Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiacoch apríl a máj 2021 - Tsonyo Tsonev proti Bulharsku (č. 4)

rozsudok zo 6. apríla 2021 k sťažnosti č. 35623/11 pre porušenie článku 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru (právo nebyť súdený alebo potrestaný dvakrát pre ten istý skutok) v kontexte nerešpektovania rozsudku Súdu v merite veci

Sťažovateľ je bulharský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1977, a v súčasnosti sa nachádza vo väznici Trojan v Bulharsku.
V správnom konania následnom trestnom konaní bola sťažovateľovi uložená pokuta a trest odňatia slobody na 18 mesiacov za to, že 11. novembra 1999 fyzicky napadol G. I. v jeho dome. Súd rozhodol o sťažnosti č. 2736/03 vo veci
Tsonyo Tsonevproti Bulharsku (č. 2)
rozsudkom zo 14. januára 2010, v ktorom konštatoval porušenie článku 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru.
Podľa článku 422 Trestného poriadku generálny prokurátor požiadal Najvyšší kasačný súd o obnovu konania proti sťažovateľovi. Dňa 27. októbra 2010 kasačný súd vyhovel žiadosti generálneho prokurátora a vec vrátil späť na odvolací súd. V trestnom konaní pred Krajským súdom Gabrovo sťažovateľ tvrdil, že trestné konanie by malo byť zastavené z dôvodu uplatnenia zásady
ne bis in idem.
Vysvetlil, že bol potrestaný pre tie isté skutky v správnom konaní, ktoré malo "trestný" charakter v autonómnom význame tohto pojmu v zmysle ustálenej judikatúry Súdu.
Dňa 23. decembra 2010 krajský súd potvrdil trest odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov. Konštatoval, že skutkové okolnosti prípadu boli zistené dôkazmi získanými v priebehu trestného vyšetrovania a trest bol spravodlivý. Krajský súd zdôraznil, že vnútroštátne právo neumožňuje zastaviť následné trestné konanie, keď odsúdená osoba bola potrestaná pre tie isté skutky uložením správnej sankcie. Podľa názoru krajského súdu, za týchto okolností mal krajský prokurátor požiadať o obnovu správneho konania.
Dňa 15. februára 2011 prokurátor krajskej prokuratúry v meste Gabrovo odmietol podať žiadosť o obnovu správneho konania. Poukázal na to, že trestné konanie bolo vedené z dôvodu telesnej u
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).