Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Podozrivý a poškodený v postupe pred začatím trestného stíhania

BLAŽEK, R. - TARABOVÁ, N.: Podozrivý a poškodený v postupe pred začatím trestného stíhania; Justičná revue, 73, 2021, č. 1, s. 50 - 62.
1 Postup pred začatím trestného stíhania
Aktuálna právna úprava trestného konania v slovenskom právnom poriadku rozdeľuje trestné konanie na dve základné fázy. Prvou z nich je štádium predsúdneho konania, druhou je samotné súdne konanie. Prvá časť trestného konania (predsúdne konanie) sa ešte ďalej delí na prípravné konanie a postup pred začatím trestného stíhania (tzv. "predprípravné konanie").
1)
V tomto článku sa pozornosť venuje najmä úplne počiatočnej fáze trestného konania, t.j. predprípravnému konaniu, nov nadväznosti na túto problematiku sa týka aj niektorých aspektov prípravného konania. Postup pred začatím trestného stíhania definuje odborná a vedecká literatúra ako
"úsek trestného konania, ktorý začína prijatím oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, alebo iného podnetu o takýchto skutočnostiach a končí začatím trestného stíhania, alebo odovzdaním, odložením alebo odmietnutím vecivzmysle § 197 ods. 1 Trestného poriadku.
2)
Iná definícia uvádza, že
"postupom pred začatím trestného stíhania sa v literatúre rozumie konanie orgánov činných v trestnom konaní, ktoré spočíva v prijímaní trestných oznámení a iných podnetov o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu, v preskúmaní ich obsahu a v rozhodnutí o spôsobe ďalšieho postupu a vybavení veci.
3)
Analogicky aj ďalší prameň:
"Postup pred začatím trestného stíhania začína najmä prijatím trestného oznámenia. Ide o situáciu, keď sa pred policajta alebo prokurátora dostaví oznamovateľ a uvedie skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný prečin alebo zločin...".
4)
Ide teda o štádium spojené primárne s podávaním trestných oznámení a ich vybavovaním, pričom množstvo z týchto trestných oznámení sa ani len nedostane ďalej do štádia prípravného konania, pretože ide o nedôvodné podania, ktoré nie sú trestnoprávne relevantné. Takéto trestné konania sú následne vybavené podľa § 197 Trestného poriadku,
5)
a to rozhodnutím o odovzdaní, odložení, resp. odmietnutí trestného oznámenia. Ako je známe z činnosti rezortu prokuratúry,
"veľká časť trestných oznámení je neopodstatnených.
6)
Práve vysoké percento trestných oznámení, ktoré neskončia trestným stíhaním, je dôvodom, prečo treba venovať tomuto štádiu trestného konania osobitnú pozornosť. Práve tu sa totiž rozhoduje o tom, či sa nejaká oznamovaná vec bude ďalej riešiť ako trestný čin alebo nie. Ide teda o zásadnú otázku, ktorá má dosah na to, ako verejnosť vníma rešpektovanie spravodlivosti a zákonnosti aplikačnými orgánmi v trestnom konaní. Vysoké percento trestných oznámení, ktoré neskončia trestným stíhaním, je verejnosťou vnímané ako neschopnosť alebo nevôľa orgánov činných v trestnom konaní riešiť ich vec zákonným a riadnym spôsobom. Práve v tomto štádiu sa stretávame s množstvom nespokojných podávateľov, ktorí následne využívajú právo na podanie opravného prostriedku a v prípade jeho zamietnutia sa opätovne dovolávajú svojich práv u vyšších inštancií. No aj pri odhliadnutí od nespokojných podávateľov je potrebné, aby sa v zmysle zásady legality stíhali všetky trestné činy, o ktorých sa orgány činné v trestnom konaní (ďalej aj "OČTK") dozvedia, a teda aby nedošlo k nezákonnému alebo neodôvodnenému odmietaniu trestných oznámení, napr. z dôvodu ich zložitosti, neprehľadnosti, alebo len z dôvodu prílišnej pracovnej vyťaženosti príslušníkov Policajného zboru (ďalej aj "PZ").
Správne posúdenie toho, kedy sa má začať trestné stíhanie a kedy nie, je kľúčovým momentom pre celkovú úspešnosť stíhania trestných činov, ale aj pre vnímanie úspešnosti trestnej politiky verejnosťou.
Preto je obzvlášť vhodné sa zamyslieť nad tým, aké subjekty majú byť aktérmi v tejto fáze konania, kto má a kto nemá mať možnosť byť informovaný o priebehu a výsledku tohto konania, kto sa má spolupodieľať na formulovaní výsledného rozhodnutia a kto si môže alebo nemôže uplatniť opravný prostriedok proti tomuto rozhodnutiu.
Ako najdôležitejšie subjekty trestného konania, ktorých účasť je nevyhnutná v postupe pred začatím trestného stíhania, prichádzajú okrem OČTK do úvahy, samozrejme, osoba, ktorá mala spáchať trestný čin a osoba, ktorá ním bola poškodená.
7)
Spravidla Trestný poriadok označuje prvú z uvedených osôb ako podozrivý, obvinený, obžalovaný, odsúdený. Druhá osoba môže zastávať postavenie oznamovateľa alebo poškodeného.
