Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

M. L. proti Slovenskej republike

(rozsudok zo 14. októbra 2021 k sťažnosti č. 34159/17)

Čl. 8 • Rešpektovanie súkromného života • Zamietnutie žaloby proti bulvárnym novinám, ktoré uverejnili neoverené ľahkovážne tvrdenia a fotografie sťažovateľkinho syna, farára odsúdeného za sexuálne delikty, roky po jeho smrti • Zlyhanie vnútroštátneho súdu pri vyvažovaní práv podľa článkov 8 a 10 • Neschopnosť posúdiť relevantné prvky a dostupné dôkazy • Dotieravé informácie o synovej intímnej sfére súkromného života a zverejnenie fotografie, ktoré nemožno odôvodniť všeobecným záujmom.

V prípade M. L. proti Slovenskej republike

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc ako komora v zložení:

Ksenija Turković, predsedníčka,

Péter Paczolay,

Krzysztof Wojtyczek,

Alena Poláčková,

Raffaele Sabato,

Lorraine Schembri Orland,

Ioannis Ktistakis, sudcovia,

a Renata Degener, tajomníčka sekcie,

berúc do úvahy:

sťažnosť (č. 34159/17) proti Slovenskej republike, podanú na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) 5. mája 2017 slovenskou štátnou občiankou, pani M. L. (ďalej len „sťažovateľka“);

rozhodnutie oznámiť sťažnosť slovenskej vláde (ďalej len „vláda“);

rozhodnutie nezverejniť meno sťažovateľky;

stanoviská strán;

po neverejnom prerokovaní 21. septembra 2021,

vyhlasuje nasledujúci rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:

 

