Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Fúzie a ich vplyv na osobné údaje spotrebiteľov v dimenziách práva Európskej únie

Autor sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou možného porušovania hospodárskej súťaže v dôsledku získavania osobných údajov spotrebiteľov/zákazníkov pri zlučovaní spoločností najmä v prostredí internetu. Autor poukazuje aj na rôzne rozhodnutia v prostredí EÚ, zamýšľa sa nad možnými dôsledkami takýchto fúzií a ponúka odporúčania pri preskúmaní fúzií založených na údajoch.
In his contribution, the author addresses the issue of possible breaches of competition resulting from the acquisition of personal data of consumers/customers in merging companies especially in the internet environment. The author also refers to various decisions in the EU environment, reflects on the possible consequences of such mergers and offers recommendations for the review of data-driven mergers.

FUNTA, R.: Fúzie a ich vplyv na osobné údaje spotrebiteľov v dimenziách práva Európskej únie; Justičná revue, 72, 2020, č. 3, s. 307 - 335.


1 Úvod
Internet1) je čoraz dôležitejšou súčasťou nášho každodenného života. Služby ponúkané prostredníctvom internetu do značnej miery uľahčujú a zefektívňujú náš život. Spoločnosti, ktoré nám poskytujú tieto služby, si navzájom konkurujú. S cieľom zosúladiť služby s preferenciami spotrebiteľov sa preto osobné údaje zhromažďujú a spracúvajú v bezprecedentnom rozsahu a rýchlosti. Spotrebitelia v celej Európskej únii (EÚ) čoraz viac cítia, že nemajú úplnú kontrolu nad tým, ako sa využívajú ich údaje. S cieľom vyriešiť tieto obavy bolo prijaté všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).2)
Prístup k informáciám získaným z analýzy osobných údajov môže priniesť konkurenčné výhody. V posledných rokoch bolo Európskej komisii oznámených niekoľko fúzií, ktoré zahŕňali poskytovateľov internetových služieb, ktorí vlastnia veľké množstvo užívateľských údajov (t.j. fúzie založené na údajoch). Vzhľadom na úlohu osobných údajov, ako nového zdroja digitálnej ekonomiky, a dôležitosť náležitej ochrany týchto údajov sa rozhodnutiam Európskej komisie o týchto fúziách venovala osobitná pozornosť. Jedným z hlavných problémov je, či a do akej miery zohrávajú pri kontrole fúzií v EÚ úlohu otázky týkajúce sa ochrany údajov. Je preto nevyhnutné pochopiť, ako môže prístup k osobným údajom po fúzii spôsobiť závažné problémy v oblasti hospodárskej súťaže. Fúzie založené na údajoch môžu vyvolávať problémy aj z hľadiska predpisov o ochrane údajov, napríklad ak sú účely spracovania osobných údajov po zlúčení (post-merger) nezlučiteľné s pôvodnými účelmi oznámenými spotrebiteľom pred zlúčením (pre-merger). Pokiaľ ide o kritérium hmotnoprávneho preskúmania (tzv. substantive test), zavedeného v nariadení o fúziách v roku 2004,3) to predstavuje solídny základ pre hodnotenie fúzií založených na údajoch.
Predkladaná štúdia analyzuje, do akej miery môžu predpisy o ochrane údajov4) a dozorné orgány poverené ochranou údajov zohrávať úlohu pri preskúmavaní fúzií založených na údajoch v rámci nariadenia o fúziách ("EUNoF"). Fúzie založené na údajoch sú spojenia medzi spoločnosťami, ktoré sa pri zlepšovaní svojich služieb spoliehajú na osobné údaje, ako sú platformy sociálnych sietí (napr. Facebook5) a LinkedIn), komunikačné aplikácie (napr. WhatsApp), vyhľadávacie nástroje (napr. Google6) a Bing) a rôzne iné platformy (napr. Amazon,7) Uber a Booking.com), napr. služby informačnej spoločnosti. Cieľom príspevku je objasniť, ako prístup k osobným údajom vytvára konkurenčnú výhodu v ekonomike založenej na údajoch; ako môžu fúzie založené na údajoch ovplyvniť blaho spotrebiteľa a úlohu a obavy týkajúce sa ochrany údajov pri presadzovaní GDPR vo vzťahu k fúziám založeným na údajoch.
