieto spôsoby zavádzania ESĽP:
- predloženie sfalšovaných dokumentov s cieľom získať povolenie na pobyt a podporiť sťažnosť pred ESĽP,
21)
- predloženie sfalšovaných dokumentov s cieľom získať azyl,
22)
- predloženie sfalšovaného formuláru splnomocnenia s cieľom predstierať, že sťažnosť bola podaná právne účinným spôsobom,
23)
- predloženie sfalšovaného znaleckého zdravotného posudku a zdravotného potvrdenia, čo ESĽP považoval za flagrantné a závažné zneužitie práva podať sťažnosť,
24)
- uvedenie falošnej národnosti sťažovateľa,
25)
- predloženie dôkazu získaného nezákonne použitím sily
26)
- uvedenie nepravdivých skutočností,
27)
- vynechanie dôležitých skutočností bez vysvetlenia dôvodov zo strany sťažovateľa,
28)
- neinformovanie ESĽP o rozhodnutí vydanom vo vnútroštátnom konaní,
29)
- použitie neurčitých pojmov s cieľom vytvoriť okolnosti prípadu podobné inému prípadu, v ktorom ESĽP dospel k porušeniu Dohovoru,
30)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).