V štádiu pred začatím trestného stíhania nemožno ešte hovoriť o obvinenom, pretože obvineným sa osoba stáva až formálnym aktom - vydaním uznesenia o vznesení obvinenia, čo možno až po začatí trestného stíhania, teda v prípravnom konaní. No už v štádiu preverovania trestného oznámenia môže byť zrejmé, kto sa mal podľa trestného oznámenia dopustiť trestnej činnosti a kto je teda domnelým páchateľom - podozrivým. Otázne je, aké práva tejto osobe priznáva Trestný poriadok vo fáze "predprípravného konania" podľa súčasnej právnej úpravy a či takto nastavená právna úprava je dostačujúca na zabezpečenie ochrany práv tejto osoby a na vydanie zákonného a spravodlivého rozhodnutia.
Rovnako tak možno uvažovať o poškodenom a jeho postavení v postupe pred začatím trestného stíhania a o tom, či je toto postavenie primerané potrebám poškodeného a ochrane jeho práv. Spravidla býva poškodený aj oznamovateľom trestného činu a teda postavenie týchto subjektov následne splýva do jedného súbežného postavenia oznamovateľa - poškodeného. Nie je však zriedkavé, že oznamovateľ a poškodený sú dve rozličné osoby. V takom prípade je namieste sa zamýšľať nad tým, aké práva majú prislúchať jednému subjektu a aké tomu druhému, či sa majú prelínaťalebo vzájomne dopĺňať, a teda či je vôbec relevantné tieto subjekty oddeľovať alebo by postačovalo, keby v postupe pred začatím trestného stíhania vystupoval iba jeden zo spomínaných subjektov. Všetky tieto úvahy sú predmetom ďalšieho výkladu v tomto článku.
2 Podozrivý v postupe pred začatím trestného stíhania
2.1 Pojem podozrivý v slovenskom Trestnom poriadku
Súčasný slovenský Trestný poriadok pri postupe pred začatím trestného stíhania nepoužíva pojem "podozrivý". To však neznamená, že Trestný poriadok nepočíta s účasťou "podozrivého" v postupe pred začatím trestného stíhania. Ust. § 196 ods.2 Tr. por. uvádza, že:
"Prokurátor alebo policajt môže vypočuť osobu, ktorú na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu je potrebné vypočuť k okolnostiam nasvedčujúcim, že mala spáchať trestný čin. Táto osoba má právo odoprieť výpoveď, ak by výpoveďou spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, alebo svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťovala ako vlastnú ujmu, nesmie však byť vypočúvaná v prípadoch ustanovených v § 129. Túto osobu treba poučiť o následkoch krivého obvinenia. Vypočúvaná osoba má právo na právnu pomoc advokáta."
Je zrejmé, že v tomto prípade sa ide o podozrivú osobu "de facto", aj keď ju tak Trestný poriadok neoznačuje.
8)
V minulosti sa nad týmto pojmom uvažovalo, ale novela Trestného poriadku, ktorá by zaviedla legálnu definíciu pojmu podozrivého do nášho právneho poriadku, neprešla. Návrh legálnej definície podozrivého mal byť upravený v § 10 ods. 12 Tr. por. takto:
"podozrivým je osoba, u ktorej sa vzhľadom na čas, miesto, spôsob a okolnosti vykonania činu alebo zachovania stopy alebo na iné okolnosti možno domnievať, že je páchateľom, spolupáchateľom alebo účastníkom na trestnom čine.
9)
V súčasnosti Trestný poriadok tento pojem uvádza na viacerých miestach: inštitút zadržaného podozrivého (§ 85 Tr. por.), v rámci úpravy domovej prehliadky (§ 99 ods. 1 Tr. por.), prehliadka tela (§ 155 ods. 3 Tr. por.), vyšetrovací pokus (§ 157 Tr. por.), právo na prekladateľa a tlmočníka (§ 2 ods. 20 Tr. por.), avšak jednotná definícia a jednotný rozsah práv tejto osoby neexistuje.
Otázkou je, prečo zákonodarca nevytvoril komplexný inštitút "podozrivej osoby", ako je to aj v iných právnych poriadkoch (napr. v ČR, v Rakúsku).
Český zákon č. 141/1961 Sb. otrestním řízenísoudním (Trestní řád) pojem podozrivý ("podezřelý") používa pomerne často, predovšetkým v súvislosti so skráteným prípravným konaním, a označuje takto osobu od okamihu oznámenia podozrenia zo spáchania trestného činu až do momentu začatia vedenia trestného stíhania voči tejto osobe. Táto osoba má analogické práva ako obvinený, pričom na túto skutočnosť odkazuje § 179b odst. 2 Trestního řádu aodkazuje priamo na práva obvineného obsiahnuté v § 33 odst. 1 a 2 Trestního řádu.
Rakúsky trestný poriadok ("Strafprozessordnung", ďalej aj ako "StPO") definuje podozrivú osobu v § 48 ods. 1 StPO. Touto osobou je osoba, voči ktorej existuje podozrenie zo spáchania trestného činu na z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).