2 Fúzie založené na údajoch
2.1 Posúdenie fúzií založených na údajoch
2.1.1 Kritérium hmotnoprávneho preskúmania
Podstatou kritéria hmotnoprávneho preskúmania je, či by fúzia významne narušila účinnú hospodársku súťaž. Test obmedzuje pôsobnosť EUNoF na tie fúzie, ktoré majú "okamžitý, podstatný, predvídateľný a trvalý účinok znižovania hospodárskej súťaže na trhu".8) Medzi fúziou a vplyvom na konkurenčnú štruktúru trhu musí existovať príčinná súvislosť.9) SIEC (significant impediment to effective competition), test citeľného narušenia fungujúcej hospodárskej súťaže, zdôrazňuje cieľ kontroly fúzií v EÚ - zaoberať sa štruktúrou trhu a úrovňou účinnej hospodárskej súťaže. Kontrola fúzií sa teda osobitne opiera o
ex ante
hodnotenie určitých praktík. Čl. 101 a čl. 102 ZFEÚ sa, naopak, zameriavajú na protisúťažné správanie spoločností na trhu a spoliehajú sa na
ex post
analýzu.10) Faktory, ktoré je potrebné brať do úvahy, sú napríklad trhové podiely zlučovaných subjektov a trhová koncentrácia. Koncentráciu na trhu možno chápať ako rozdelenie trhových podielov všetkých konkurentov na trhu. Čím menej je konkurentov, tým vyššia je trhová koncentrácia; čím vyššia je koncentrácia na trhu, tým efektívnejšia je možnosť riešenia závažných otázok týkajúcich sa hospodárskej súťaže. Je potrebné poznamenať, že rovnako ako trhové podiely, aj koncentrácia na trhu je len indikátorom obáv: ich vysoké hodnoty samy osebe nepredstavujú závažné problémy. Referenčným bodom je v skutočnosti to, či fúzia narušuje hospodársku súťaž do tej miery, že spotrebitelia sú zbavení výhod, ktoré prináša účinná hospodárska súťaž. To znamená, či sú spotrebitelia po fúzii stále schopní skutočne sa rozhodovať na základe ceny, kvality a inovácií. Európska komisia môže v rámci EUNoF zasiahnuť iba vtedy, ak má presvedčivé, fakticky presné, spoľahlivé a konzistentné dôkazy o tom, že postavenie subjektu na trhu je "rušivé" do tej miery, že by to významne narušilo účinnú hospodársku súťaž.11) Výsledkom tohto vyšetrovania by malo byť "komplexné ekonomické posúdenie".12) Posúdenie hospodárskej súťaže13) sa musí ďalej vykonať pomocou referenčných hodnôt, ktoré vyvolávajú objektívne obavy v čase prešetrovania fúzií. To tiež znamená, že obavy sa musia vylúčiť, ak nemôžu byť v čase tohto vyšetrovania riadne podložené.
2.1.2 Delenie fúzií
Vo všeobecnosti rozlišujeme medzi
horizontálnymi
a
nehorizontálnymi
fúziami. Horizontálne fúzie sú také, pri ktorých fúzujúce sa strany sú potenciálnymi konkurentmi na rovnakom relevantnom výrobkovom a geografickom trhu.14) Hlavným problémom horizontálnych fúzií je to, že môžu vylúčiť hospodársku súťaž medzi fúzujúcimi sa spoločnosťami, čo môže napríklad viesť k menšej konkurencii motivovať spoločnosti, aby udržiavali nízke ceny, zvyšovali kvalitu výrobkov a inovovali.
