Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Otázniky nad novou právnou úpravou dane za ubytovanie

Daň za ubytovanie je súčasťoumiestnych daní od nadobudnutia účinnosti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Aj tento zákon, ako aj iné daňové zákony, bol pomerne často novelizovaný, naposledy novelou, ktorou sa zásadne zmenili ustanovenia dane za ubytovanie. Autorka poukazuje na niektoré nové skutočnosti, ktoré môžu vyvolať aplikačné problémy.

The accommodation tax is a part of local taxes since the entry into force of Act no. 582/2004 Coll. on local taxes and local fees for municipal waste and small construction waste. This act, as well as other tax laws, has been amended quite often. Such was the recent amendment, which fundamentally changed the provisions of the accommodation tax. The author points out some new facts that may cause application problems.

KUBINCOVÁ, S.: Otázniky nad novou právnou úpravou dane za ubytovanie; Justičná revue, 74, 2022, č. 8-9, s. 934 – 941.

Kľúčové slová: daň za ubytovanie, novela, tvorba právnych predpisov.

Key words: accommodation tax, amendment, creation of legal regulations.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov; zákon č. 470/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov.

Úvod
S účinnosťou od 11. decembra 2021, na základe novely uskutočnenej zákonom č. 470/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "novela"), sa v zásade v celosti zmenili ustanovenia týkajúce sa dane za ubytovanie. Ako vyplýva z legislatívne hoprocesu,
1)
k zmene ustanovenídane za ubytovanie došlo na základe pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu skupiny poslancov, podaného dňa 24. 11. 2021 v rámci II. čítania. Pozmeňujúci návrh bol schválený v znení, v akom bol predložený na rokovanie národnej rady. Došlo k zmenám, ktoré vnášajú množstvo otázok súvisiacich s aplikáciou novelizovaných ustanovenídane za ubytovanie, a to predovšetkým v otázke vzájomného vzťahu platiteľa dane a zástupcu platiteľa dane, zmeny v základe dane stanovením maximálneho počtu prenocovaní u jedného platiteľa dane v kalendárnom roku, určenia dane podľa pomôcok, osobitných ustanovení pre zástupcu platiteľa dane, ako aj možnosťou ustanovenia paušálnej dane. Z pohľadu riešenia existujúcej situácie, a to aj vzhľadom na množstvo prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, ktoré daň za ubytovanie obci ako správcovi dane neodvádzajú, myšlienku zmeny právnej úpravy možno privítať, ale len prax a prípadné spory ukážu, ako sa nové ustanovenia dane za ubytovanie realizujú v praktickom živote.
1 Povinný subjekt dane za ubytovanie
V daňovej teórii medzi základné náležitosti daňovo-právneho vzťahu nesporne patríaj subjekt dane. V hmotnoprávnych predpisoch daňového práva, medzi ktoré možno zaradiť aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o miestnych daniach"), sa deklaruje povinný subjekt dane. Nové ustanovenie § 38 označené ako Osoby zúčastnené na plnení daňovej povinnosti, tieto povinné subjekty označuje takto.
1.1 Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje; v prípade povinnosti zaplatiť daň za ubytovanie daňovníkom platiteľovi dane, resp. zástupcovi platiteľa dane, v právnej úprave absentuje výslovné stanovenie tejto povinnosti. Aj keď logicky z textu zákona k uvedenému možno dospieť, domnievame sa, že táto povinnosť by mala byť určená aspoň vo všeobecne záväznom nariadení obce, ktorým daň za ubytovanie ukladá. Z pohľadu postavenia daňovníka možno uvažovať, že táto daň nesie prvky nepriamej dane, keďže v zásade daňovník neprichádza do kontaktu s obcou ako správcom dane.
1.2 Platiteľ dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje, resp. vlastník
nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje,
ak nemožno určiť prevádzkovateľa. Z ustanovenia vyplýva, že vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti môže mať status platiteľa dane, ak prevádzkovateľ nie je známy. Otázne je, čo sa myslí znením" vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti". Totiž, v prípade dane za ubytovanie nie je rozhodujúce, či ide o celú nehnuteľnosť alebo o jej časť, podstatná je skutočnosť, či sa fyzická osoba odplatne prechodne v zariadeníubytuje a, samozrejme, počet prenocovaní. Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (§ 79l) síce spomína aj časť stavby, avšak len v súvislosti s prechodným ustanovenímk úpravám účinným od 1. októbra 2018. Zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v zásade tiež uvažuje o časti stavby, ale len v prípade poruchy alebo pri údržbe (§ 52 ods. 2). Ani Občiansky zákonník pri vlastníckom práve (§ 123 a nasl.) nehovorí o vlastníkovi časti nehnuteľnosti. Domnievame sa, že aj keby došlo k rozdeleniu nehnuteľnosti na časti na základe dohody spoluvlastníkov, takýto úkon by nebol voči správcovi dane účinný. Totiž, podľa Daňového poriadku ("DP") dohody uzatvorené o tom, že povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu znáša namiesto daňového subjektu úplne alebo čiastočne iná osoba, nie sú pre správu daní právne účinné, ak osobitný predpis neustanovuje inak (§ 55 ods. 15 DP). Toto ustanovenie DP je preto potrebné aplikovať aj na prípadnú dohodu o rozdelení nehnuteľnosti
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).