Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Spory o "G-komponent" v judikatúre súdov Slovenskej republiky

Príspevok rozoberá viaceré kľúčové právne otázky zákonnosti a ústavnosti osobitného poplatku (G-komponent) zavedeného právnym predpisom v energetike, ktorého potenciál vyústil do stoviek súdnych sporov na súdoch všetkých stupňov naprieč Slovenskou republikou. Právne otázky sú prepojené nielen v rámci verejného a súkromného práva, ale sú spojené aj s aplikáciou práva Európskej únie. Príspevok sa zaoberá rôznym posúdením legislatívnych zásahov súdnou mocou v oblasti, ktorej oblasť podnikania aj v súčasnom období prechádza dereguláciou a decentralizáciou.

The article introduces several key legal issues of the legality and constitutionality of the special payment (G-component) established by law in the energy sector, the potential of which has resulted in hundreds of cases before court of all levels across the Slovak Republic. Legal issues are linked not only within public and private law, but also in the application of European Union law. The paper deals with various assessments of legislative interventions by the judiciary in an area whose area of business is still undergoing deregulation and decentralization.

SLAŠŤAN, M.: Spory o „G-komponent“ v judikatúre súdov Slovenskej republiky; Justičná revue, 74, 2022, č. 4, s. 449 – 458.

Kľúčové slová: osobitný poplatok, G-komponent, záväznosť súdnych rozhodnutí.

Key words: special fee, G-component, binding nature of court decisions.

Právne predpisy/legislation: vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 11. júla 2013 č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v energetike; zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 309/2018 Z. z. zo 17. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

1 Úvod
G-komponent je poplatok zavedený v slovenskej legislatíve od 1.1.2014
1)
pre všetkých výrobcov elektriny za prístup do prenosovej a distribučnej sústavy. Ako nepríjemný zásah do podnikania v citlivej oblasti energetiky pre výrobcov takmer okamžite vygeneroval množstvo súdnych sporov naprieč všeobecnými súdmi s následným ústavným prieskumom. Považujeme za vhodné "zaznamenať" nielen existujúcu judikatúru, ale aj možné konzekvencie, ktorým bolo možné, podľa nášho názoru, predísť. Nakoniec súdne spory o zákonnosť a ústavnosť zavedenia a existencie G-komponentu (ďalej aj "spory o G-komponent") môžu byť užitočnou lekciou pre ústavný rámec regulácie podnikateľského prostredia exekutívou na jednej strane a spôsob jej interpretácie súdnou mocou na druhej strane.
2 G-komponent na všeobecných súdoch
Podstatou súdnych sporov je vyriešenie otázky, či existuje medzi výrobcami elektrickej energie (výrobcovia) a prevádzkovateľmi distribučnej sústavy (PDS) zmluva, ktorá by výrobcom elektrickej energie zabezpečovala prístup do distribučnej sústavy a ktorá by bola dostatočným právnym základom na vyberanie poplatku za prístup do distribučnej sústavy PDS, tzv. G-komponent.
Vzhľadom na to, že na území Slovenskej republiky pôsobia tri veľké distribučné spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská distribučná, a.s., a Východoslovenská distribučná, a.s. - možno právne posúdenie vyberania poplatku za prístup sledovať v troch rozhodovacích líniách či už okresných, ale aj krajských súdov v Bratislave, Žiline a Košiciach.
Prvoinštančné, ako aj odvolacie súdy v Košiciach a Žiline našli prienik v právnom posúdení právneho základu oprávňujúceho na vyberanie poplatku za prístup, ktorým môže byťv súlade s ich rozhodovacou činnosťou výlučne zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
2)
a to so všetkými svojimi podstatnými náležitosťami tak, ako sú definované v ust. § 26 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "zákon č. 251/2012 Z.z."), v znení účinnom pred prijatím zákona č. 309/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon č. 309/2018 Z.z."), t.j. zmluva musí obsahovať dojednanie o prístupe, o distribúcii a distribučnej kapacite.
Pokiaľ distribučné spoločnosti nepreukázali, že majú s výrobcami (žalobcami) uzatvorené zmluvy, ktoré sú svojím obsahom posúdené ako zmluvný typ upravený v ust. § 26 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z., okresné či krajské súdy v Žiline a Košiciach zaviazali distribučné spoločnosti k vráteniu už zaplatených poplatkov za prístup výrobcom, a to s argumentáciou o absencii relevantného právneho základu a naň nadväzujúce bezdôvodné obohatenie PDS (žalovaných).
Odlišný názor zastáva Okresný súd Bratislava I
3)
či Krajský súd v Bratislave,
4)
ktoré, pokiaľ ide o prístup výrobcu elektriny do distribučnej sústavy, rozlišujú medzi zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny podľa § 26 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. a zmluvou o prístupe podľa ust. § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. a to tak, že výrobca elektrickej energie uzatvára s PDS práve zmluvu o prístupe v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. a táto zmluva je legitímnym právnym základom pre vyberanie G-komponentu. Zmluvný typ upravený v ust. § 26 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. považujú za zmluvu, ktorú uzatvárajú odberatelia a na základe ktorej majú prístup do distribučnej sústavy práve odberatelia. Rozlišovanie zmlúv podľa § 27 ods. 1 písm. b) a podľa § 26 ods. 5 má zásadný význam z hľadiska náležitostí týchto zmlúv a na ne nadväzujúcu platnosť. Súdy v Bratislave zastávajú názor, že zmluva o prístupe v zmysle § 27 ods. 1 písm. b), ktorú uzatvárajú výrobcovia s PDS, v sebe nenesie povinnosť dojednať distribúciu elektriny, pričom v zmysle ust. § 26 ods. 5 ide o zmluvu, ktorej podstatnou náležitosťou je, okrem iného, aj distribúcia.
Zhrnúc uvedené, súdy v Košiciach a Žiline vyžadujú v súdnych konaniach preukázať existenciu zmluvy v zmysle ust. § 26 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. a súdy v Bratislave za právny základ vyberania poplatku za prístup považujú zmluvu v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z.
5)
Aby nejasností v konaniach o G-komponent nebolo málo, Najvyšší súd SR minimálne v šiestich dovolaniach
6)
podaných jednou z distribučných spoločností naznačil, že právne vzťahy založené za účinnosti zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike (ďalej len "zákon č. 656/2004 Z.z."), ktorý bol nahradený zákonom č. 251/2012 Z.z., sa majú právne posúdiť práve podľa tohto starého zákona č. 656/2004 Z.z.
Ani okamihom publikovania nálezu Ústavného súdu SR zo dňa 22.6.2016, sp. zn. PL. ÚS 17/2014-132
7)
, ktorým Ústavný súd SR vyhlášku č. 221/2013 Z.z. v časti ustanovenia § 26 ods. 23 "... a to aj v prípade, ak takýto výrobca elektriny nemá s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny" vyhlásil za protiústavnú [v rozpore s čl.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).