V rámci horizontálnych fúzií existujú dve podkategórie:
vertikálne a
konglomerátne
 fúzie. Vertikálne fúzie sú tie, pri ktorých fúzujúce sa spoločnosti pôsobia na rôznych úrovniach dodávateľského reťazca. Príkladom sú výrobcovia automobilov - aktívni na "dodávateľskom trhu" - ktorí sa spoja s jedným z ich distribútorov pneumatík - aktívnym na "odberateľskom trhu". Usmernenia pre nehorizontálne fúzie opisujú fúzie konglomerátneho typu ako fúzie medzi "dodávateľmi doplnkových výrobkov alebo výrobkov, ktoré patria do toho istého sortimentu výrobkov".15) Pri nehorizontálnych fúziách je menej pravdepodobné, že v porovnaní s ich horizontálnymi náprotivkami vyvolajú zásadné problémy hospodárskej súťaže. Ak fúzujúce sa strany priamo nekonkurujú na rovnakom relevantnom trhu, fúzia medzi nimi môže priniesť zvýšenie efektívnosti, a tým znížiť ceny pre spotrebiteľov alebo zvýšiť kvalitu konečných výrobkov.16) Môže sa však stať, že fúzia umožní dominantnej spoločnosti na dodávateľskom trhu získať alebo posilniť svoje postavenie na odberateľskom trhu.17)
Rozdiel medzi horizontálnymi, vertikálnymi a konglomerátnymi fúziami sa nezdá byť priamo aplikovateľný na poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, pretože ich služby sa môžu výrazne líšiť, zatiaľ čo ony môžu súčasne súťažiť na hypotetickom trhu o poskytnutie presných údajov.18) Definícia relevantného trhu je neodmysliteľnou súčasťou preskúmania fúzií, pretože pomáha identifikovať štruktúru hospodárskej súťaže na trhu.19) Heterogenita, navyše, komplikuje otázku, či zlučujúci poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti sú konkurentmi na dodávateľskom a/alebo odberateľskom trhu. Pri fúziách založených na údajoch môže byť potrebné alebo prinajmenšom vhodné posúdiť účinky na hospodársku súťaž na základe povahy súborov údajov fúzujúcich sa strán a na základe toho, či ich kombinácia môže podporiť konkurenčné výhody, ktoré nemôžu replikovať žiadni konkurenti.20) Je zaujímavé skúmať, aké významné problémy v oblasti hospodárskej súťaže môže takýto prístup k osobným údajom spôsobiť.
2.1.3 Dominantné postavenie podľa EUNoF
Podľa usmernení o horizontálnych fúziách vyvoláva fúzia vo všeobecnosti významné otázky, ak by to malo za následok "vytvorenie alebo posilnenie dominantného postavenia".21) Pojem dominantného postavenia vymedzil SDEÚ vo veci Hoffman-La Roche22) a Európska komisia vo svojich usmerneniach o horizontálnych fúziách. Ide pri ňom o "situáciu, keď jeden alebo viac podnikov má jeden alebo viacero podnikov, ktorá im dáva silu brániť zachovanie účinnej hospodárskej súťaži na relevantnom trhu tým, že im umožňuje správať sa v značnej miere nezávisle od svojich konkurentov, zákazníkov a napokon aj spotrebiteľov".23) Ako sa však uvádza aj v bode 25 odôvodnení k EUNoF, "vzhľadom na dôsledky, ktoré môžu mať koncentrácie na trhoch s oligopolnou štruktúrou, je ešte dôležitejšie zachovávať účinnú hospodársku súťaž na takýchto trhoch. Mnohé oligopolné trhy vykazujú zdravý stupeň hospodárskej súťaže. Za určitých okolností však koncentrácie, ktoré odstraňujú dôležité konkurenčné