ÚVOD
1. Posudzovaný prípad sa týka ochrany súkromného a rodinného života sťažovateľky v konaní o difamačnej žalobe, ktoré sťažovateľka iniciovala proti niekoľkým vydavateľom novín, ktoré uverejnili články o jej zosnulom synovi spolu s jeho fotografiami.
SKUTKOVÝ STAV
2. Sťažovateľka sa narodila v roku 1948 a žije v Čiernom Poli. Zastupoval ju pán P. Kerecman, advokát pôsobiaci v Košiciach.
3. Vládu zastupovala jej spoluzástupkyňa, pani M. Bálintová, z ministerstva spravodlivosti.
4. Skutkové okolnosti posudzovaného prípadu, ako ich predložili strany, možno zhrnúť takto.
5. Sťažovateľkin zosnulý syn, ktorý bol rímskokatolíckym kňazom, bol v roku 1999 odsúdený za pohlavné zneužívanie a ohrozovanie mravnej výchovy mládeže (pre pokus o nekonsenzuálny orálny sex s maloletým chlapcom) a v roku 2002 za výtržníctvo (z dôvodu konsenzuálneho orálneho sexu s dospelým mužom na verejnom mieste). Tieto odsúdenia za trestné činy boli zahladené v rokoch 2001 a 2003, pretože sťažovateľkin syn dodržal podmienky podmienečného odsúdenia na skúšobnú dobu. Zomrel v roku 2006.
6. Dva roky po smrti sťažovateľkinho syna, medzi marcom a májom 2008, tri bulvárne noviny uverejnili články o jeho odsúdení za pohlavné zneužívanie a možnom spojení medzi ním a jeho údajnou samovraždou. Články mali názvy "Farár sa priznal k zneužívaniu mladistvých chlapcov. Tajomstvo kňazovej samovraždy", "Farár zneužíval rómskych chlapcov. Pred samovraždou sa k činom priznal", a "Chránenci. Inštitút spoločenskej záruky cirkev využila aj na to, aby z basy dostala pedofilného farára". Články tvrdili, že sťažovateľkin syn sa pred údajnou samovraždou priznal k svojim činom a svojej bisexuálnej orientácii; že biskup, ktorému bol podriadený, bol informovaný o trestných obvineniach, po ktorých cirkev ponúkla záruku za jeho dobré správanie; a že na základe tohto druhu záruky bol sťažovateľkin syn buď prepustený, nebol zadržaný alebo nebol odsúdený. V článkoch, z ktorých jeden bol doplnený fotografiami sťažovateľkinho syna, bolo uvedené jeho celé meno a mnohé podrobnosti o jeho súkromnom a intímnom živote, z ktorých niektoré sa týkali dávnej minulosti a boli popísané expresívnymi výrazmi a prezentované ako pochádzajúce buď z trestných spisov alebo z výpovedí osôb, na ktoré sa novinári obrátili (vrátane dvoch obetí sťažovateľkinho syna, už uvedeného biskupa, bývalého starostu a niektorých bývalých farníkov sťažovateľkinho syna).
7. Dňa 27. augusta 2008 sťažovateľka iniciovala konanie proti vydavateľom troch novín, pričom sa domáhala posmrtnej ochrany osobnosti svojho zosnulého syna na základe § 15 Občianskeho zákonníka, ako aj ochrany vlastnej osobnosti na základe § 11 Občianskeho zákonníka. Tvrdila, že hoci sa jej syn priznal k trestnému činu výtržníctva, nikdy tak neurobil v súvislosti s pohlavným zneužívaním; že jedna z jeho údajných obetí stiahla svoje obvinenia zo zneužívania; a že obe odsúdenia boli zahladené. Ďalej uviedla, že nevedela o žiadnej záruke ponúkanej v konaní proti jej synovi, že takéto informácie nevyplývajú z príslušných rozhodnutí, a že jej syn zomrel v dôsledku intoxikácie liekmi a zanedbania lekárskej starostlivosti. Podľa názoru sťažovateľky, články obsahovali mnohé nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia, ktoré nezodpovedali zisteniam trestných súdov, a obsahovali neprimerané hodnotiace úsudky charakterizujúce jej syna ako zločinca a jeho činy ako "nechutné pedofilné orgie", ktorých cieľom bolo spôsobiť senzáciu a zvýšiť predajnosť novín. Sťažovateľka tvrdila, že tieto obvinenia a súdy zasiahli do práva jej zosnulého syna, ako aj do jej vlastného práva na súkromie; od ich zverejnenia sa, navyše, stretávala s negatívnymi reakciami a otázkami svojich susedov a ľudí, ktorí jej syna poznali, čo výrazne ovplyvnilo jej obdobie smútku a prispelo k zhoršeniu jej zdravotného stavu.
8. V rámci skôr uvedeného konania Okresný súd Michalovce získal vyjadrenia všetkých účastníkov konania a vypočul sťažovateľku, jej príbuzných, zástupcov žalovaných a viacerých svedkov. Príslušné zápisnice obsahujú nasledujúce informácie.
9. Starosta, ktorého citáty boli uvedené v jednom z článkov, poprel, že by poskytol rozhovor pre noviny.
10. Autori článkov najmä uviedli, že si nepamätajú konkrétne zdroje či podrobnosti a že články v podstate založili na internete a iných médiách, na trestnom spise a osobnej komunikácii s biskupom a neznámymi osobami žijúcimi vo farnostiach, ktorých vyjadrenia boli považované za vyjadrenie ich názorov, ktoré nebolo potrebné overovať. Novinár M. K. sa odvolal na spoľahlivý zdroj, ktorý mu poskytol písomný dokument, a na policajný záznam o výsluchu sťažovateľkinho syna; tvrdil, že si overil pravosť písomnosti, ale nepamätal si žiadne podrobnosti. M. K. tvrdil, že kontaktoval aj policajných hovorcov a poslal email na biskupský úrad, no nebol si istý, či si ich komunikáciu uložil (zo spisu nie je zrejmé, či M. K. vyhovel výzve okresného súdu na predloženie kópie tejto komunikácie). Podľa novinára bol príbeh nezvyčajný a zaujímavý a chcel ľudí informovať, že dokonca aj v takomto prípade cirkev odsúdeného farára chránila a neodvolala ho; chcel nejakým spôsobom poukázať na situáciu v cirkvi.
   Na druhej strane, novinárka M. B. tvrdila, že nechcela preberať alebo hodnotiť situáciu v cirkvi, ale poskytnúť fórum pre reakcie ľudí na dotknuté závažné skutočnosti. Vyhlásila, že všetky skutočnosti, ktoré uviedla v článku, by biskup potvrdil.
   Na otázku ohľadom základu pre hodnotiaci úsudok, podľa ktorého sťažovateľkin syn spáchal samovraždu, pravdepodobne pod ťarchou zlého svedomia, novinárka A. H. odpovedala, že si nepamätá, či mala pre tieto informácie nejaký podklad, a ak áno, odkiaľ ich čerpala.
11. Podľa vyjadrenia biskupského úradu zo 4. októbra 2011, vyžiadaného súdom, tento úrad nedostal žiadne otázky týkajúce sa sťažovateľkinho syna od novinára M. K. alebo z iných novín.
12. Rozsudkom z 2. mája 2012 okresný súd nariadil každému zo žalovaných, aby zverejnil formálne ospravedlnenie sťažovateľke za zverejnenie nepravdivých tvrdení o jej zosnulom synovi, ale jej finančné nároky zamietol. Súd uviedol, že odsúdenia sťažovateľkinho syna za trestné činy sú nespochybniteľné, a že hoci boli zahladené, túto právnu fikciu nemožno považovať za absolútnu, pretože existujú situácie, keď sa na tieto odsúdenia stále dá prihliadať. Súd sa ďalej domnieval, že trestné stíhanie sťažovateľkinho syna bolo predmetom verejného záujmu a novinári mali právo písať o skutočnostiach, ktoré nepopierateľne vyplynuli z trestných spisov.
   Sťažovateľkinej žalobe však muselo byť čiastočne vyhovené, pretože články obsahovali nepravdivé tvrdenia týkajúce sa,
inter alia
, záruky ponúkanej cirkvou, ktoré zasiahli do práva na ochranu osobnosti sťažovateľkinho zosnulého syna. Tieto tvrdenia sa zakladali najmä na zápisnici o výpovedi sťažovateľkinho syna pred nezisteným orgánom, z ktorej bola predložená len čiastočná kópia a ktorá sa nepreukázala ako autentická, keďže nezodpovedala žiadnej zápisnici z trestného konania; obvinenia sa opierali aj o výpovede ďalších osôb, s ktorými novinári robili rozhovory, za ktorých šírenie niesli žalovaní objektívnu zodpovednosť.
   Na druhej strane, nebolo objektívne preukázané, že došlo k zásahu do práva na ochranu osobnosti alebo dôstojnosti sťažovateľky, vzhľadom na to, že nežila so svojím synom, ktorý pracoval ďaleko od jej bydliska. Aj keby mal sťažovateľkin syn právo na náhradu nemajetkovej uj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).