obmedzenia, ktoré voči sebe mali účastníci koncentrácie, ako aj znižujú konkurenčné tlaky na ostatných účastníkov hospodárskej súťaže, môžu, aj bez možnej koordinácie medzi členmi oligopolu, spôsobovať značné narušenie účinnej hospodárskej súťaže. Súdy v spoločenstve však doteraz nevykladali nariadenie (EHS) č. 4064/89 jednoznačne tak, že vyžaduje, aby koncentrácie, ktoré spôsobujú takéto nekoordinované účinky, boli vyhlásené za nezlučiteľné so spoločným trhom. Preto by v záujme právnej istoty malo byť objasnené, že toto nariadenie umožňuje účinnú kontrolu všetkých takých koncentrácií tým, že ustanovuje, aby každá koncentrácia, ktorá by značne narušila účinnú hospodársku súťaž na spoločnom trhu alebo na jeho podstatnej časti, bola vyhlásená za nezlučiteľnú so spoločným trhom. Výraz "značné narušenie účinnej hospodárskej súťaže" v článku 2 ods. 2 a 3 sa vykladá rozširujúco, nad rámec dominantného postavenia, iba vo vzťahu k účinkom koncentrácie proti hospodárskej súťaži, vyplývajúcim z nekoordinovaného správania podnikov, ktoré by nemali dominantné postavenie na príslušnom trhu".24) EUNoF sa zameriava na "vytvorenie alebo posilnenie dominantného postavenia", ktorého dôsledkom je výrazné narušenie účinnej hospodárskej súťaže.25) Cieľom je teda posúdiť, či by fúzia mohla "nepriaznivo ovplyvniť spotrebiteľov".
2.1.4 Nekoordinované účinky
V usmerneniach na posudzovanie horizontálnych fúzií sa uvádza, že fúzie môžu mať "
nekoordinované
" a "
koordinované
" účinky. Nekoordinované účinky možno označiť za prípady, keď zlúčenie alebo splynutie vylučuje konkurenčné obmedzenia medzi zlučovanými spoločnosťami.26) Zníženie hospodárskej súťaže napríklad zlúčením "dvoch dôležitých inovátorov" môže mať za následok, že existuje menšia motivácia k inováciám.27) Vo všeobecnosti môže mať horizontálna fúzia negatívny vplyv na motiváciu zvyšovať kvalitu výrobkov a udržiavať ceny na úrovni, ktorá predstavuje účinnú hospodársku súťaž na danom trhu. Najmä v súvislosti s horizontálnymi fúziami môžu byť spotrebitelia ovplyvnení ich schopnosťou vybrať si medzi poskytovateľmi, ak sa zlúčia dvaja dôležití konkurenti. Nekoordinované účinky teda možno kvalifikovať ako vplyv na hospodársku súťaž, ktorý spôsobuje samotná fúzia.
Podľa usmernení na posudzovanie horizontálnych fúzií existujú ako nekoordinované účinky nehorizontálnych fúzií dva typy, a to vstup a vylúčenie zákazníkov.28) Zabránenie vstupu nastáva tam, kde fúzia pravdepodobne zvýši náklady distribútorov (konkurenti na trhu odbytu) obmedzením ich prístupu k dôležitým vstupom.29) Na to, aby vylúčenie vstupu malo za následok problémy narúšajúce hospodársku súťaž, musí "vertikálne integrovaná spoločnosť, ktorá je výsledkom fúzie, mať značný stupeň trhovej sily na dodávateľskom trhu."30) K vylúčeniu zákazníka dôjde, ak sa súťažiteľ na dodávateľskom trhu integruje s dôležitým konkurentom na odberateľskom trhu. Na to, aby vylúčenie zákazníka bolo problematické, musí zlúčenie alebo splynutie obmedziť skutočný alebo potenciálny prístup konkurentov na dodávateľskom trhu v dostatočnej miere, aby boli poškodení spotrebitelia.
2.1.5 Koordinované účinky
Koordinované účinky sa vyskytujú, keď je štruktúra trhu po zlúčení taká, že umožňuje zlúčenému subjektu dosiahnuť podmienky koordinácie. Podľa znenia SDEÚ vo veci
Tetra Laval
to možno chápať tak, že štruktúra hospodárskej súťaže a charakteristiky trhu sú také, ktoré umožňujú a motivujú zlúčený subjekt, aby koordinoval svoje správanie s cieľom narušiť účinnú hospodársku súťaž, pretože by to bolo "ekonomicky racionálne".31)
2.2 Mylná predstava o "dostupnosti" osobných údajov
2.2.1 Predchádzajúce posúdenia fúzií založených na údajoch
Vo veci Google/DoubleClick obidve zlučujúce sa strany boli aktívne pri zhromažďovaní významného množstva údajov. Google zhromažďoval údaje o vyhľadávaní svojich používateľov, zatiaľ čo služba DoubleClick zhromažďovala údaje o všeobecnom správaní prehliadania na internete. Európska komisia preskúmala, či by kombinácia súborov údajov "umožnila zlúčenému subjektu dosiahnuť pozíciu, ktorú by jeho konkurenti nemohli napodobniť."32) Takisto uviedla, že prístup k nereplikovateľným údajom o užívateľovi je "dôležitým faktorom úspechu" na trhoch založených na údajoch.33) Zistilo sa, že takáto situácia by nenastala, pretože určité údaje by boli k dispozícii aj príslušným konkurentom. V tejto súvislosti možno poznamenať, že tento výsledok sa mohol dnes líšiť v dôsledku "dynamického a rýchlo sa rozvíjajúceho" charakteru príslušných trhov. Skutočnosť, že údaje sú široko dostupné, neznamená, že rôzne súbory údajov sú vzájomne nahraditeľné. Nahraditeľnosť údajov je faktorom, ktorý treba zohľadniť ako určité údaje, buď zozbierané napr. Amazonom alebo Facebookom, majúce jedinečné odlišné vlastnosti, ktoré môžu generovať iba profily hodnotné pre danú platformu. Ak sa nahraditeľnosti prikladá väčšia váha, mohlo by to zmeniť výsledok hodnotenia fúzií založených na údajoch, pretože zlúčený subjekt môže získať údaje, ktoré konkurenti nemôžu replikovať. Prístup k údajom tretích strán môže vytvoriť jedinečné aktíva s veľkým potenciálom, a tým potenciálne dokonca zvýšiť prekážky vstupu. Na základe týchto úvah si pri posudzovaní fúzií založených na údajoch zaslúžia nahraditeľnosť súborov údajov a potenciálne obmedzenia prístupu k nim značnú pozornosť.
Prípad
Telefónica UK/Vodafone UK/Everything Everywhere/JV
sa týkal spoločného podniku (JV). Európska komisia musela zvážiť, či by zámer zhromažďovať a analyzovať základné údaje vylúčil konkurentov z trhu analýzy údajov a reklamy. Európska komisia usúdila, že koncentrácia údajov, vyvolaná spoločným podnikom, by nevyvolala problémy v rámci SIEC testu z troch dôvodov. Po prvé, koncentrácia údajov by neviedla existujúcich zákazníkov k využívaniu cielených reklamných služieb spoločného podniku JV.34) Po druhé, informácie, ktoré má spoločnosť JV k dispozícii, by boli dostupné aj skutočným a/alebo potenciálnym konkurentom, pretože tieto údaje sa "všeobecne chápali ako komodita", a teda nepredstavovali účinok vylúčenia.35) Po tretie, s osobitným zreteľom na dostupnosť údajov pre geograficky cielenú reklamu by spoločný podnik neposkytol "jedinečný zdroj informácií".36)
Vo veci
Facebook/WhatsApp
Európska komisia predpokladala, že ani Facebook, ani WhatsApp neboli aktívne na trhu poskytovania alebo analýzy užívateľských údajov. Pokiaľ ide o údaje o užívateľovi, Európska komisia uviedla, že "aj keby zlúčený subjekt začal zhromažďovať a používať údaje od používateľov WhatsApp, zlúčenie by vyvolalo obavy z narušenia hospodárskej súťaže iba vtedy, ak by koncentrácia umožnila posilniť jeho pozíciu v oblasti reklamy."37) Ako uviedla Európska komisia vo veci
Microsoft/Yahoo,
v tejto súvislosti môže prístup k väčšiemu súboru údajov veľmi dobre umožniť zlúčenému subjektu posilniť jeho postavenie na trhu.38) Možno zastávať teda názor, že osobné údaje sú "všadeprítomné" a "nekonkurenčné", a preto prístup k väčšiemu súboru údajov môže len ťažko posilniť dominantné postavenie, pretože vstupné bariéry sa považujú za nízke? Keby boli údaje tak ľahko dostupné, bolo byť ťažké pochopiť, prečo by napr. Facebook za ne platil miliardy dolárov, zatiaľ čo WhatsApp vytvoril zisky, ktoré sa k tejto sume ani nepriblížili. Európska komisia ďalej usúdila, že prekážky vstupu na trhy založené na údajoch sú vysoké a že vývoj a aktualizácia algoritmov si vyžadujú investície v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Dostupnosť údajov a schopnosť ich získať preto nemusia byť problémom.
Vo veci
Microsoft/LinkedIn
Európska komisia uviedla zaujímavý postreh, pokiaľ ide o úlohu údajov pri preskúmaní fúzií, a to: "Kombinácia dvoch súborov údajov po fúzii môže zvýšiť koncentráciu subjektu po fúzii na hypotetickom trhu na účely poskytovania údajov alebo zvýšiť prekážky vstupu/rozšírenia pre skutočných alebo potenciálnych konkurentov, ktorí môžu potrebovať tieto údaje na fungovanie na tomto trhu."39) Zlúčením alebo splynutím sa teda môže vylúčiť hospodárska súťaž v prístupe k údajom, ktoré fúzujúce sa spoločnosti kontrolujú pred fúziou, a teda potenciálne obmedziť výber spotrebiteľa a zníženie konkurenčného tlaku na zlepšenie kvality po fúzii. Zdá sa, že Európska komisia uvádza, že existujú horizontálne a nehorizontálne teórie poškodenia, týkajúce sa prístupu k údajom.
Vo veci
Apple/Shazam
Európska komisia usúdila, že fúzia by významne nenarušila účinnú hospodársku súťaž. V dôsledku "heterogénneho konkurenčného prostredia" na relevantnom trhu by potenciálna kombinácia súborov údajov spoločností Apple a Shazam nebola v porovnaní s inými údajmi dostupnými na trhu jedinečná.40) Pokiaľ ide o akékoľvek nehorizontálne účinky, Európska komisia zvážila, či by zlúčený subjekt mal schopnosť a motiváciu vylúčiť konkurentov z trhu. Konkrétnejšie, Európska komisia preskúmala, či by prístup ku "komerčne citlivým informáciám" zhromaždeným prostredníctvom aplikácie Shazam, napríklad od používateľov Spotify, poskytol spoločnosti Apple jedinečnú konkurenčnú výhodu v porovnaní s konkurenciou.41) Európska komisia uznala, že spoločnosť Apple mohla tieto informácie použiť na zlepšenie svojich služieb, a tým aj pri získavaní zákazníkov. Pri skúmaní toho, či by prístup k osobným údajom v rámci SIEC testu spôsobil závažné problémy, sa Európska komisia opierala o "právne a/alebo zmluvné obmedzenia týkajúce sa použitia informácií spoločnosťou Apple po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).